Entrepreneurs’ secrets and trade secrets in cases concerning access to public information
PDF (Język Polski)

Keywords

trade secret
entrepreneur’s secret
access to public information
decision to refuse access to public information tajemnica przedsiębiorstwa
tajemnica przedsiębiorcy
dostęp do informacji publicznej
decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej

How to Cite

Szustakiewicz, P. (2021). Entrepreneurs’ secrets and trade secrets in cases concerning access to public information. Ius Novum, 15(2), 41-50. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.13/p.szustakiewicz

Abstract

An entrepreneur’s secret is one of the grounds on which access to public information can
be refused. Administrative courts’ case law stipulates that two elements jointly constitute
an entrepreneur’s secret: a tangible one, e.g. a detailed description of the method of service
provision, its price and technical conditions of an undertaking, and a formal one, i.e. the will
to make some information data secret.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.13/p.szustakiewicz
PDF (Język Polski)

References

Biuletyn nr 3967/III kad. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne a także jawności procesów decyzyjnych i grup interesów /nr 8/, Warszawa 2001.

Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona tajemnicy przedsiębiorcy, w: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. B. Sitek, R. Trzaskalik, Józefów 2010.

Cybulska R., Rokicki J., Tajemnica przedsiębiorcy w postępowaniu o udostepnienie informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienie publiczne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10.

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Praktyka udostępniania informacji publicznej – kwestie sporne, „Przegląd Prawa i A dministracji” 2012, nr 89.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.

Kozieł A., Potrzeba ochrony informacji geologicznej i górniczej w postępowaniach administracyjnych a tajemnica przedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2015, nr 91.

Sieradzka M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 7–8.

du Vall M., Ochrona informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ bitstream/handle/item/251940/du vall_ochrona_informacji_stanowiacych_tajemnice_ pracodawcy_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y.