Udział policji w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym skarbowym
PDF

Słowa kluczowe

Police
public prosecutor
fiscal misdemeanours
entitlements
jurisdictional pro-ceeding Policja
oskarżyciel publiczny
wykroczenia skarbowe
uprawnienia
postę-powanie jurysdykcyjne

Jak cytować

Tużnik , M. R. (2021). Udział policji w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym skarbowym. Ius Novum, 15(1), 139-152. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.08/m.r.tuznik

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia udziału Policji jako niefinansowego organu postępowania przygotowawczego w jurysdykcyjnym postępowaniu karnym skarbowym. Kluczową część opracowania poświęcono rozważaniom o uprawnieniach Policji w postępowaniu jurysdykcyjnym w procesie karnym skarbowym, ograniczając je do spraw o wykroczenia skarbowe z uwagi na fakt przyznania Policji statusu oskarżyciela publicznego jedynie w tej kategorii spraw. W publikacji omówiono także problematykę środków zaskarżenia przysługujących Policji oraz jej udziału w rozprawie odwoławczej. artykuł zawiera ponadto charakterystykę innych czynności w postępowaniu karnym skarbowym do których uprawniona jest Policja. Publikację kończą wnioski.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.08/m.r.tuznik
PDF

Bibliografia

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001.

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2000.

Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017, Lex.

Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.

Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z dnia 1 lipca 1999 r., OSP 2000, z. 2.

Kurzępa B., Glosa do uchwały SN z 16 listopada 2000 r., OSP 2001, nr 4.

Sepioło-Jankowska I., Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 2017.

Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Skorupka J., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2020, Lex.

Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym po nowelizacji k.k.s., „Przegląd Policyjny” 2006, nr 2.

Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym, „Przegląd Policyjny” 2001, nr 3.

Skwarczyński H., Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 3.

Stefański R.A., Postępowanie przed powszechnym sądem pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 5.

Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.

Wilk L., Zagrodnik J., Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2019.

Zabłocki S., Postępowanie odwoławcze w nowym kodeksie postępowania karnego. Komentarz praktyczny, Warszawa 1997.

Zgoliński I. (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.