Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r.
PDF

Słowa kluczowe

konstytucja marcowa
Konstytucja RP z 17 marca 1921 r.
Rzeczpospolita
uchwalenie konstytucji marcowej
odzyskanie niepodległości Polski a dylematy wyboru ustroju konstytucyjnego
parlamentaryzm – absolutyzm parlamentarny
krytyka konstytucji marcowej
dziedzictwo konstytucji marcowej

Jak cytować

Kruk, M. (2021). Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. : Rozważania w 100-lecie uchwalenia polskiej konstytucji marcowej. Ius Novum, 15(2), 5–24. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk

Abstrakt

Motywem podjęcia problematyki polskiej Konstytucji z 17 marca 1921 r. była 100. rocznica jej uchwalenia. Chodziło jednak nie tylko o rocznicowe przypomnienie jednej z historycznych polskich ustaw zasadniczych, ale o zwrócenie uwagi – przy okazji tej rocznicy – na wiele szczególnych okoliczności towarzyszących jej uchwaleniu, na konsekwencje polityczne jej wejścia w życie i – ostatecznie – jej znaczenie dla polskiego konstytucjonalizmu.
Z jednej strony była to konstytucja, która stała się widomym znakiem, wręcz symbolem renesansu państwa polskiego, które po ponad 100 latach braku niepodległości (od końca XVIII w. pod władaniem Prus, Austrii i Rosji), po I wojnie światowej, nie bez dodatkowych trudności (wojna z Rosją bolszewicką), odzyskiwało swą niepodległość. Z drugiej – konstytucja ta uchwalana była w sytuacji stuletniej przerwy własnej ewolucji konstytucyjnej, oderwana od
własnej tradycji i pozbawiona własnego doświadczenia w funkcjonowaniu nowoczesnego na owe czasy konstytucjonalizmu. Wzory trzeba było czerpać z zewnątrz. I był to podstawowy, istotny dylemat, bo dokonać wyboru należało na dwu zasadniczych płaszczyznach: monarchia czy republika, system prezydencki (amerykański) czy parlamentarny (anglo-francuski)? I na tym tle wybuchły zagorzałe spory doktrynalne i polityczne, bo ani doktryna nie była całkiem własna, ani system polityczny ostatecznie ukształtowany i wypróbowany.

Ale zarazem panował ogromny „głód konstytucji”, intensywnie odbudowywane państwo nie mogło jej nie mieć. Upowszechniona w Polsce kultura francuska przesądziła o wyborze modelu III Republiki francuskiej, a swoista idealizacja parlamentu, jako organu przedstawicielstwa
narodowego, spowodowała wybór systemu z silną władzą ustawodawczą. I w konsekwencji – ze słabą egzekutywą. Tym bardziej że rozbicie polityczne nie pozwoliło na ukształtowanie większości parlamentarnej, a tym samym na efektywność i stabilność rządów. I znowu pojawiły się zagorzałe spory. Ale wtedy podjęto już zmiany konstytucji – w ich rezultacie została zastąpiona aktem z 1935 roku, który nie kontynuował demokratycznej linii ustrojowej, raczej dopasowując ją do trendów lat 30. w Europie.

Konstytucja marcowa, upragniona i oczekiwana, ale krytykowana „przed, w trakcie i po” swego istnienia, pozostała symbolem demokratycznej polskiej myśli konstytucyjnej. I nadal krytykowanej.
W tekście przedstawione zostały okoliczności i atmosfera towarzysząca uchwaleniu aktu, przebieg uchwalenia, podstawowe zasady i treści konstytucji, a ponadto wiele towarzyszących temu poglądów, słów krytyki, postulatów ówczesnej polskiej doktryny konstytucyjnej.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk
PDF

Bibliografia

Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, Władysław

Leopold Jaworski, Kraków 1924 (reprint: Wyd. Sejmowe, Warszawa 2014).

Dzieje Sejmu Polskiego, red. J. Bardach, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1997.

Esmein A., Prawo konstytucyjne, tłum. z franc. W. Konopczyński, K. Lutostański, Warszawa

(reprint: Wyd. Sejmowe, Warszawa 2013).

Gwiżdż A., Sejm i Senat w latach 1918–1939, w: Dzieje Sejmu Polskiego, red. J. Bardach, Wyd.

Sejmowe, Warszawa 1997, s. 145–202.

Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1917, 1937 (reprint

wyd. z 1937: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006).

Komarnicki W., Polskie Prawo Polityczne (Geneza i system), Warszawa 1922 (reprint: Wyd. Sejmowe,

Warszawa 2008).

Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 2, Warszawa 1990.

Konstytucje Polskie 1918–2008, red. T. Mołdawa, Warszawa 2008.

Kruk M., 100 lat państwowości czechosłowackiej i polskiej. Podobieństwa i różnice, „Krytyka Prawa.

Niezależne studia nad prawem” 2019, t. 11, nr 1, s. 191 (tam: 100 Years of Statehood of

Czechoslovakia and Poland. Similarities and Differences, s. 215).

Kruk M., Le parlement dans la tradition constitutionnelle polonaise, w: L’Etat et le droit d’Est en

Ouest, Melanges offerts au profsseur Michel Lesage, Paris 2006, s. 201–214.

Małe Konstytucje. Ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919–1947 – 1992, red. R. Jastrzębski,

M. Zubik, Warszawa 2014.

Starzewski M., Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw, Kraków 1928 (reprint:

Wyd. Sejmowe, Warszawa 2009).