Review of the resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber concerning criminal procedure law in 2019
PDF (Język Polski)

Keywords

evidence
surveillance
criminal procedure
legal questions
term
identity of an act
Supreme Court
complaint about an appellate court’s judgement
supplement to a sentence dowody
kontrola operacyjna postępowanie karne
pytanie prawne
termin
tożsamość czynu
Sąd Najwyższy
skarga na wyrok sądu odwoławczego
uzupełnienie wyroku

How to Cite

Stefański, R. A. (2021). Review of the resolutions of the Supreme Court Criminal Chamber concerning criminal procedure law in 2019. Ius Novum, 15(2), 113-140. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.17/r.a.stefanski

Abstract

This scientific research-based article aims to analyse the resolutions and rulings of the Supreme
Court Criminal Chamber concerning criminal procedure law that were issued in 2019 as the
response to the so-called legal questions. They concerned the identity of an act (Article 14 § 1
CCP), the calculation of procedural terms (Article 123 §§ 1 and 2 CCP), the evidence obtained in
the course of surveillance (Article 168b CCP), the necessity of conducting the whole trial from
scratch (Article 437 § 2 CCP), specific legal questions asked by appellate courts (Article 441
§ 1 CCP), the scope of supplementing the justification of a sentence appealed against (Article
539a § 3 CCP), and specific and abstract legal questions asked by the Supreme Court benches
(Article 82 § 1 and Article 83 § 1 Act on the Supreme Court). The basic scientific aim was to
assess the validity of the interpretation of the provisions regulating the issues that were subject
to the Supreme Court’s judgement. The main research theses aimed to prove that the so-called
legal questions asked to the Supreme Court play an important role in ensuring uniformity
of common and military courts’ case law, because the Court’s reasoning is deepened. The
research findings are original in nature because they creatively develop the interpretation
contained in the analysed judgements. The extent of the research is mainly national. The article
is significant for the doctrine because it presents a deepened dogmatic analysis and a big load
of theoretical thought due to the fact that it is practically useful and enriches the Supreme
Court’s reasoning or presents the circumstances justifying different opinions.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.17/r.a.stefanski
PDF (Język Polski)

References

Bafia J., Zmiana kwalifikacji prawnej czynu w procesie karnym, Warszawa 1964.

Bednarzak J., Czy oskarżenie o kradzież wyklucza skazanie za paserstwo?, „Nowe Prawo” 1963, nr 4–5.

Boratyńska K.T., Czarnecki P., Królikowski M., Lach A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2020.

Cieślak M., Polska procedura karna Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

Cieślak M., Doda Z., Kierunki orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego (lata 1980–1983), „Palestra” 1984, nr 10.

Czarnecki P., Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego?, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, nr 2.

Czerwińska D., Problematyka zgody następczej na wykorzystanie tzw. przypadkowych znalezisk po

04.2016 r., „Przegląd Sądowy” 2019, nr 4.

Daniluk P., Instytucja tzw. zgody następczej po nowelizacji z 11 marca 2016 r. w świetle standardów konstytucyjnych i konwencyjnych, „Studia Prawnicze” 2017, nr 3.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278–363

k.k., red. A. Zoll, t. III , Warszawa 2016.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. P. Hofmański,

Warszawa 2007.

Hofmański P., Zabłocki S., Dowodzenie w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym – kwestie modelowe, w: Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Prof. J. Tylmana, red. T. Grzegorczyk,

Warszawa 2011.

Fingas M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r., IV KS 6/16, „Gdańskie

Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2017, nr 1.

Gadecki B., Glosa do uchwały SN z dnia 28 czerwca 2018 r., I KZP 4/18, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, nr 1.

Gardocka T., Jagiełło D., Kodeks postepowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących, Warszawa 2018.

Gruszecka D., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka Warszawa 2020.

Grzegorczyk T., w: T . Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Grzegorczyk T., Ku usprawnieniu postępowania apelacyjnego i szerszemu reformatoryjnemu orzekaniu przez sąd odwoławczy, w: F iat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, Warszawa 2014.

Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Gurbiel A., Leszczyńska A., Glosa do postanowienia SN z dnia 20 grudnia 2017 r., V KK 465/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 9.

Janusz-Pohl B., Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim, Poznań 2017.

Janusz-Pohl B., Konkretyzacja uprawnienia prokuratora w zakresie wykorzystania dowodów uzyskanych w ramach tzw. wtórnej kontroli operacyjnej, w: A rtes serviunt vitae sapientia imperat.

Proces karny sensu largo. Rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Warszawa–Łódź 2019.

Janusz-Pohl B., O zasadach obliczania terminów procesowych, „Prawo w Działaniu” 2020, nr 41.

Klimowicz-Górowska E. , Wyszogrodzka E., Glosa do uchwały SN z dnia 17 listopada 2005 r., I KZP 43/05, „Państwo i Prawo” 2006, nr 6.

Kosonoga J., Instytucja skargi subsydiarnej – zarys problematyki, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 9.

Kosonoga J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–166, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. I , Warszawa 2017.

Kozak M., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 22 maja 2019 r., I KZP 3/19, „Palestra” 2020, nr 3.

Kuczyńska H., Glosa do postanowienia SN z dnia 22 maja 2019 r., I KZP 2/19, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 3.

