Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r.
pdf

Słowa kluczowe

pozbawienie praw publicznych
środek karny
korupcja
skazanie

Jak cytować

Kąkol, C. (2022). Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r. Ius Novum, 16(4), 7–22. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1333

Abstrakt

Głównym celem naukowym niniejszego opracowania jest przedstawienie i analiza zmodyfikowanych
przez nowelę z 14 października 2021 r. przesłanek orzeczenia pozbawienia praw
publicznych zawartych aktualnie w art. 40 § 2 k.k. Rozważania wstępne koncentrują się na
przedstawieniu istoty i znaczenia wymienionego środka karnego w systemie środków karnych
określonych w Kodeksie karnym. Zaprezentowano stan prawny w tym zakresie obowiązujący
przez nowelą i wskazane przez projektodawców przyczyny dokonanej modyfikacji ustawowej.
W związku ze zmianą prawa w obrębie przesłanek orzeczenia pozbawienia praw publicznych
podjęto próbę skonfrontowania i wzajemnej relacji aktualnych przesłanek. Rozważania w tym
obszarze pozwoliły na sformułowanie wielu wniosków krytycznych w odniesieniu do wprowadzonych
zmian legislacyjnych i stanowiły asumpt do wysunięcia postulatu de lege ferenda.

pdf

Bibliografia

Banasik K., Wypadek mniejszej wagi w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 3.

Banasik K., Typ uprzywilejowany czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 9.

Budyn M., Motywacja zasługująca na szczególne potępienie (próba analizy), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 9.

Budyn-Kulik M., Środek karny pozbawienia praw publicznych. Analiza dogmatyczna i praktyka orzecznicza, „Prawo w Działaniu. Sprawy Karne” 2015, nr 23.

Budyn-Kulik M., w: P. Daniluk (red.), Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym, Warszawa 2017.

Chlebus W., Środki karne jako nowy system sankcji w prawie karnym, w: L. Bogunia (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. IV, Wrocław 1999.

Gierach E., Ocena skutków prawnych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1252), https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).

Górowski W., Szewczyk M., w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1–52, Warszawa 2016.

Jagiełło D., Opinia dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1252, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).

Hryniewicz-Lach E., Ograniczenie praw obywatelskich i politycznych jako przedmiot sankcji karnej, w: P. Góralski, A. Muszyńska (red. nauk.), Współczesne przekształcenia sankcji karnych – zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania, Warszawa 2018.

Koredczuk J., Pozbawienie praw publicznych w polskich dwudziestowiecznych kodyfikacjach karnych, w: P. Góralski, A. Muszyńska (red. nauk.), Racjonalna sankcja karna w systemie prawa, Warszawa 2019.

Kulesza J.A., w: M. Melezini (red.), System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, Warszawa 2016.

Mozgawa M. (red. nauk.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

Lachowski J., Pozbawienie praw publicznych w Kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10.

Lipiński K., w: J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2021.

Lubelski M., Stosowanie pozbawienia praw publicznych przy przestępstwach nieumyślnych. Glosa do wyroku SN z dnia 9 maja 2000 r., WA 13/2000, „Państwo i Prawo” 2001, nr 8.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.

Melezini M., Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013.

Stefańska B., Wypadek mniejszej wagi w polskim prawie karnym, „Ius Novum” 2017, nr 1.

Stefański R.A., Środek karny pozbawienia praw publicznych, „Ius Novum” 2009, nr 3.

Stefański R.A., w: M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.

Szeleszczuk D., Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym, Warszawa 2013.

Tomkiewicz M., Utrata praw publicznych w prawie polskim: przyczyny, zakres i skutki, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 1.

Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zawarte w piśmie z dnia 28 lipca 2021 r., sygn. BSA II.021.1.2021, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).

Uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zawarte w piśmie z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. Or.A.0531/154/21, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1252 (dostęp: 21.03.2022).

Ziółkowska A., w: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

Zoll A., w: W. Wróbel, A. Zoll (red. nauk.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–52, Warszawa 2016.