Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej
PDF

Słowa kluczowe

tajemnica przedsiębiorstwa
tajemnica przedsiębiorcy
dostęp do informacji publicznej
decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Jak cytować

Szustakiewicz, P. (2021). Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. Ius Novum, 15(2), 41–50. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz

Abstrakt

Jedną z przesłanek, na podstawie której można odmówić udostępnienia informacji publicznej, jest tajemnica przedsiębiorcy. Orzecznictwo sądów administracyjnych określa, że na tajemnicę przedsiębiorcy składają się łącznie dwa elementy: materialny – na przykład szczegółowy opis sposobu wykonania usługi, jej koszt, warunki techniczne przedsięwzięcia, oraz formalny – wola utajnienia danych informacji.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz
PDF

Bibliografia

Biuletyn nr 3967/III kad. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne a także jawności procesów decyzyjnych i grup interesów /nr 8/, Warszawa 2001.

Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona tajemnicy przedsiębiorcy, w: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. B. Sitek, R. Trzaskalik, Józefów 2010.

Cybulska R., Rokicki J., Tajemnica przedsiębiorcy w postępowaniu o udostepnienie informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienie publiczne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10.

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Praktyka udostępniania informacji publicznej – kwestie sporne, „Przegląd Prawa i A dministracji” 2012, nr 89.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.

Kozieł A., Potrzeba ochrony informacji geologicznej i górniczej w postępowaniach administracyjnych a tajemnica przedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2015, nr 91.

Sieradzka M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 7–8.

du Vall M., Ochrona informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ bitstream/handle/item/251940/du vall_ochrona_informacji_stanowiacych_tajemnice_ pracodawcy_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y.