Formation and diffusion of innovation in the court networks
PDF (Język Polski)

Keywords

innovations
court networks
diffusion of innovation innowacje
sieci sądów
dyfuzja innowacji

How to Cite

Kołodko, K., & Laskowska-Rutkowska, A. (2021). Formation and diffusion of innovation in the court networks. Ius Novum, 15(2), 65-94. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.15/k.kolodko/a.laskowska-rutkowska

Abstract

The article presents the issue of diffusion of innovation in the court networks in Poland
with the use of the resources of knowledge of management. Attention is drawn to possible
threats resulting from uncontrolled functioning of voluntary inter-organisational networks.
The diagnosis was based on the source literature research method. It showed that first of
all close cooperation within the created inter-organisational networks can produce the best
economic results for both organisations and their individual participants. However, it does
not concern networks working within the justice system because they do not aim to achieve
economic results but only to improve the mechanism of information and knowledge exchange.
Nevertheless, the need to improve the quality of adjudication cannot take place without the
implementation of improvements facilitating it and the introduction of innovations in the field
of management and diffusion of them in the court networks both horizontally and vertically.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.15/k.kolodko/a.laskowska-rutkowska
PDF (Język Polski)

References

Antczak Z., Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Warszawa 2013.

Banasik P., Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 4(33).

Banasik P., Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej – możliwe interakcje, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2015, nr 2(59).

Banasik P., Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości – nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa, „E-mentor” 2014, nr 5(57), http:// www.e mentor.edu.pl/artykul/index/numer/57/i/1143.

Brandenburger A.M., Nalebuff B., Co-opetition, New York 1996.

Brdulak J., Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki, Warszawa2012.

van Burg E., Berends H., van Raaij E., Organizing Knowledge Sharing in Networks: The Theory,

w: Knowledge Management and Innovation in Networks, red. A.-P. de Man Cheltenham 2008.

Burt R.S., Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge 1992.

Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa 2012.

Dobrzeniecki K., Kwestie organizacyjne działania centralnego systemu informatycznego w sądach, Analizy wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2019.

DRA FT RE PORT with recommendations to the Commission on a Civil liability regimefor artificial intelligence (2020/2014(INL )).

Dyer J.H., Nobeoka K., Creating and Managing A High-Performance Knowledge-Sharing Network: The Toyota Case, „Strategic Management Journal” 2000, no. 21.

Egbu C., Botterill K., Bates M., The Influence of Knowledge Management and Intellectual Capital on Organizational Innovations, AR COM Seventeenth Annual Conference, AR COM, University of Salford, Salford 2001, vol. 2.

European Judicial Network, Wspólne Działanie Rady 98/428/WS i SW , The European Union’s Judicial Cooperation Unit, utworzona na podstawie art. 31 Traktatu o U nii Europejskiej,

Decyzją Rady UE z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Eurojustu oraz Decyzją Rady UE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Eurojustu: https://www.state.gov/subjects/european-unions-judicial-cooperation-unit-eurojust/.

Flint D., Larsson E., Gammelgaard B., Mentzer J., Logistics Innovation: a customer value-oriented social process, „Journal of Business Logistic” 2005.

Glińska-Neweś A., Godziszewski B., Zarządzanie zasobami, w: Osiągnięcie i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Warszawa 2010.

Hagel III J., Brown J.S., Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Warszawa 2006.

Hansen M.T., Birkinshaw J., The Innovation Value Chain, „Harvard Business Review” 2007, June.

Harbour J., Cycle Time Reduction: Designing and Streamlining Work for High Performance. Quality Resources, New York 1996.

Harrington H., Business Process Improvement. The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competiveness, New York 1991.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_EN .html.

https://www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3830-rekomendacje-ssp-iustitiadotyczace- funkcjonowania-sadowpodczas-pandemii-koronawirusa.

https://www.karierawfinansach.pl/baza-wiedzy/slownik-pojec/mentoring-co-oznacza-pojecie- mentoring.

https://www.oirpwarszawa.pl/wpcontent/uploads/2020/09/S%C4%85dy-dost%C4%99pne-przez-Internet-Raport-FCWPwersja-0.9.pdf.

Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D, Terjesen S., Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Warszawa 2011.

Inkpen A.C., Tsang E.W.K., Social Capital Networks, and Knowledge Transfer, „Academy of Management Review” 2005, no. 30(1).

Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Warszawa 2011.

Klimas P., Analiza sieciowa w naukach o zarządzani, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Warszawa 2013.

Knowledge Management and Innovation in Networks, red. A.-P. de Man, Cheltenham 2008.

Kotecka S., Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce. O wykorzystaniu technologii informacyjno- -komunikacyjnych w relacji interesanta z sądem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014,

https://www. ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/PPIO/Obywatelski_wymiar_ e_sadownictwa_w_Polsce.pdf.

Kordel P., Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Katowice 2010.

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Warszawa 2011.

Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorców, w: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, Warszawa 1992.

Lipowicz I., Europeizacja administracji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008.

Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe, zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Łobos K., Organizacja sieciowa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Warszawa 2005.

Maidique M.A., Entrepreneurs, Champions, and Technological Innovation, „Sloan Management Review” 1980, vol. 21.

Małys Ł., Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Warszawa 2013.

Mikołajczuk E., Analiza funkcjonowania Portali Informacyjnych Sądów Powszechnych, Analizy wymiaru sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, dane z Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości https://iws.gov.pl/wp--content/uploads/2021/02/IWS _Miko%C5%82ajczuk-E._Analiza-funkcjonowania-Portali-Informacyjnych-S%C4%85d%C3%B3wPowszechnych.pdf.

Morawska S., Banasik P., The Courts’ Public Image – The Desired Direction of Change, „InternationalJournal for Court Administration” 2016, vol. 8, no. 1, October.

Moreno J., Who Shall Survive?, New York 1978.

Nassimbeni G., Supply Chains: A Network Perspective, w: Understanding supply chains; Concepts, Critiques and futures, red. W.S. New, R. Westbrook, Oxford 2004.

Nowicki A., Chomiak-Orsa I., Integracja procesów informatycznych w układach sieciowych w kontekście wykorzystania modelu SOA, „Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)”

, nr 1(31), s. 102, file:///C:/Users/Krystyna%20Ko%C5%82odko/Downloads/ BI_2013_1_31_101to113.pdf.

Park S.H., Zhou D., Heterogeneity and Competitive Dynamics in Alliance Formation, „Academyof Management Review” 2005, no. (30)3, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2005.17293697.

Podręcznik Użytkownika Portalu Informacyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości, https://portal.wroclaw.sa.gov.p/zalacznik/Instrukcja_PI.pdf.

Przewodniki dla prawników praktyków. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej,dostępne na: https://e-justice.europa.eu/content_ejn_s_publications-287--maximize-pl.do.

Sądy dostępne przez Internet Lekcje z Polski i 12 krajów świata, red. B. Pilitowski, B. Kociołowicz-

Wiśniewska, Toruń 2020, https:// www.oirpwarszawa.pl/wp-content/uploads/2020/09/S%C4%85dy-dost%C4%99pneprzez-Internet-Raport-FCWP-wersja-0.9.pdf.

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław 1978.

Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Warszawa 1995.

Sześciło D. (red.), Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne.Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014.

Rogers E.M., Diffusion of Innovations, New York 2003.

Tosik A., Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych,

„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2009, t. XXV, no. 3165, s. 192.

Usługa Czat. Sąd Rejonowy w Białymstoku, https://www.bialystok.sr.gov.pl/ aktualnosci/541-usluga-czat-na-stronieinternetowej-sadu.

Wawrzyk P., Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości,Warszawa 2007.

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesantów w sądownictwie powszechnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wdrozenie-standardow--obslugi-interesantow

Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/komunikacja/download,2955,0.html.

Wenger E.C., Communities of Practice and Social Learning Systems, „Organization” 2000, no. 2(7), s. 225–246, http:// dx.doi.org/10.1177/135050840072002.

Wiśniewska J., Proces dyfuzji innowacji jako jedno z kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw, w: Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, „Rozprawy i Studia” 2002,nr 406/346.

Woźniak-Sobczak B., Stymulatory i destruktory tworzenia wartości sieci przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 736.