Comments in relation to the resolution of the Supreme Court of 19 Octo-ber 2018, III CZP 45/18
PDF (English)

Słowa kluczowe

wspólność majątkowa małżeńska
zasada surogacji
przynależność przedmiotów majątkowych
rozliczenia majątkowe
majątek wspólny
majątki odrębne

Jak cytować

Sekuła - Leleno, M. (2019). Comments in relation to the resolution of the Supreme Court of 19 Octo-ber 2018, III CZP 45/18. Ius Novum, 13(4), 210–232. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.51/m.sekula-leleno

Abstrakt

Przedmiotem analizy objętej glosowaną uchwałą było ustalenie, w skład jakiego majątku wchodzi przedmiot majątkowy nabyty przez małżonków w drodze czynności prawnej, częściowo w zamian za składniki majątkowe prowadzące do nabycia do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, częściowo zaś w zamian za składniki majątkowe pochodzące z majątku osobistego małżonka (majątków osobistych małżonków), co do których ma zastosowanie zasada surogacji. Podzielając argumentację SN, pod względem dogmatycznym najbardziej prawidłowy wydaje się przyjmowany w doktrynie pogląd, który zakłada, że w przypadku nabycia przedmiotu ze środków mieszanych, o zaliczeniu przedmiotu majątkowego do majątku osobistego lub wspólnego decyduje porównanie wartości przeznaczonych na jego nabycie środków pochodzących z tych majątków – decydujące miałoby być w tym ujęciu kryterium przeważającej części wydatku.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.51/m.sekula-leleno
PDF (English)

Bibliografia

Biernat J., Glosa do postanowienia SN z dnia 10 kwietnia 2013 r. IV CSK 521/12, LEX No. 1331353.

Biernat J., Dopuszczalność wyłączenia zastosowania zasady surogacji w majątku osobistym małżonka przy dokonywaniu czynności prawnej, [in:] M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (eds), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013.

Breyer S., Stosowanie surogacji w prawie małżeńskim, Palestra No. 3, 1974.

Breyer S., Gross S., [in:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz (eds), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975.

Drozd E., [in:] J.S. Piątowski (ed.), System prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Vol. IV, Ossolineum 1986.

Dyoniak A., Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Ossolineum 1985.

Gawlik Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985 r., III CRN 119/85, OSPiKA 1986, No. 9–10.

Goettel M., Majątek odrębny małżonków, Szczytno 1986.

Goettel M., Glosa do uchwały SN z dnia 29 września 1987 r., III CZP 54/87, OSPiKA 1988, No. 5.

Goettel M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985 r., III CRN 119/85, OSPiKA 1988, No. 5.

Ignaczewski J., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2006.

Kitłowski E., Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969.

Nazar M., [in:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006.

Nazar M., Odpłatne nabycie własności do majątku wspólnego małżonków, [in:] E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan (eds), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork 2008.

Nazar M., [in:] T. Smyczyński (ed.), System Prawa Prywatnego, Vol. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Ohanowicz A., Glosa do orzeczenia z dnia 6 lipca 1967 r., III CR 117/67, Państwo i Prawo No. 8–9, 1968.

Olczyk M., Komentarz do zmiany art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej przez Dz.U. z 2004 r. nr 162 poz. 1691, LEX 2005.

Piątowski J.S., [in:] J.S. Piątowski (ed.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, part 1, Ossolineum 1985.

Pietrzykowski J., [in:] K. Pietrzykowski (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.

Skowrońska-Bocian E., Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, Warszawa 2006.

Skowrońska-Bocian E., [in:] J. Wierciński (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Słyk J., [in:] K. Osajda (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2018.

Sokołowski T., Komentarz do art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [in:] H. Dolecki,

T. Sokołowski (eds), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX 2013.

Stępień-Sporek A., Ryznar M., Nabywanie przedmiotów przez małżonków za środki z różnych mas majątkowych, Państwo i Prawo No. 11, 2010.

Sychowicz M., [in:] K. Piasecki (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2001.

Szer S., Glosa do uchwały SN z dnia 13 listopada 1962 r., III CO 2/62, OSPiKA 1963, No. 9.

Trzaskowski R., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a stosowanie surogacji w prawie małżeńskim, Palestra No. 7–8, 2010.

Wiśniewski C., Glosa do uchwały z dnia 14 sierpnia 1985 r., III CZP 41/85, Nowe Prawo No. 4, 1988.

Wolter A., Majątek wspólny i majątki odrębne małżonków pod rządem wspólności ustawowej, Nowe Prawo No. 1 and No. 2, 1965.