Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18
PDF (English)

Słowa kluczowe

postępowanie karne
prawo karne materialne
wyrok skazujący
opis czynu
wypadek drogowy
zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym

Jak cytować

Dąbrowski, J. A. (2020). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18. Ius Novum, 14(4), 205–215. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski

Abstrakt

Glosa dotyczy problematyki prawidłowego, dokładnego opisu czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa wypadku drogowego (art. 177 § 1 lub § 2 k.k.), przypisywanego oskarżonemu w wyroku skazującym (art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k.). Autor, rozbudowując argumentację przedstawioną przez Sąd Najwyższy, aprobuje możliwość posłużenia się w opisie czynu sformułowaniami równoznacznymi, potwierdzającymi „naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym”, o ile ich zawartość semantyczna odpowiada temu znamieniu ustawowemu. Autor wykazuje również, że w szczególnych przypadkach konstrukcja opisu czynu opierająca się wyłącznie na określeniach ustawowych może wręcz utrudniać przedstawienie rzeczywistego obrazu zachowania sprawcy.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski
PDF (English)

Bibliografia

Bachrach A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w nowym prawie polskim, Warszawa 1974.

Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2016.

Buchała K., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Komentarz, Bydgoszcz 1997.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Przegląd orzecznictwa z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego (za rok 1995), Przegląd Sądowy 11–12, 1996.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Jaroszek Cz., Naruszenie zasad bezpieczeństwa jako znamię przestępstwa określonego w art. 145 k.k. w świetle nowego prawa o ruchu drogowym, Problemy Praworządności 8–9, 1983.

Kochanowski J., Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 1991.

Konopka P., Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa pojęciem pomocniczym dla przypisania skutku w art. 177 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 3, 2010.

Rodzynkiewicz M., Określenie umyślności i nieumyślności w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 5, 1995.

Stefański R.A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Warszawa 1997.

Stefański R.A., Kodeks karny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Kraków 2000.

Wagner K., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym, Warszawa 1970.

Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963.

Wiciński G., Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2, 1989.

Zachuta A., Opis i kwalifikacja prawna czynu z uwzględnieniem sprawczych odmian przestępnego współdziałania, Prokuratura i Prawo 1, 2005.