Administracyjne środki zabezpieczające w Kodeksie karnym skarbowym
PDF

Słowa kluczowe

przepadek przedmiotów
zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej
wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
przestępstwa skarbowe
wykroczenia skarbowe

Jak cytować

Tużnik, M. R. (2021). Administracyjne środki zabezpieczające w Kodeksie karnym skarbowym. Ius Novum, 15(2), 51–64. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.14/m.r.tuznik

Abstrakt

Artykuł został poświęcony problematyce administracyjnych środków zabezpieczających w Kodeksie karnym skarbowym, czyli przepadkowi przedmiotów oraz zakazowi prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska. W publikacji znalazły się rozważania dotyczące autonomicznych regulacji Kodeksu karnego skarbowego w zakresie ustanowienia katalogu środków zabezpieczających przewidzianych za przestępstwa skarbowe (art. 22 § 3 k.k.s.), jak i wykroczenia skarbowe (art. 47 § 4 k.k.s.) oraz przesłanek szczegółowych przepadku przedmiotu jako środka zabezpieczającego przy przestępstwach skarbowych (art. 43 § 1–2 k.k.s.) i wykroczeniach skarbowych (art. 47 § 4 k.k.s. w zw. z art. 43 § 1 pkt 1, 2, 4 i § 2 k.k.s.), a także przesłanek szczegółowych orzekania zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska (art. 43 § 4 k.k.s.). Ponadto w opracowaniu poruszono kwestie związane z przesłankami ogólnymi oraz czasem orzekania i stosowania administracyjnych środków zabezpieczających, uregulowane w K odeksie karnym, którego przepisy odnoszące się do tej materii zostały recypowane na grunt prawa karnego skarbowego (art. 20 § 2 k.k.s.).

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.14/m.r.tuznik
PDF

Bibliografia

Błaszczyk M., Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016.

Budyn-Kulik M., Kulik M., Mozgawa M., Kozłowska-Kalisz P., Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, Lex 2020.

Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006.

Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Lex 2017.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, tom I, red. A. Zoll, Warszawa 2007.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Legalis 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Lex 2016.

Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Legalis 2021.

Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Legalis 2021.

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, red. I. Zgoliński, Lex 2018.

Kośla J., Rogalski M., Tużnik M.R., Środki karne w kodeksie karnym skarbowym, Warszawa 2020.

Małecka-Kowalczyk K., Katalog środków zabezpieczających w Kodeksie karnym skarbowym, „Probacja” 2015, nr 4.

Postulski K., Siwek M., Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004.

Raglewski J., Podstawy orzekania środków zabezpieczających o charakterze administracyjnym w kodeksie karnym z roku 1997, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4.

Raglewski J., Przepadek przedmiotów w kodeksie karnym skarbowym – zagadnienia materialnoprawne, „Prawo Spółek” 2001, nr 4.

Sawicki J., Skowronek G., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017.

Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2020.

Stefański R.A., Środki zabezpieczające w znowelizowanym Kodeksie karnym, „Opolskie Studia Administracyjnoprawne” 2016, nr XIV/1.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2021.