Legislacyjna (nie)doskonałość regulacji dotyczących kar dyscyplinarnych wymierzanych studentom
pdf

Słowa kluczowe

disciplinary liability of students
disciplinary penalties
disciplinary offences
disciplinary penalty imposition odpowiedzialność dyscyplinarna studentów
kary dyscyplinarne
przewinienie dyscyplinarne
wymiar kary dyscyplinarnej

Jak cytować

Kania-Chramęga, A. (2022). Legislacyjna (nie)doskonałość regulacji dotyczących kar dyscyplinarnych wymierzanych studentom. Ius Novum, 16(4), 151-167. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1342

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zarówno analiza kar dyscyplinarnych, które mogą zostać wymierzone
studentowi za przewinienie dyscyplinarne, jak i zwrócenie uwagi na problematyczną
kwestię wskazania determinantów, kształtujących ich wymiar. Przedstawione w opracowaniu
wątpliwości co do „dyscyplinującego” charakteru niektórych kar dyscyplinarnych (a nawet
zbędności jednej z nich) uzasadniają de lege ferenda potrzebę przemodelowania ich aktualnego
katalogu. Dostrzegając jednocześnie, że ustawodawca nie zdecydował się na bezpośrednie określenie
w przepisach Ustawy z dnia 1 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazań,
które kształtowałyby wymiar kary dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych studentów,
wyrażono pogląd, że uniknięcie zarzutu przejawiania nieuniknionej arbitralności w tej materii
(przez członków składu orzekającego komisji dyscyplinarnej a niekiedy także przez rektora)
wymagałoby wprowadzenia stosownego odesłania do właściwych przepisów Kodeksu karnego.

pdf

Bibliografia

Banasik K., Kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich, „Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 7–8.

Bocheńska A., Uprawnienia rektora w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, nr 1.

Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012.

Bojarski T., Uwagi o dalszych projektowanych zmianach części ogólnej kodeksu karnego, w: T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Nowe prawo karne po zmianach, Lublin 2002.

Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.

Czarnecki P., Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi w prawie polskim, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 1.

Czarnecki P., Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych, „Państwo i Prawo” 2017, nr 10.

Czarnecki P., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013.

Dudka K., Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec notariuszy, „Rejent” 2010, nr 3.

Dudka K., Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz zakres stosowania przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich, „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, nr 9.

Giętkowski R., Rektorskie upomnienie, „Forum Prawnicze” 2021, nr 6.

Giętkowski R., Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013.

Górski Ł., Znaczenie kodeksów etycznych studentów i doktorantów dla ich odpowiedzialności dyscyplinarnej, w: J. Pakuła (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, Toruń 2012.

Gutkowska A., Upomnienie rektorskie – kara dyscyplinarna czy porządkowa? Problemy na tle dwuinstancyjności postępowania, „Studia Iuridica” 2020, t. 84.

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2016.

Krajnik S., Stosowanie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym studentów i doktorantów – wybrane zagadnienia, w: J. Pakuła (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, Toruń 2012.

Kuczyński T., O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, „Państwo i Prawo” 2003, nr 9.

Kusowska E., Odpowiedzialność za delikt dyscyplinarny jako przejaw karania poza obszarem państwowego prawa karnego – zarys problematyki, w: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji i penalizacji, Olsztyn 2013.

Łętowski J., O problemach odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej w administracji, „Państwo i Prawo” 1971, nr 8–9.

Mistygacz M., Kary dyscyplinarne dla studentów i zasady ich wymierzania, „Studia Iuridica” 2020, t. 84.

Mucha D., w: P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2017, LEX/el. (dostęp: 30.10.2022).

Sroka T., Przestępstwo jako przewinienie dyscyplinarne w perspektywie celów postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 1.

Ura E., w: W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, LEX/el. (dostęp: 30.10.2022).

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, druk sejmowy nr 2446, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2446 (dostęp: 30.10.2022).

Wojciechowski P., w: J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el. (dostęp: 30.10.2022).