Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18
PDF (English)

Słowa kluczowe

criminal procedure
substantive criminal law
conviction
description of the crime
traffic incident
safety rules in land traffic postępowanie karne
prawo karne materialne
wyrok skazujący
opis czynu
wypadek drogowy
zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym

Jak cytować

Dąbrowski, J. A. (2020). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18. Ius Novum, 14(4), 205–215. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski

Abstrakt

Glosa dotyczy problematyki prawidłowego, dokładnego opisu czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa wypadku drogowego (art. 177 § 1 lub § 2 k.k.), przypisywanego oskarżonemu w wyroku skazującym (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.). Autor, rozbudowując argumentację przedstawioną przez Sąd Najwyższy, aprobuje możliwość posłużenia się w opisie czynu sformułowaniami równoznacznymi, potwierdzającymi „naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym”, o ile ich zawartość semantyczna odpowiada temu znamieniu ustawowemu. Autor wykazuje również, że w szczególnych przypadkach konstrukcja opisu czynu opierająca się wyłącznie na określeniach ustawowych może wręcz utrudniać przedstawienie rzeczywistego obrazu zachowania sprawcy.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski
PDF (English)

Bibliografia

Bachrach A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w nowym prawie polskim, Warszawa 1974.

Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016.

Buchała K., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Komentarz, Bydgoszcz 1997.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego (za rok 1995), Przegląd Sądowy 11–12, 1996.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Jaroszek Cz., Naruszenie zasad bezpieczeństwa jako znamię przestępstwa określonego w art. 145 k.k. w świetle nowego prawa o ruchu drogowym, Problemy Praworządności 8–9, 1983.

Kochanowski J., Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 1991.

Konopka P., Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa pojęciem pomocniczym dla przypisania skutku w art. 177 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3, 2010.

Rodzynkiewicz M., Określenie umyślności i nieumyślności w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 5, 1995.

Stefański R.A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Warszawa 1997.

Stefański R.A., Kodeks karny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Kraków 2000.

Wagner K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym, Warszawa 1970.

Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963.

Wiciński G., Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2, 1989.

Zachuta A., Opis i kwalifikacja prawna czynu z uwzględnieniem sprawczych odmian przestępnego współdziałania, Prokuratura i Prawo 1, 2005.