Prawne aspekty procedury określenia opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

prawo wodne
usługi wodne
opłaty za usługi wodne
informacja roczna
postępowanie administracyjne
decyzja administracyjna

Jak cytować

Sobota, M., & Jawecki, B. (2019). Prawne aspekty procedury określenia opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym. Ius Novum, 13(4), 114–134. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki

Abstrakt

W pracy przedstawiono prawne aspekty związane z procedurą określania wysokości opłat za usługi wodne na gruncie przepisów nowego prawa wodnego. Autorzy przede wszystkim zwracają uwagę na wątpliwości interpretacyjne związane ze szczególną formą rozstrzygnięcia wydawaną w toku postępowania, jak i trybem odwoławczym w ramach tej procedury. Dokonują wykładni przepisów prawa związanych ze szczególną formą wykorzystaną przez ustawodawcę w ramach przedmiotowego postępowania, tj. „informacją”, za pośrednictwem której Wody Polskie przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne wysokość tej opłaty. Nadto autorzy podejmują próbę przypisania tej formie rozstrzygnięcia formalnego statusu prawnego w ramach obowiązującego porządku prawnego. Rozważają także, w jakim zakresie, w ramach badanej procedury, znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w związku z wydaniem decyzji administracyjnej, jak również na gruncie postępowania odwoławczego. W przyjętej metodzie badawczej autorzy przede wszystkim opierają się na wykładni przepisów prawa, poglądach doktryny i bazują na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki
PDF (English)

Bibliografia

Adamiak B., [in] B. Adamiak, J. Borkowski (eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017, http://www.legalis.pl (accessed 28.08.2018).

Bajor-Stachańczyk M. (2017), Opinia prawna w sprawie zgodności przepisów rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk sejmowy nr 1529) wprowadzających procedury postępowania administracyjnego (w tym w zakresie opłat przewidzianych w projekcie) z zasadami postępowania administracyjnego, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2017.

Białek M., Chojnacki D., Grabarczyk T., Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, PWN, Warszawa 1989.

Dyl M., [in] R. Hauser, M. Wierzbowski (eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018, http://www.legalis.pl (accessed 30.08.2018).

Elżanowski F., [in] R. Hauser, M. Wierzbowski (eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018, http:// www.legalis.pl (accessed 27.08.2018).

Filipek K., Kucharski M., Michalski P., Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Grzegorczyk P., Weitz K., [in:] M. Safian, L. Bosek (eds), Konstytucja RP, Vol. I, Komentarz art. 1–86, C.H. Beck, Warszawa 2016, http://www.legalis.pl (accessed 31.08.2018).

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, PWN, Warszawa 1995.

Jawecki B., Sobota M., Burszta-Adamiak E., The Influence of New Legal Regulations on the Method of Determining the Amount of Fees for Discharging Rain Water and Snow Water to Water, Ekonomia i Środowisko No. 1(68), 2019.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2017, http://www.legalis.pl (accessed 30.08.2018).

Kotulska M., Czas a postępowanie administracyjne, [in:] J. Niczyporuk (ed.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., Lublin 2010.

Majczak P., Podstawa prawna decyzji administracyjnej, Ius Novum No. 4, 2016.

Malanowski J., [in:] R. Hauser, M. Wierzbowski (eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018, http://www.legalis.pl (accessed 27.08.2018).

Stankiewicz R., [in:] R. Hauser, M. Wierzbowski (eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018, http://www.legalis.pl (accessed 30.08.2018).