Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym
pdf

Słowa kluczowe

postępowanie mandatowe
wykroczenia skarbowe
straż gminna
Inspekcja Handlowa

Jak cytować

Tużnik, M. R. (2023). Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym. Ius Novum, 17(2), 63–74. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1366

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu omówiono założenia projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw w zakresie postępowania mandatowego prowadzonego w sprawach o wykroczenia skarbowe. Główny nurt rozważań stanowi przedstawienie projektowanych zmian (finalnie wycofanych), a dotyczących poszerzenia katalogu organów uprawnionych do prowadzenia postępowania mandatowego o straż gminną i Inspekcję Handlową oraz określenia ich właściwości. Ponadto artykuł zawiera prezentację stanowisk, które zostały zgłoszone przez podmioty w ramach prowadzonych konsultacji publicznych nad omawianym projektem. Publikację kończą wnioski, w których Autorka ocenia obecnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie tytułowego zagadnienia.

pdf

Bibliografia

Lisek E., Mazalewska M., Postępowanie mandatowe, w: R. Dziembowski, M. Pieńkowska, A. Opalska (red.), Prawo karne skarbowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Olsztyn 2016.

Ocena skutków regulacji do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://www.zpp.pl/storage/library/2022-05/1245fde00709e5d19fe50093e0d2b35d.pdf.

Sawicki J., Skowronek G., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze,

Warszawa 2021.

Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2020.

Światłowski A., Jedna czy wiele procedur karnych, Sopot 2008.

Tużnik M., Postępowanie mandatowe w postępowaniu karnym skarbowym, „Ius Novum” 2011, nr 3.

Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.

Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r., „Ius Novum” 2015, nr 3.

Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument568645.pdf.

Uwagi Polskiej Izby Paliw Płynnych do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument568648.pdf.

Uwagi Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument568650.pdf.

Uwagi Związku Miast Polskich do projektu ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359803/12879992/12879995/dokument569512.pdf.

Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis 2021.

Zgoliński I. (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2021.

Creative Commons License

Praca jest udostępniana na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.