Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako cel procesu karnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
PDF (English)

Słowa kluczowe

injured party
objectives of criminal proceedings
right to court
states’ positive obligations
fair trial
procedural fairness
legally protected interest pokrzywdzony
cele procesu karnego
prawo do sądu
pozytywne obowiązki państw
rzetelny proces karny
sprawiedliwość proceduralna
prawnie chroniony interes

Jak cytować

Czerwińska, D. (2020). Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako cel procesu karnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ius Novum, 14(1), 79-94. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.04/d.czerwinska

Abstrakt

W artykule rozważono zagadnienie istnienia konstytucyjnych i konwencyjnych źródeł celu procesu karnego w postaci uwzględnienia prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego. Zdefiniowano pojęcie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego oraz wyróżniono interesy o charakterze materialnoprawnym i procesowym. Jedne i drugie mają źródła konstytucyjne i konwencyjne, co wynika z przeprowadzonej analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Efektywna ochrona praw i wolności jednostki wymaga bowiem ustanowienia norm prawa materialnego, w tym karnego, a z kolei ich realizacja winna być zagwarantowana wprowadzeniem odpowiednich mechanizmów proceduralnych, w szczególności prawa pokrzywdzonego do sądu, w tym do sprawiedliwości proceduralnej. W konkluzji stwierdzono zatem, że cel procesu karnego wskazany w art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. jest konstytucyjnie i konwencyjnie określony

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.04/d.czerwinska
PDF (English)