Kwalifikacja działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
PDF (English)

Słowa kluczowe

kluczowe: działalność telekomunikacyjna
wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
dostarczanie sieci telekomunikacyjnych
usługa telekomunikacyjna
świadczenie usług telekomunikacyjnych
udogodnienia towarzyszące
usługi towarzyszące

Jak cytować

Wojciech. (2020). Kwalifikacja działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ius Novum, 14(4), 170–192. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.42/w.krupa

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest omówienie zagadnienia kwalifikacji działalności przedsiębiorcy jako działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pomimo prawnych definicji poszczególnych rodzajów działalności, określenie statusu szeregu usług świadczonych z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych nastręcza istotnych problemów praktycznych. Niesie to za sobą ryzyka dla przedsiębiorców związane z brakiem uzyskania stosownych uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, pomimo istnienia takiego obowiązku, lub z uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla działalności, która nie stanowi działalności telekomunikacyjnej. Pojawiające się nowe rodzaje działalności oraz rozwój nowych technik komunikacji jedynie pogłębiają powyższy problem. Częściowego wyjaśnienia oraz dodatkowych wskazówek w zakresie wykładni prawnych definicji poszczególnych rodzajów działalności telekomunikacyjnej dostarcza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wielu przypadkach to przedsiębiorca jednak musi podjąć stosowną decyzję dotyczącą zgłoszenia swojej działalności do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wprowadzenie nowych kategorii usług łączności elektronicznej w przepisach Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, przy pozostawieniu dotychczasowych niejasności definicyjnych, nie tylko nie eliminuje powyższego problemu, ale może go nasilić. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, co pozwoli nakreślić linię demarkacyjną pomiędzy regulowaną działalnością wymagającą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych a działalnością pozostającą poza zakresem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. W pracy zastosowano metodę dogmatycznoprawną przy analizie piśmiennictwa i orzecznictwa krajowego, a pomocniczo również orzecznictwa sądów unijnych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.42/w.krupa
PDF (English)

Bibliografia

Etel M., Kontrola i odpowiedzialność jako problemy charakteryzujące regulowaną działalność gospodarczą (analiza z uwzględnieniem działalności telekomunikacyjnej), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 495, 2017.

Etel M., Reglamentacja działalności gospodarczej na gruncie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Monitor Prawniczy 13, 2018.

Farr S., Oakley V., EU Communications Law, 2nd edn, London 2006.

Piątek S., Prawo telekomunikacyjne wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003.

Piątek S., Rozprowadzanie programów jako usługa telekomunikacyjna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7(4), 2015.

Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Legalis 2019.

Rogalski M., Kawałek K., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, LEX 2010.

Smillie G., Analogue and Digital Communication Techniques, Newnes 2002.

Strzelbicki M., Wpis do rejestru działalności regulowanej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4, 2005.

Telecommunications Law and Regulation, Walden I., Angel J. (eds), 2nd edn, Oxford 2006.

Trela A., Aspekty materialnoprawne wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zagadnienia wybrane, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 495, 2017.

Woźny J., Europejski kodeks łączności elektronicznej – kategoryzacja usług łączności elektronicznej, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 1(9), 2020.

Zdyb M., Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Monitor Prawniczy 13, 2018.

Żyrek S., Status usług over-the-top w prawie telekomunikacyjnym, Europejski Przegląd Sądowy 10, 2019.