Zawiadamianie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego i innego ośrodka odosobnienia
pdf

Słowa kluczowe

areszt śledczy
dyrektor zakładu karnego
pokrzywdzony
policja
sędzia penitencjarny
skazany
świadek
zakład karny
zawiadomienie
zwolnienie

Jak cytować

Stefańska, B. (2021). Zawiadamianie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego i innego ośrodka odosobnienia. Ius Novum, 15(4), 31–50. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.28/b.j.stefanska

Abstrakt

Artykuł ma charakter naukowo-badawczy, a jego przedmiotem jest zawiadamianie pokrzywdzonego, świadka lub jednostki Policji o zwolnieniu skazanego z zakładu karnego. aresztu śledczego i zakładu psychiatrycznego. Podstawowym celem naukowym była ocena zasadności wprowadzania do Kodeksu karnego wykonawczego takiego obowiązku zawiadamiania i poprawności określenia przesłanek. Główną tezą badawczą było wykazanie, że zawiadomienia te spełniają istotna rolę w zakresie ochrony pokrzywdzonego i świadka oraz mają istotny walor prewencyjny co do zawiadomienia jednostki Policji. Wyniki badania mają oryginalny charakter, gdyż dotyczą problematyki prawie nieporuszanej w literaturze. Badania tyczą się przede wszystkim problematyki krajowej, ale mogą być przydatne także w innych państwach, ze względu na to, że dotyczą oryginalnego środka. Artykuł ma istotne znaczenie dla nauki, gdyż zawiera pogłębioną analizę dogmatyczną, duży ładunek myśli teoretycznej, a także dla praktyki – wskazuje kierunki interpretacji przesłanek zawiadomienia i innych jego elementów, a tym samym może przyczynić się do jednolitego jego stosowania.
https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.28/b.j.stefanska
pdf

Bibliografia

Długozima J., Glosa do uchwały SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99, „Gazeta Sądowa” 1999/2000, nr 12–1.

Drajewicz D., Pokrzywdzony w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 18.

Grzeszczyk W., Zmiany w prawie karnym wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 9.

Kaczmarczyk-Kłak K., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a adaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka. Studia i Artykuły” 2014, nr 4.

Kalisz T., Sędziowski nadzór penitencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania środków o charakterze izolacyjnym, Wrocław 2010.

Klejnowska M., Informowanie pokrzywdzonego o zwolnieniu oskarżonego (skazanego) z aresztu (zakładu karnego), „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1.

Kmiecik R., Glosa do postanowienia SN z dnia 27 maja 1997 r., V KKN 248/96, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1998, nr 1.Koper R., Karnoprocesowy status pokrzywdzonego w aspekcie stosowania tymczasowego aresztowania, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 1.

Kwieciński A., Obowiązek informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego – uwagi na tle stosowania art. 168a k.k., w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogu-nia, t. XXVII, Wrocław 2011.

Lachowski J., Pokrzywdzony w prawie karnym wykonawczym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2006, nr 51.

Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.

Mierzwińska-Lorencka J., Kilka słów o reprezentacji pokrzywdzonego dziecka w postępowaniu karnym, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa prof. E. Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016.

Mik B., Glosa do uchwały SN z dnia 15 września 1999 r., I KZP 26/99, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2000, nr 2.

Nowikowski I., Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym, Lublin 2001.Pawela S., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2002 r., I KZP 29/02, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 5.

Postulski K., Glosa do postanowienia SN z dnia 11 stycznia 2006 r., I KZP 56/05, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 7–8.

Postulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2002 r., I KZP 29/02, ,„Prokuratura i Prawo” 2003, nr 2.

Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.

Skorupka J., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020 .

Stefański R.A., w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1–166, red. R.A. Stefański, S. Zabłocki, t. I, Warszawa 2017.

Stefański R.A., Glosa do wyroku SN z dnia 12 marca 1986 r., III KR 28/86, „Problemy Praworządności” 1988, nr 1.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 1999 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2000, nr 2.

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2002 r., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2.

Sych W., Zmiana sytuacji pokrzywdzonego w stadium wykonawczym polskiego procesu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 2.

Szołucha S., w: Kodeks postępowania karnego Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2020.

Szymanowski T., Zmiany prawa karnego wykonawczego (o potrzebie i zbędności nowelizacji przepisów), „Państwo i Prawo” 2012, nr 2.

Zabłocki S., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Karna, „Palestra” 1999, nr 11–12.