Liability of operators of unmanned aerial vehicles for flight delays or cancellations
PDF (Język Polski)

Keywords

unmanned aerial vehicles
drones
drone laws
compensation for flight delays
extraordinary circumstances
Regulation 261/2004
airline passengers’ rights bezzałogowe statki powietrzne
drony
prawo dronów
odszkodowanie za opóźniony lot
nadzwyczajne okoliczności
rozporządzenie 261/2004
prawa pasażerów lot-niczych

How to Cite

Konert , A. (2021). Liability of operators of unmanned aerial vehicles for flight delays or cancellations . Ius Novum, 15(1), 153-166. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.09/a.konert

Abstract

Unmanned aircraft, including flying models, are widely available and can be used by almost everyone. Despite the ban on operations with the use of drones in the area of airports, there are situations in which the irresponsible behavior of drone operators may cause an air accident or paralyze the airport, causing multi-million losses related to the cancellation and delay of flights. Passengers of these flights suffer various types of damage, including, for example, loss of connection (ticket cost), hotel expenses, hotel transport, meals, or even non-pecuniary damage consisting in suffering from the inability to spend holidays with family, etc. The question is who should be liable and pay compensation? This article aims to answer this question and indicate whether the cancellation of a flight due to the appearance of a drone over an airport is a so-called an extraordinary circumstance which would exempt the air carrier from its obligation to pay compensation.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.09/a.konert
PDF (Język Polski)

References

Clarke R., Moses L.B., The Regulation of Civilian Drones’ Impacts on Public Safety, „Computer Law & Security Review” 2014, vol. 30, issue 3.

Czech P., Kasprzyk P., Zarządzanie ryzykiem w regulacjach bezzałogowych statków powietrznych, w: A. Konert (red.), Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021.

Dalamagkidis K., Valavanis K.P., Piegl L., On Integrating Unmanned Aircraft Systems Into the National Airspace System: Issues, Challenges, Operational Restrictions, Certification, And Recommendations, Berlin 2012.

Konert A., Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 2020.

Konert A., European Vision for Air Passengers, Warszawa 2014.

Konert A., Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021.

Konert A., Kotliński M., „How Come I cannot fly with the drone over the White House?” – Criminal and Civil Liability of the Drone Operator in Poland, „Ius Novum” 2018, nr 4.

Kunert-Diallo A., Odwołanie lotu może rodzić roszczenie o zadośćuczynienie, „Prawo Europejskie w Praktyce” 2011, nr 10.

Kunert-Diallo A., Pojęcie odwołania lotu – glosa do wyroku TSz 13 X 2011 w sprawie C-83/10

Rodriguez v. Air France, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 8.

Masutti A., Tomasello F., International Regulation of Non-Military Drones, Edward Elgar 2018.

Pyżyński M., Cyber Threats within the Operations of Unmanned Aircraft System (UAS), w: A. Konert, Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021.

Scott B.I. (red.), The Law of Unmanned Aircraft Systems. An Introduction to the Current and Future Regulation under National, Regional and International, Kluwer Law International, The Netherlands, 2016.

Skoczny T., Odszkodowanie dla pasażera w przypadku odmowy przyjęcia na pokład (overbooking) albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu, w: Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych.

Aspekty prawne, A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Warszawa 2010.

Stec M., O niektórych postaciach niewykonania lub nienależytego wykonania pasażerskiej umowy przewozu lotniczego (na kanwie rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z 2004 r.),

w: A. Brzozowski, W.J. Kocot., K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007.

Stec M., Prawo do odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu – glosa do wyroków TS: z 4.10.2012 r. w sprawie C-321/11 Cachafeiro v. Iberia oraz z 4.10.2012 r.

w sprawie C-22/11 Finnair v. Lassooy, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 2.

Stec M., Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu – glosa do wyroku TS z 19 listopada 2009 r. w sprawie C-402/07 Sturgeon v. Condor oraz Bock i Lepuschitz v. Air France, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 2.

Stec M., Przesłanki odstąpienia od umowy przewozu w europejskim pasażerskim transporcie lotniczym

w rozporządzeniu Parlamentu i Rady (WE) nr 261/2004, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 4.

Strieber L., Safety Meets Efficiency: The Medical Device Drone’s Role in Bringing About a Workable

Regulatory Framework for Commercial Drones, „Journal of Air Law and Commerce” 2018, vol. 83, issue 2.

Żylicz M. (red.), Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, Radom 2004.

Żylicz M., Zasady odpowiedzialności za szkody na osobie pasażera w międzynarodowym europejskim i polskim prawie lotniczym, „Palestra” 2004, nr 5–6.