Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein
pdf

Słowa kluczowe

offence of liberation (and self-liberation) of a person deprived of liberty
offence of facilitating escape of a person deprived of liberty
offence of instigating to escape przestępstwo uwolnienia (i uwolnienia się) osoby pozbawionej wolności
przestępstwo ułatwienia ucieczki osobie pozbawionej wolności
przestępstwo nakłaniania do ucieczki

Jak cytować

Poniatowski, P. (2023). Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein . Ius Novum, 17(1), 40-53. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są regulacje dotyczące ucieczki osoby prawnie pozbawionej wolności, które obowiązują w państwach wywodzących się z germańskiej tradycji prawnej. Analiza prawa niemieckiego, szwajcarskiego, austriackiego i prawa Księstwa Liechtenstein została przeprowadzona na tle rozwiązań polskich. Celem opracowania jest przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w poszczególnych państwach niemieckojęzycznych, a także pomiędzy tymi rozwiązaniami a regulacjami zawartymi w polskim Kodeksie karnym.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski
pdf

Bibliografia

Barton S., w: AnwaltKommentar StGB, red. K. Leipold, M. Tsambikakis, M.A. Zöller, Heidelberg – München – Landsberg – Frechen – Hamburg 2015.

Delnon V., Rüdy B., w: Basler Kommentar. Strafrecht II. Art. 111–392 StGB, red. M.A. Niggli, H. Wiprächtiger, Basel 2013.

Eser A., w: Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, A. Eser i in., C.H. Beck 2014.

Fischer T., Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, München 2015.

Helm M., Das Delikt der Gefangenenbefreiung, Berlin 2010.

Hilgendorf E., w: Strafrecht. Besonderer Teil. Lehrbuch, G. Arzt i in., Bielefeld 2015.

Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.

Kühl K., Heger M., Strafgesetzbuch. Kommentar, C.H. Beck 2014.

Maier G., Aktuelles Strafrecht für Ausbildung, Prüfung und Praxis, t. I, Karlsfeld 1999.

Mayer M., Die Befreiung von Gefangenen, Leipzig 1906.

Poniatowski P., Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pobawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.), Warszawa 2019.

Trechsel S., Affolter-Eijsten H., w: Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, red. S. Trech-sel, M. Pieth, Zürich 2013.

Wolter J., w: Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, t. II, §§ 46–122 StGB, red. J. Wolter, Köln 2012.