Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego – uwagi polemiczne na marginesie artykułu Łukasza Kasprowicza
PDF

Słowa kluczowe

privileges
social security system
officers of uniform services
judges
prosecutors przywileje
system zabezpieczenia społecznego
funkcjonariusze służb mun-durowych
sędziowie
prokuratorzy

Jak cytować

Czechowski, M. (2021). Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego – uwagi polemiczne na marginesie artykułu Łukasza Kasprowicza. Ius Novum, 15(3), 133-146. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.25/m.czechowski

Abstrakt

W numerach 1 i 3 kwartalnika „Ius Novum” ukazał się artykuł Łukasza Kasprowicza zatytu-łowany Problematyka przywilejów w systemie zabezpieczenia społecznego (część I i II). Podstawowy problem badawczy w opracowaniu sprowadza się do pytania, czy uprzywilejowane uprawnienia emerytalne dla wybranych grup zawodowych mają uzasadnienie w kontekście zasad określonych w konstytucji RP. W konkluzjach Autor opowiedział się za likwidacją większości omawianych przywilejów i zbudowaniem powszechnego, jednolitego i spójnego modelu sys-temu zabezpieczenia społecznego, obejmującego wszystkie grupy zawodowe. Zapoznając się z opracowaniem Ł. Kasprowicza, można odnieść wrażenie, że część z poruszonych w nimzagadnień nie została przedstawiona dogłębnie i wszechstronnie. Zastrzeżenia pojawiająsię przy lekturze fragmentów poświęconych funkcjonariuszom służb mundurowych oraz sędziom i prokuratorom. Nasuwa się przypuszczenie, że Ł. Kasprowicz badał regulacje doty-czące uprzywilejowania w zabezpieczeniu społecznym bez ściślejszego ich powiązania z fak-tycznymi i prawnymi uwarunkowaniami wpływającymi na treść uprawnień emerytalnychposzczególnych grup zawodowych. Aby dokonać gruntownej i zobiektywizowanej ocenyistniejących rozwiązań oraz udzielić przekonującej odpowiedzi na pytanie o zasadność różni-cowania sytuacji prawnej adresatów norm prawa socjalnego, istotne jest, by wieloaspektowo analizować poszczególne zagadnienia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.25/m.czechowski
PDF

Bibliografia

Antonów K., Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym, „AnnalesUMCS” 2015, nr lXII.

Chmielnicki P., Minich D., Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze i ich realizacja usta-wami w latach 2015–2016, Warszawa 2019.

Czechowski M., Prawny charakter zatrudnienia żołnierzy zawodowych, Toruń 2016.

Jończyk j., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2003.

Jończyk j., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.

Kuźma P., Jakie zmiany w wojskowym systemie emerytalnym?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 3.

Lach D.E., Sędziowie a ubezpieczenia społeczne, „Przegląd Sądowy” 2015, nr 9.

Piotrowski W., Niektóre aspekty prawne reformy systemu emerytalnego, „Ruch Prawniczy, ekono-miczny i Socjologiczny” 1999, nr 1.

Safjan M., Bosek l. (red.), Konstytucja RP, T. II, Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1995.

Wagner B., Kilka refleksji na temat sędziowskiego stanu spoczynku i nie tylko, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 4.

Walczak D., Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce, Toruń 2019.

Wieczorek M., Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych, Toruń 2017.