Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2021 r., w sprawie III KK 561/19
pdf

Słowa kluczowe

przywłaszczenie
przywłaszczenie prawa majątkowego
prawnokarna ochrona współwłasności
przestępstwa przeciwko mieniu

Jak cytować

Gałązka, M. (2022). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2021 r., w sprawie III KK 561/19. Ius Novum, 16(4), 189–202. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1345

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krytyczna glosa do wyroku, w którym Sąd Najwyższy
uznał bezprawne dyspozycje rzeczą wspólną dokonane przez współwłaściciela za
przywłaszczenie cudzej rzeczy. Stanowisko to trudno zaaprobować, ponieważ opiera się ono
na szeroko przyjętej, ale błędnej wykładni pojęcia cudzej rzeczy, uznając ją za cudzą wobec
współwłaściciela. Opisane zachowanie wyczerpuje raczej znamiona przywłaszczenia prawa
majątkowego w postaci uprawnień do rzeczy przysługujących drugiemu ze współwłaścicieli.
W swojej argumentacji SN częściowo oparł się na racjach uzasadniających tę ostatnią kwalifikację
prawną, jednakże nie wyciągnął z nich właściwych wniosków i nie zdecydował się na
odstąpienie od poglądu przeważającego w orzecznictwie.

pdf

Bibliografia

Dudzik M., Glosa do postanowienia SN z dnia 28 marca 2012 r., I KZP 1/12, „Ius Novum” 2013, nr 3.

Gałązka M., Przywłaszczenie na szkodę współwłaściciela w świetle polskiego prawa karnego, „Państwo i Prawo” 2013, nr 11.

Giezek J. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Warszawa 2021.

Jaworska-Wieloch A., Raz jeszcze o odpowiedzialności za przywłaszczenie przedmiotu wchodzącego do majątku wspólnego małżonków, „Problemy Prawa Karnego” 2017, t. 1.

Juszczyk Ł., Kluza J., Przywłaszczenie mienia w świetle małżeńskiej wspólności majątkowej, „Krytyka Prawa” 2017, nr 3.

Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Kukuła Z., Prawnokarna ochrona spadku, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 2.

Marzec J.F., Z problematyki zaboru przez jednego z małżonków mienia objętego wspólnością ustawową, „Państwo i Prawo” 1959, nr 11.

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

Piaczyńska A., Przestępne przywłaszczenie składnika objętego wspólnym majątkiem wspólników, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9.

Soroka P., Współwłasność a przestępstwo zniszczenia i uszkodzenia mienia, „Palestra” 2017, nr 7–8.

A. Sośnicka, Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym, Warszawa 2013.

Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2021, Legalis.

Stefański R.A., Odpowiedzialność karna za zabór mienia stanowiącego współwłasność majątkową, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 10.

Tyburcy T., Kradzież czy przywłaszczenie rzeczy ruchomej z majątku wspólnego (współwłasności)?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 3.

Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. II, Warszawa 2010.

Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. I, cz. 2: Komentarz do art. 53–116 k.k., Warszawa 2016.

Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. III: Komentarz do art. 278–363 k.k., Warszawa 2022.