Zmiany art. 190a k.k.
pdf

Słowa kluczowe

uporczywe nękanie
stalking
kradzież tożsamości
przywłaszczenie tożsa-mości
nowelizacja art. 190a k.k.

Jak cytować

Palichleb, P. (2021). Zmiany art. 190a k.k. Ius Novum, 15(4), 51–72. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.29/p.palichleb

Abstrakt

Artykuł 190a k.k., penalizujący przestępstwo uporczywego nękania, a także kradzieży toż-samości, wprowadzony został do polskiego Kodeksu karnego w 2011 roku. Od tego czasu w doktrynie toczą się dyskusje nad tym, czy przepis ten spełnia swoją rolę. Podejmowane są także analizy jego konstrukcji i użytych w nim znamion. W tym opracowaniu przedstawiony został krótki zarys historii funkcjonowania art. 190a w polskiej ustawie karnej, ukazujący jego pierwotne brzmienie oraz prezentujący zmiany dokonane w nim ustawą z dnia 31 marca 2020 roku. To także próba oceny wprowadzonych zmian.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.29/p.palichleb
pdf

Bibliografia

Autopoprawka do przekazanego w dniu 26 marca 2020 r. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Druk 299-A, Warszawa 27 marca 2020 r.; https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/5EDFDA5A0BA099CBC1258538003A-6786/%24File/299-A.pdf (dostęp: 21.07.2021).

Budyn-Kulik M., Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, LEX/el. 2011, Art. 190(a).

Budyn-Kulik M., Nowe znamiona nękania z art. 190a § 1 Kodeksu karnego, „Palestra” 2020, nr 9.

Budyn-Kulik M., Przestępstwo kradzieży tożsamości po zmianach wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r. nowelizującej przepisy w sprawie COVID-19, „Studia Prawnicze” 2020, nr 2.

Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowska L., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2021.

Filar M., Berent M., w: J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, W. Filipkowski, O. Górniok, E.M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L.K. Paprzycki, E.W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B. J. Stefańska, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, M. Filar (red. nauk.), M. Berent, Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, Art. 190(a), Warszawa 2016, LEX.

Furman P., Próba analizy konstrukcji ustawowej przestępstwa uporczywego nękania z art. 190a k.k. Zagadnienia wybrane, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 3.

Hypś S., w: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2021, Legalis.

Kosonoga J., w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz . Wyd. 26, Warszawa 2021, Legalis.

Krajewski R., Przestępstwo nękania innej osoby lub podszywania się pod inną osobę, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 5.

Królikowski M., Sakowicz A., w: M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I, Warszawa 2017, Legalis.

Lach A., Kradzież tożsamości, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 3.

Lachowski J., w: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2020, LEX.

Marek K., Przestępstwo uporczywego nękania (stalkingu) w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 31 marca 2020 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2020, nr 50.

Michalska-Warias A., w: T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII, Warszawa 2016, LEX.

Michalska-Warias A., Nazar-Gutowska K., Prawnokarne aspekty nękania w polskim prawie karnym, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 14.

Mozgawa M., A Few Comments on the Feature of ́Persistent Harassment ́ in the Light of Article 190a Criminal Code, „Ius Novum” 2020, nr 2.

Mozgawa M., Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 3553), http://orka.sejm.gov.pl/IEKSBAS.nsf/0/C1257806003D0075C1257818003057E-2/$file/i2243_10a.pdf (dostęp: 21.07.2021).

Mozgawa M., w: M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.

Mozgawa M., w: J. Warylewski (red.), Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego, tom 10, Warszawa 2016, Legalis.

Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania, „Themis Polska Nova” 2012, nr 2 (3).

Nazar K., Uporczywe nękanie oraz kradzież tożsamości, w: M. Mozgawa (red.), Przestępstwa przeciwko wolności, Lublin 2020.

Opinia SN do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r., https://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2019.04.26%20-%20021-112-19%20-%20Opinia%20SN%20-%20ustawa%20o%20zm.%20ustawy%20-%20K.k.%20oraz%20niekto%CC%81rych%20innych%20ustaw.pdf (dostęp: 21.07.2021).

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 3451, Warszawa 14 maja 2019 r. https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/996CE307123D-03FEC12583FA0069E8F2/%24File/3451.pdf (dostęp: 21.07.2021).

Przebieg procesu legislacyjnego https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299 (dostęp: 21.07.2021).

Sakowicz A., Opinia prawna o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 3553), jedna z dwóch opinii umieszczonych na stronie internetowej http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3553 (dostęp: 21.07.2021).

Siemaszko A. (red.), Gruszczyńska B., Marczewski M., Ostaszewski P., Woźniakowska-Fajst D., Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki. Raport z badania nt. uporczywego nękania, „Archiwum Kryminologii” 2010, t. XXXII.

Skarżyńska-Sernaglia J., Stalking w Polsce – występowanie i charakterystyka zjawiska, http://psy-chologia.net.pl/artykul.php?level=415 (dostęp: 21.07.2021).

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/przesladowac;2511371.html (dostęp: 21.07.2021).Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/udreczyc;2532098.html (dostęp: 21.07.2021).Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/udreka;2532100.html (dostęp: 21.07.2021).

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/upokorzenie;2533085.html (dostęp: 21.07.2021).

Sowirka K., Przestępstwo „kradzieży tożsamości” w polskim prawie karnym, „Ius Novum” 2013, nr 1.

Szelęgiewicz A., Stalking i przywłaszczenie tożsamości w polskim prawie karnym – zagadnienia wybrane, „Ius Novum” 2013, nr 3.

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, Druk nr 3553 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F4FC2FEB70502901C12577C9006023B2/$file/3553.pdf (dostęp: 21.07.2021).

Woźniakowska-Fajst D., Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne, Warszawa 2019.