Opinions on article 62 act on the prevention of drug addiction in the light of criminal law and the Constitution
PDF (Język Polski)

Keywords

drug possession
drug addiction
prevention
Constitution
prohibition posiadanie
narkomania
przeciwdziałanie
konstytucja
prohibicja

How to Cite

Tkaczyk-Rymanowska, K. (2021). Opinions on article 62 act on the prevention of drug addiction in the light of criminal law and the Constitution. Ius Novum, 15(1), 47-66. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.03/k.tkaczyk-rymanowska

Abstract

The article presents a few critical comments on the regulations laid down in Articles 62-62b Act on the prevention of drug addiction of 2005. The paper aims to draw attention to some doubts that the regulation raises not only because of the subject matter referred to in Article 62 but also due to the context of the constitutional provisions. It is an attempt to answer the question about the legal reason for criminalising the possession of psychotropic substances. The author presents a thesis that drug ‘use’ and ‘possession’ should be treated by law similarly and more as a social or medical problem than a criminal one, although it is not so in the present legal state, which is confirmed by the case law and literature referred to in the article. Penalisation of drug possession constitutes excessive entry in the forefield of prohibited acts and, as a result, leads to repressing consumers of psychoactive drugs by creating a separate category of offenders and offences. In the author’s opinion, the possession of small amounts of drugs for one’s own use should be rather treated in terms of social pathology (like prostitution or suicide), which should not generate criminal liability. The article also presents an analysis of Article 62 Act on the prevention of drug addiction from the perspective of Article 31 and Article 47 of the Constitution of the Republic of Poland. As a result, the author draws a conclusion that the provision of Article 62 referred to herein does not pass the so-called proportionality test and is unconstitutional.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.03/k.tkaczyk-rymanowska
PDF (Język Polski)

References

Barrett D. (red.), Dzieci wojny narkotykowej, o wpływie polityki antynarkotykowej na młodych, Warszawa

Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.

Derlatka M., Czy posiadanie narkotyków to sprawa prywatna, „Palestra” 2010, nr 7–8.

Derlatka M., Konstytucyjność kryminalizacji posiadania narkotyków, Prok. i Pr. 2010, nr 7–8.

Dukiet-Nagórska T., Uwagi o znaczeniu zasady proporcjonalności dla stanowienia prawa, w: Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, pod

red. A. Rzeplińskiego, I. Rzeplińskiej, I. Niełacznej, P. Wiktorskiej, Warszawa 2013.

Europejski Raport Narkotykowy 2007.

Europejski Raport Narkotykowy 2013.

Europejski Raport Narkotykowy 2014.

Europejski Raport Narkotykowy 2019.

http://spliff.pl/strefa/item/465-konopie-i-religia-zakazane-sakramenty (dostęp: 24.11.2019).

http://jump93.pl/strona-50-raport_2012_2013_czesc_prawna.html (dostęp: 24.11.2019).

http://www.sejm.gov.pl/archiwum/prace/kadencja3/projust_all3.htm (dostęp: 24.11.2019).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf (dostęp: 24.11.2019).

https://www.polityka.pl/archiwumpolityki/1865602,1,niebezpieczny-zawrot-glowy.read (dostęp: 24.11.2019).

https://www.polityka.pl/archiwumpolityki/1859322,1,uwolnic-gibona.read (dostęp: 24.11.2019).

http://www.politykanarkotykowa.pl/publikacje/nowy-raport-rzecznika-praw-osob- uzaleznionych- 20162017/ (dostęp: 24.11.2019).

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,24303872,odwyk-przez-smartfona-aplikacja-towarzyszy-czlowiekowi-w.html (dostęp: 24.11.2019).

https://www.radiokrakow.pl/audycje/lustro-50458/gra-w-dobre-zachowanie-skutecznysposob-na-dyscypline-w-klasie/ (dostęp: 24.11.2019).

http://www.islandia.org.pl/artykuly/2017/uzaleznienia_narkotyki_islandia.html (dostęp:24.11.2019).

Jezusek A., Glosa do wyroku TK z 4 listopada 2014 r., sygn. akt SK 55/13, PS 2015, nr 11–12.

Klinowski M., Karalne posiadanie narkotyków orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiP 2010, nr 7.

Klinowski M., Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii a konstytucyjna zasada proporcjonalności,Prok. i Prawo 2009, nr 2.

Krajewski K., Glosa do wyroku SN z 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, PiP 2009, nr 11.

Krajewski K., Problematyka kryminalizacji posiadania środków odurzających i psychotropowych w świetle regulacji prawnomiędzynarodowych, PiP 1997, nr 1.

Krajewski K., Sens i bezsens prohibicji, Zakamycze 2001.

Kulesza J., Glosa do wyroku TK z 4 listopada 2014 r., sygn. akt SK 55/13, PiP 2016, nr 11.

Muszyńska A., Problematyka granic odpowiedzialności karnej za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w praktyce sądowej, „Palestra” 2010, nr 7–8.

Muszyńska A., Łucarz K., Umorzenie postępowania karnego według art. 62a ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.

Petrovic S.P., Narkotyki i człowiek, Warszawa 1988.

Raglewski J., Kilka uwag de lege lata i de lege ferenda w kwestii karania za posiadanie narkotyku w związku z przeznaczeniem go na własne potrzeby, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej.

Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, pod red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowskiej- Hary, J. Kosonogi, H. Kuczyńskiej, Warszawa 2013.

Szydło M., w: Konstytucja RP, Tom I, Komentarz art. 1–86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa2016.

Walton S., Odlot. Kulturowa historia odurzenia, Warszawa 2017.

Wilanowska B., w: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych,pod red. P. Kłodacznego, Warszawa 2013.

Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, w: Racjonalna reforma prawakarnego, pod red. A. Zolla, Warszawa 2001.

Wysocki T.D., Pojęcie posiadania w prawie karnym, Prok. i Pr. 2000, nr 2.

Zoll A., w: System prawa karnego. Źródła prawa karnego t. 2, pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2011.