Wykonalność porozumień arbitrażowych – wzajemne oddziaływanie rozdziałów 4 oraz 5 nigeryjskiej ustawy o arbitrażu i postępowaniu rozjemczym z 2004 roku
pdf (English)

Słowa kluczowe

Arbitration
Enforceability of arbitration agreements
taking steps in proceedings
stay of proceedings
judicial discretion
judicial power
waiver of the right to arbitrate
sections 4 and 5 of Arbitration and Conciliation Act arbitraż
wykonalność porozumień arbitrażowych
podejmowanie kroków w postepowaniu
zawieszenie postępowania
niezależność sędziowska
władza sądownicza
zrzeczenie się prawa do rozstrzygania
rozdziały 4 i 5 nigeryjskiej Ustawy o Arbitrażu i Postę-powaniu Rozjemczym

Jak cytować

Mbadugha, J. (2021). Wykonalność porozumień arbitrażowych – wzajemne oddziaływanie rozdziałów 4 oraz 5 nigeryjskiej ustawy o arbitrażu i postępowaniu rozjemczym z 2004 roku. Ius Novum, 15(4), 121-135. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1273

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia kwestię wykonalności porozumień arbitrażowych – wzajemnego oddziaływania rozdziałów 4 i 5 nigeryjskiej Ustawy o Arbitrażu i Postępowaniu Rozjemczym z 2004 roku (ACA). Autor omawia następujące zagadnienia: czy w przypadku unikalnych i odmiennych, ale pokrewnych przepisów rozdziałów 4 i 5 ACA dotyczących tych samych zagadnień są one w sprzeczności, mogą być stosowane alternatywnie bądź równocześnie, czy też jeden przepis wypiera drugi lub jest niemożliwy do zastosowania; czy rozdział 4 ACA oznacza ograniczenie lub kontrolę władzy sądowniczej powierzonej sądom przez Konstytucję, czy też związku z tym dzielenie przez sądy władzy sądowniczej z trybunałami arbitrażowymi jest nieprawomocne na podstawie rozdziału 1(1)(3) tej samej Konstytucji Nigerii z 1999 roku; oraz kroki proceduralne w celu wdrożenia rozdziału 5 ACA.Stosując metodę badań doktrynalnych dotyczących źródeł pierwotnych, autor wyciąga wniosek, że rozdział 5 ACA wypiera rozdział 4; rozdział 4 nie jest alternatywny w stosunku do rozdziału 5; rozdziały 4(1) i (2) ACA, uszczuplając lub ograniczając władzę sądowniczą sądów, pozostają w sprzeczności z rozdziałami 6(1) oraz 6(6) Konstytucji Federalnej Republiki Nigerii z 1999 roku (z późniejszymi zmianami), a zatem są nieprawomocne na podstawie rozdziału 1(1)(3) tej samej Konstytucji z 1999 roku i nie mogą mieć zastosowania; że nigeryjskie sądy nie uznają aktów prawnych, które mają na celu ograniczyć, uszczuplić lub regulować i skasować władzę sadowniczą przyznaną przez Konstytucję lub stanowią o dzieleniu władzy sądowni-czej z jakimikolwiek ciałami innymi niż sądy, którym Konstytucja przyznała tę władzę.

pdf (English)

Bibliografia

Bryan A.G., Black’s Law Dictionary, 7th Edition, West Group 1999.

Dobbins J.C., The Inherent and Supervisory Power, “Georgia Law Review” 2019–2020, Vol. 54.

Mbadugha J.N.M., Principles and Practice of Commercial Arbitration, University of Lagos Press, Lagos, Nigeria 2015.

McKean F.G., Some Aspects of Judicial Discretion,“Dickson Law Review” October 1935 to May 2020, No. 40 (168).

Nwakoby G.C., Arbitration and Conciliation CAP A18. Laws of the Federation of Nigeria – Call for Amendment, “Nnamdi Azikiwe Journal of International Law and Jurisprudence” 2010.