Personal data processing contract
PDF (English)

Słowa kluczowe

personal data processing contract
personal data
processor’s liability
GDPR umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, dane osobowe, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego, RODO

Jak cytować

Brzeziński, P. (2019). Personal data processing contract. Ius Novum, 13(4), 184–195. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.49/p.brzezinski

Abstrakt

W niniejszym artykule autor opisał wybrane elementy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, takie jakie strony umowy i przedmiot przetwarzania. Ponadto w artykule przeanalizowano spotykane w obrocie gospodarczym klauzule umowne, jak np. klauzulę odpłatności przetwarzania danych, granic odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego za naruszenie postanowień umowy, poddając je ocenie pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.49/p.brzezinski
PDF (English)

Bibliografia

Byrski J., Umowne powierzenie do przetwarzania danych osobowych w ustawie o ochronie danych osobowych, w dyrektywie 95/46 i w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, [in:] G. Sibiga (ed.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2016, Biblioteka Monitora Prawniczego 2016.

Cieniak K., Powierzanie przetwarzania danych osobowych, Monitor Prawniczy No. 9, 2019.

Corbet R., Cox A., Data Protection Clauses in Contracts – Adapting to GDPR, Privacy & Data Protection 16(6), 2016.

Cregan R., Taylor S., How Much Control Makes a Controller?, Privacy & Data Protection 18(6), 2018.

Grupa Robocza ds. Ochrony Danych powołana na mocy art. 29, Opinia 1/2010 w sprawie pojęć „administrator danych” i „przetwarzający” (WP 169), 16.02.2010, https://giodo.gov.pl/pl/1520057/3595.

Gutowski M., Sprzeczność z prawem Unii Europejskiej jako przesłanka nieważności czynności prawnej na podstawie art. 58 k.c., Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny No. 1, 2006.

Karp G., Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, Palestra No. 1–2, 2011.

Mednis A., Komentarz do art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, [in:] A. Mednis, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, LEX 1999.

Miąsik D., Zasady ogólne (podstawowe) prawa Unii Europejskiej, [in:] A. Wróbel (ed.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010.

O’Brien J., GDPR Series: Outsourcing Contracts – all Changed, Changed Utterly?, Privacy & Data Protection 18(4), 2018.

Poszwiński Ch., Risk based approach w ochronie danych osobowych a ryzyka w transakcjach, Przegląd Prawa Handlowego No. 4, 2019.

Salami E., Examining the Legality of Limitation of Liability Clauses under the GDPR, Computer and Telecommunications Law Review No. 24(8), 2018.

Webber M., The GDPR’s Impact on the Cloud Service Provider as a Processor, Privacy & Data Protection 16(4), 2016.

Witkowska-Nowakowska K., [in:] E. Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz (eds), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018.