Kulesza C., w: System Prawa Karnego Procesowego. Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, t. III cz. 1, Warszawa 2014.

Kurowski M., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, t. I , Warszawa 2013.

Kurowski M., w: Kodeks postepowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa 2018.

Kurowski M., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz zaktualizowany, red. D. Świecki, t. I , LEX/el. 2021.

Lach A., Skarga na wyrok sądu odwoławczego, w: Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku, red. A. Lach, Warszawa 2017.

Lipczyńska M., Kradzież czy paserstwo, „Nowe Prawo” 1963, nr 3.

Łukowiak B., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 sierpnia 2015 r., III KK 238/15, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 11.

Łukowiak B., Glosa do postanowienia SN z dnia 13 listopada 2019 r., I KZP 9/19, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 11–12.

Machlańska J., Procesowe wykorzystanie podsłuchu w nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. w świetle prawa do obrony, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 4.

Markiewicz T., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., III KK 238/15, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 11.

Marzec J.F., Z problematyki tożsamości czynu zarzucanego a przypisanego oraz wyboru właściwej kwalifikacji czynu, „Nowe Prawo” 1957, nr 12.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014.

Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.

Niemczyk Z., Nowy kształt kontroli operacyjnej po zmianach ustawy o Policji i kodeksu postępowania karnego, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2017, nr 2.

Nowicki K., w: Proces karny, red. J. Skorupka, Warszawa 2017.

Nowikowski I., O regułach obliczania terminów w procesie karnym (kwestie wybrane), w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. T. Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011.

Ochnio A.H., Glosa do postanowienia SN z dnia 13 listopada 2019 r., I KZP 9/19, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 7–8.

Pachowicz Z., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Pająk P., Zagadnienia intertemporalne zakazów dowodowych dotyczących wykorzystywania materiałów kontroli operacyjnej i procesowej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 2.

Paluszkiewicz H., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 2020.

Paluszkiewcz H., w: K . Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2021.

Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936.

Pilarska-Gumny M., Konkretne pytania prawne do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, „Ius Novum” 2013, nr 2.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 33, Poznań 2001.

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 46, Warszawa 2004.

Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 1999.

Rogalski M., Przesłanki powagi rzeczy osądzonej w procesie karnym, Kraków 2005.

Rogoziński P., w: Kodeks postępowania karnego. Objaśnienia dla studentów (art. 1–424), red. J. Grajewski, t. I , Zakamycze 2005.

Rogoziński P., Zakres postępowania dowodowego na rozprawie apelacyjnej a stwierdzenie konieczności przeprowadzenia na nowo w całości przewodu sądowego przez sąd pierwszej instancji (art. 437 § 2 k.p.k.), w: Postępowanie odwoławcze w procesie karnym u progu nowych wyzwań, red. S. S teinborn, Warszawa 2016.

Sakowicz A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2020.

Satko J., Glosa do postanowienie SN z 14.07.2011 r., IV KK 139/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 4, poz. 35.

Skorupka J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. I , Warszawa 2017.

Skorupka J., Glosa do uchwały SN z dnia 28 czerwca 2018 r., I KZP 4/18, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, nr 1.

Skowron A., Glosa do postanowienia SN z 14.07.2011 r., IV KK 139/11, LEX/el. 2012 .

Skrętowicz E., Wyrok sądu karnego pierwszej instancji, Lublin 1989.

Stachowiak S., Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975.

Stefański R.A., Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Kraków 2001.

Stefański R.A., Dowód nielegalny w postępowaniu karnym, w: Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. S. Steinborn, K. Woźniewski, Gdańsk 2018.

Stefański R.A., Węzłowe problemy kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych, w: Kontrola korespondencji, red. B. Opaliński, M. Rogalski, Warszawa 2018.

Stefański R.A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 167–296, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. II , Warszawa 2019.

Stefański R.A., Pozycja prokuratora w zreformowanej procedurze karnej a standardy rzetelnego procesu, w: Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013–2018 w świetle standardów rzetelnego procesu, red. C. Kulesza, A. Sakowicz, Białystok 2019.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2018 rok, „Ius Novum” 2020, nr 4.

Steinborn S., Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, Warszawa 2011.

Steinborn S., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. L.K. Paprzycki, t. I , Warszawa 2013.

Steinborn S., Postępowanie dowodowe w instancji apelacyjnej w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 1–2.

Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX 2016.

Steinborn S., Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego na tle systemu środków zaskarżenia w polskim procesie karnym, w: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, red. T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2017.

Szumiło-Kulczycka D., Dalsze wykorzystywanie materiałów z kontroli operacyjnej (uwagi na tle art. 168b k.p.k.), „Państwo i Prawo” 2018, nr 10.

Śliwiński S., Polski proces karny, Warszawa 1948.

Świecki D., Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2018.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.

Wróbel W., Zasady intertemporalne w prawie karnym procesowym, Kraków 2017.

Zbrojewska M., Glosa do uchwały SN z dnia 17 listopada 2005 r., I KZP 43/05, „Palestra” 2006, nr 11–12.

Zoll A., Glosa do postanowienia SN z 14.07.2011 r., IV KK 139/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012, nr 4, poz. 35.