Classification of activities subject to entry in the register of telecommunications entrepreneurs
PDF

Keywords

telecommunications activity
entry into the register of telecommunications entrepreneurs
provision of a telecommunications network
telecommunications service
provision of telecommunications services
associated facilities
associated services kluczowe: działalność telekomunikacyjna
wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
dostarczanie sieci telekomunikacyjnych
usługa telekomunikacyjna
świadczenie usług telekomunikacyjnych
udogodnienia towarzyszące
usługi towarzyszące

How to Cite

Krupa, W. (2020). Classification of activities subject to entry in the register of telecommunications entrepreneurs. Ius Novum, 14(4), 170-192. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.42/w.krupa

Abstract

The article aims to present the issue concerning the classification of entrepreneurs’ activities consisting in a telecommunications activity within the meaning of the provisions of the Act of 16 July 2004: Telecommunications Law. Despite the legal definitions of specific types of activities, determining the legal status of many services provided with the use of telecommunications networks poses significant practical problems and, consequently, increases risks for entrepreneurs as they lack the appropriate authorisation to conduct telecommunications activities required by regulations or obtain entry into the register of telecommunications entrepreneurs for an activity that is not telecommunications. The emergence of new activities and the development of new communication techniques only increase the above-mentioned problem. Partial explanation and additional guidance on the interpretation of legal definitions of specific types of telecommunications activities are provided by case law of the Court of Justice of the European Union. However, in many cases, it is an entrepreneur who eventually has to make the appropriate decision regarding notification of his activity to the registry of telecommunications entrepreneurs. New categories of electronic communications services introduced by the regulations on the European Electronic Communications Code do not solve the problem and even increase it due to definition-related ambiguities left unresolved. The article makes an attempt to clarify interpretative doubts in order to allow defining a demarcation line between regulated activities requiring entry into the register of telecommunications entrepreneurs and activities remaining outside the scope of the provisions of the Telecommunications Law.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.42/w.krupa
PDF

References

Etel M., Kontrola i odpowiedzialność jako problemy charakteryzujące regulowaną działalność gospodarczą (analiza z uwzględnieniem działalności telekomunikacyjnej), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 495, 2017.

Etel M., Reglamentacja działalności gospodarczej na gruncie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Monitor Prawniczy 13, 2018.

Farr S., Oakley V., EU Communications Law, 2nd edn, London 2006.

Piątek S., Prawo telekomunikacyjne wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003.

Piątek S., Rozprowadzanie programów jako usługa telekomunikacyjna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 7(4), 2015.

Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Legalis 2019.

Rogalski M., Kawałek K., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, LEX 2010.

Smillie G., Analogue and Digital Communication Techniques, Newnes 2002.

Strzelbicki M., Wpis do rejestru działalności regulowanej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4, 2005.

Telecommunications Law and Regulation, Walden I., Angel J. (eds), 2nd edn, Oxford 2006.

Trela A., Aspekty materialnoprawne wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zagadnienia wybrane, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 495, 2017.

Woźny J., Europejski kodeks łączności elektronicznej – kategoryzacja usług łączności elektronicznej, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 1(9), 2020.

Zdyb M., Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Monitor Prawniczy 13, 2018.

Żyrek S., Status usług over-the-top w prawie telekomunikacyjnym, Europejski Przegląd Sądowy 10, 2019.