Administracyjne kary pieniężne w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
pdf

Słowa kluczowe

administracyjna kara pieniężna
szkolnictwo wyższe
uczelnia
procedura administracyjna

Jak cytować

Gubała, M. (2022). Administracyjne kary pieniężne w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Ius Novum, 16(3), 167–187. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.32/m.gubala

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza uregulowań odnoszących się do administracyjnych kar pieniężnych,
zawartych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W artykule podjęto tematykę istotną z punktu widzenia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki, zwłaszcza uczelni. Analiza koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: rola administracyjnych
kar pieniężnych w nadzorze nad systemem szkolnictwa wyższego i nauki, zakres
podmiotowy regulacji odnoszącej się do kar, ich charakter prawny oraz procedura ich nakładania.
Analiza przywodzi do wniosku, że administracyjne kary pieniężne stanowią novum w systemie
szkolnictwa wyższego i nauki, a ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reguluje
wszystkie podstawowe elementy normatywne dotyczące tych kar, z wyjątkiem materii proceduralnych,
które są zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wynikiem analizy
jest ustalenie charakteru kar (są one względnie oznaczone, a znamiona czynów objętych
regulacjami są skonstruowane zarówno poprzez wykorzystanie ogólnej formuły „obowiązków”
administracyjno-prawnych określonych w tej ustawie, jak i poprzez odwołanie się do zachowań
o bardziej skonkretyzowanym charakterze), organów właściwych do ich nakładania, a także roli
kar pieniężnych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.32/m.gubala
pdf

Bibliografia

Augustyniak Ł., Administracyjne kary pieniężne w świetle orzecznictwa ETPCz, „Radca Prawny.

Zeszyty Naukowe” 2015, nr 3(4).

Bąkowski T., Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu według

projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, „Gdańskie Studia Prawnicze”

, t. XXXVII.

Błachucki M. (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa

Bursztynowicz M., Sługocka M., Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego.

Komentarz, Warszawa 2020, LEX/el.

Degtyarova I., Dokowicz M., Hulicka M., Jędrzejewski T., Mrozowska A., Wojciechowski P.,

Woźnicki J., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, LEX/el.

Gajek Ł., Kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji – analiza krytyczna, „Internetowy Kwartalnik

Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019, nr 3(8).

Kaczocha M., Z problematyki administracyjnych kar pieniężnych bezwzględnie oznaczonych, „Przegląd

Legislacyjny” 2014, nr 2.

Kisilowska H., Zieliński G., Administracyjne kary pieniężne – funkcja prewencyjna i represyjna,

„Prawo w Działaniu” 2020, nr 43.

Kościńska-Paszkowska A. (red.), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komentarz, Warszawa 2021, LEX/el.

Kowalczyk R., Sankcje finansowe w strukturze dochodów gmin, „Acta Universitatis Wratislaviensis.

Przegląd Prawa i Administracji” 2021, nr 126.

Leśkiewicz K., Administracyjne kary pieniężne związane z wprowadzeniem do obrotu nielegalnie

pozyskanego drewna i produktów z drewna, „Studia Iuridica Agraria” 2017, t. XV.

Lewicki M., Funkcje sankcji prawnych w prawie administracyjnym – zagadnienia wybrane, „Acta

Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2009, z. 69.

Łątka M., Kara pieniężna za naruszenie zakazu przemieszczania się przez osobę niepełnoletnią w stanie

epidemii COVID-19, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2021, z. 1.

Majczak P., Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych, „Ius Novum” 2020, nr 1.

Nadolska A., Nakładanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej, „Monitor Prawa

Bankowego” 2020, nr 7–8.

Ofiarski Z., Zasady nakładania kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego na członków

zarządów banków, „Monitor Prawa Bankowego” 2020, nr 7–8.

Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego

po nowelizacji, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017, nr 2(11).

Szelągowska K., Administracyjne kary pieniężne w prawie telekomunikacyjnym, „Kortowski Przegląd

Prawniczy” 2020, nr 4.

Zdyb P., Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

w świetle nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy

i Regulacyjny” 2017, nr 6(6).