The concept of evidence obtained from electronic correspondence
pdf (English)

Słowa kluczowe

electronic evidence
correspondence
telephone call lists
information transmissions
data

Jak cytować

Rogalski, M. (2023). The concept of evidence obtained from electronic correspondence. Ius Novum, 17(4 ENG), 1–14. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1407

Abstrakt

This article addresses cross-border cooperation between Polish law enforcement authorities and those of other European Union Member States in obtaining electronic evidence in criminal matters. It discusses provisions such as Article 589g § 1, Article 589l § 1, Article 589w § 4, and Article 589ze § 10 of the Code of Criminal Procedure (CCP), focusing on defining electronic evidence. Currently, there are no legal definitions for these terms. The article posits that the existing definitions of electronic evidence are imprecise and lead to interpretational doubts. Therefore, it is crucial to organise the conceptual framework in the CCP by creating new definitions or clarifying existing ones. The analysis incorporates the provisions of Regulation (EU) 2023/1543 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 on European Production Orders and European Preservation Orders for electronic evidence in criminal
proceedings and the execution of custodial sentences following criminal proceedings.

pdf (English)

Bibliografia

Adamski, A., Prawo karne komputerowe, Warszawa, 2000.

Brzeziński, P., ‘Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawach połączonych C-203/15 i C-698/15’, in: Opaliński, B. and Rogalski, M. (eds), Kontrola korespondencji. Zagadnienia wybrane, Warszawa, 2018.

Cassey, E., ‘Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science’, Computers and the Internet, Baltimore, 2000.

Dudka, K., ‘Glosa do uchwały SN z 21 marca 2000 r., I KZP 60/99’, Państwo i Prawo, 2000, No. 12.

Dudka, K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin, 1998.

Dudka, K., ‘Zatrzymanie korespondencji w projekcie kodeksu postępowania karnego z 1995 r. na tle przepisów obowiązujących’, Prokuratura i Prawo, 1996, No. 4.

Ferenc-Szydełko, E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Legalis, 2014.

Hoc, S., ‘Glosa do uchwały SN z 21 marca 2000 r., I KZP 60/99’, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2000, No. 11.

Hofmański, P., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Vol. 1, Warszawa, 2011.

Hofmański, P., ‘Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności’, in: Zielińska, E. (ed.), Standardy Prawne Rady Europy. Teksty i komentarze. Tom III. Prawo karne, Warszawa, 1995.

Klimczak, J., Wzorek, D., Zielińska, E., Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce sądowej i prokuratorskiej – ujawnione problemy i perspektywy rozwoju, Warszawa, 2022.

Kunicka-Michalska, B., ‘Przestępstwa przeciwko ochronie informacji’, in: Wąsek, A. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Vol. II, Warszawa, 2010.

Kurzępa, B., ‘Glosa do uchwały SN z 21 marca 2000 r., I KZP 60/99’, Prokuratura i Prawo, 2000, No. 11.

Lach, A., Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń, 2004.

Lach, A., ‘Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego’, Prokuratura i Prawo, 2003, No. 10.

Lambert, P., ‘The Search for Elusive Electrons: Getting a Sense of Electronic Evidence’, Judicial Studies Institute Journal, 2001, No. 1.

Nita, B., ‘Przedmiotowy zakres podsłuchu procesowego’, Prokuratura i Prawo, 2005, No. 9.

Oręziak, B., ‘Dowody elektroniczne a sprawiedliwość procesu karnego’, Prawo w Działaniu, 2020, No. 41.

Piątek, S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa, 2019.

Rogalski, M., ‘Are the Regulations with Respect to the Retention and Provision of Communications Data Appropriate in Poland? Proposals for Changes’, Ius Novum, 2015, No. 2.

Rogalski, M., Kontrola korespondencji, Warszawa, 2016.

Rogalski, M., ‘Uwagi dotyczące techniki kontroli rozmów w sieci telekomunikacyjnej’, Państwo i Prawo, 2004, No. 6.

Rojszczyk, M., ‘Wadliwe dowody z retencji danych telekomunikacyjnych a polska procedura karna’, Państwo i Prawo, 2023, No. 2.

Szpunar, M., in: Kornobis-Romanowska, D., Łacny, J., Wróbel, A. (eds), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. III, Warszawa, 2012.

Sakowicz, A. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis, 2023.

Skorupka, J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis, 2021.

Szumiło-Kulczycka, D., in: Skorupka, J. (ed.), System prawa karnego procesowego. Dowody, Vol. VIII, part 3, Warszawa, 2019.

Taras, T., ‘O dopuszczalności i legalności podsłuchu telefonicznego’, Annales UMCS, section G, Lublin, 1960.

Taylor, M., Haggerty, J., Gresty, D., Hegarty, R., ‘Digital evidence in cloud computing systems’, Computer Law & Security Review, 2010, No. 3.

Wawron, M., ‘Glosa do uchwały SN z 21 marca 2000 r., I KZP 60/99’, Państwo i Prawo, 2000, No. 12.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Lazarski University