Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej
PDF

Słowa kluczowe

trade secret
entrepreneur’s secret
access to public information
decision to refuse access to public information tajemnica przedsiębiorstwa
tajemnica przedsiębiorcy
dostęp do informacji publicznej
decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Jak cytować

Szustakiewicz, P. (2021). Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. Ius Novum, 15(2), 41-50. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz

Abstrakt

Jedną z przesłanek, na podstawie której można odmówić udostępnienia informacji publicznej, jest tajemnica przedsiębiorcy. Orzecznictwo sądów administracyjnych określa, że na tajemnicę przedsiębiorcy składają się łącznie dwa elementy: materialny – na przykład szczegółowy opis sposobu wykonania usługi, jej koszt, warunki techniczne przedsięwzięcia, oraz formalny – wola utajnienia danych informacji.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz
PDF

Bibliografia

Biuletyn nr 3967/III kad. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne a także jawności procesów decyzyjnych i grup interesów /nr 8/, Warszawa 2001.

Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona tajemnicy przedsiębiorcy, w: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. B. Sitek, R. Trzaskalik, Józefów 2010.

Cybulska R., Rokicki J., Tajemnica przedsiębiorcy w postępowaniu o udostepnienie informacji publicznej oraz w postępowaniu o zamówienie publiczne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 10.

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S., Praktyka udostępniania informacji publicznej – kwestie sporne, „Przegląd Prawa i A dministracji” 2012, nr 89.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.

Kozieł A., Potrzeba ochrony informacji geologicznej i górniczej w postępowaniach administracyjnych a tajemnica przedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2015, nr 91.

Sieradzka M., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 7–8.

du Vall M., Ochrona informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/ bitstream/handle/item/251940/du vall_ochrona_informacji_stanowiacych_tajemnice_ pracodawcy_2004.pdf?sequence=1&isAllowed=y.