Issuance of the European investigation order at the stage of a preparatory proceeding for the purpose of obtaining information constituting bank secrecy
pdf (English)

Słowa kluczowe

European Investigation Order
banking secrecy
preparatory proceedings

Jak cytować

Kąkol, C. (2023). Issuance of the European investigation order at the stage of a preparatory proceeding for the purpose of obtaining information constituting bank secrecy. Ius Novum, 17(4 ENG), 77–90. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1411

Abstrakt

The article discusses matters related to the issuance of the European Investigation Order (EIO) during the stage of a preparatory proceeding, the objective of which is to obtain information protected by banking secrecy from a foreign bank. Attention is drawn to the essence of this instrument of international cooperation in criminal matters and its comprehensive nature. A key problem revealed in prosecutorial and judicial practice consists of determining the entity competent to issue the European Investigation Order in the in rem phase of the preparatory proceedings. This issue also necessitates determining whether, in such a procedural situation, it is necessary to obtain the consent of the district court to access information subject to bank secrecy and whether this affects the scope of competence of the court or the prosecutor. An examination of case law and the accompanying opinions of the doctrine presented in the article reveals a non-uniform, even mutually exclusive, approach to this issue. A critical look at the presented range of views enables a clear stance on the aforementioned issues and the formulation of a de lege ferenda proposal.

pdf (English)

Bibliografia

Buczma, S.R., in: Buczma, S.R., Kierzynka, R., Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Warszawa, 2018.

Janicz, M., in: Dudka, K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2020.

Klimczak, J., Wzorek, D., Zielińska, E., Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce sądowej i prokuratorskiej – ujawnione problemy i perspektywy rozwoju, Warszawa, 2022.

Kluza, J., ‘Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy o europejskim nakazie dochodzenia’, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 2018, Vol. 21, No. 2.

Kobes, P., Czy prokurator może wydać europejski nakaz dochodzeniowy? Omówienie wyroku TS z dnia 8 grudnia 2020 r., C-584/19 (Staatsanwaltschaft Wien), LEX/el., 2020.

Kosowski, J., ‘Europejski Nakaz Dochodzeniowy – zagadnienia wybrane’, Wiedza Obronna, 2021, Vol. 277, No. 4.

Król, A., ‘Europejski nakaz dochodzeniowy jako kompleksowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskich’, Rocznik Administracji Publicznej, 2019, No. 5.

Krzysztofiuk, G., ‘Europejski nakaz dochodzeniowy’, Prokuratura i Prawo, 2015, No. 12.

Kuczyńska, H., ‘Komentarz do art. 589w k.p.k.’, in: Skorupka, J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2021, Legalis.

Kusak, M., Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami, Warszawa, 2019.

Kusak, M., ‘Europejski Nakaz Dochodzeniowy – przełom w dziedzinie europejskiego ścigania karnego?’, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, Yearly LXXIV, No. 2.

Ochnio, A.H., ‘Europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący informacji objętych tajemnicą bankową. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Wydział II Karny z dnia 4 września 2018 r., II Akz 645/18’, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2021, No. 7–8.

Stefański, R.A., ‘Skuteczność przedstawienia zarzutów’, Prokuratura i Prawo, 2013, No. 6.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2024 Lazarski University