Zawiadamianie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego i innego ośrodka odosobnienia
pdf

Słowa kluczowe

remand centre
prison governor
victim
police
penitentiary court judge
convict
witness
prison
notification
release from prison areszt śledczy
dyrektor zakładu karnego
pokrzywdzony
policja
sędzia penitencjarny
skazany
świadek
zakład karny
zawiadomienie
zwolnienie

Jak cytować

Stefańska, B. (2021). Zawiadamianie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego i innego ośrodka odosobnienia. Ius Novum, 15(4), 31-50. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.28/b.j.stefanska

Abstrakt

Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego przedmiotem jest zawiadamianie pokrzywdzonego, świadka lub jednostki Policji o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego. aresztu śledczego i zakładu psychiatrycznego. Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności wprowadzania do Kodeksu karnego wykonawczego takiego obowiązku zawiadamiania i poprawności określenia przesłanek. Główną tezą badawczą było wykazanie, że zawiadomienia te spełniają istotna rolę w zakresie ochrony pokrzywdzonego i świadka oraz mają istotny walor prewencyjny co do zawiadomienia jednostki Policji. Wyniki badania mają oryginalny charakter, gdyż dotyczą problematyki prawie nieporuszanej w literaturze. Badania tyczą się przede wszystkim problematyki krajowej, ale mogą być przydatne także w innych państwach, ze względu na to, że dotyczą oryginalnego środka. Artykuł ma istotne znaczenie dla nauki, gdyż zawiera pogłębioną analizę dogmatyczną, duży ładunek myśli teoretycznej, a także dla praktyki – wskazuje kierunki interpretacji przesłanek zawiadomienia i innych jego elementów, a tym samym może przyczynić się do jednolitego jego stosowania.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.28/b.j.stefanska
pdf

Bibliografia

Długozima J., Glosa do uchwały SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99, „Gazeta Sądowa” 1999/2000, nr 12–1.

Drajewicz D., Pokrzywdzony w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 18.

Grzeszczyk W., Zmiany w prawie karnym wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 9.

Kaczmarczyk-Kłak K., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a adaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka. Studia i Artykuły” 2014, nr 4.

Kalisz T., Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym, Wrocław 2010.

Klejnowska M., Informowanie pokrzywdzonego o zwolnieniu oskarżonego (skazanego) z aresztu (zakładu karnego), „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1.

Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 maja 1997 r., V KKN 248/96, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1998, nr 1.Koper R., Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 1.

Kwieciński A., Obowiązek informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego – uwagi na tle stosowania art. 168a k.k., w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogu-nia, t. XXVII, Wrocław 2011.

Lachowski J., Pokrzywdzony w prawie karnym wykonawczym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 51.

Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.

Mierzwińska-Lorencka J., Kilka słów o reprezentacji pokrzywdzonego dziecka w postępowaniu karnym, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa prof. E. Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016.

Mik B., Glosa do uchwały SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2000, nr 2.

Nowikowski I., Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001.Pawela S., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2002 r., I KZP 29/02, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 5.

Postulski K., Glosa do postanowienia SN z dnia 11 stycznia 2006 r., I KZP 56/05, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 7–8.

Postulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2002 r., I KZP 29/02, ,„Prokuratura i Prawo” 2003, nr 2.

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.

Skorupka J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020 .

Stefański R.A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–166, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. I, Warszawa 2017.

Stefański R.A., Glosa do wyroku SN z dnia 12 marca 1986 r., III KR 28/86, „Problemy Praworządności” 1988, nr 1.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 1999 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2000, nr 2.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2002 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2.

Sych W., Zmiana sytuacji pokrzywdzonego w stadium wykonawczym polskiego procesu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 2.

Szołucha S., w: Kodeks postępowania karnego Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Szymanowski T., Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów), „Państwo i Prawo” 2012, nr 2.

Zabłocki S., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Karna, „Palestra” 1999, nr 11–12.