Comments in relation to the resolution of the Supreme Court of 19 Octo-ber 2018, III CZP 45/18
PDF (English)

Słowa kluczowe

joint matrimonial property
principle of substitution
allocation of assets
financial settlement
joint property
separate properties wspólność majątkowa małżeńska
zasada surogacji
przynależność przedmiotów majątkowych
rozliczenia majątkowe
majątek wspólny
majątki odrębne

Jak cytować

Sekuła - Leleno, M. (2019). Comments in relation to the resolution of the Supreme Court of 19 Octo-ber 2018, III CZP 45/18. Ius Novum, 13(4), 210–232. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.51/m.sekula-leleno

Abstrakt

Przedmiotem analizy objętej glosowaną uchwałą było ustalenie, w skład jakiego majątku wchodzi przedmiot majątkowy nabyty przez małżonków w drodze czynności prawnej, częściowo w zamian za składniki majątkowe prowadzące do nabycia do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, częściowo zaś w zamian za składniki majątkowe pochodzące z majątku osobistego małżonka (majątków osobistych małżonków), co do których ma zastosowanie zasada surogacji. Podzielając argumentację SN, pod względem dogmatycznym najbardziej prawidłowy wydaje się przyjmowany w doktrynie pogląd, który zakłada, że w przypadku nabycia przedmiotu ze środków mieszanych, o zaliczeniu przedmiotu majątkowego do majątku osobistego lub wspólnego decyduje porównanie wartości przeznaczonych na jego nabycie środków pochodzących z tych majątków – decydujące miałoby być w tym ujęciu kryterium przeważającej części wydatku.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.51/m.sekula-leleno
PDF (English)

Bibliografia

Biernat J., Glosa do postanowienia SN z dnia 10 kwietnia 2013 r. IV CSK 521/12, LEX No. 1331353.

Biernat J., Dopuszczalność wyłączenia zastosowania zasady surogacji w majątku osobistym małżonka przy dokonywaniu czynności prawnej, [in:] M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (eds), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013.

Breyer S., Stosowanie surogacji w prawie małżeńskim, Palestra No. 3, 1974.

Breyer S., Gross S., [in:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz (eds), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975.

Drozd E., [in:] J.S. Piątowski (ed.), System prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Vol. IV, Ossolineum 1986.

Dyoniak A., Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Ossolineum 1985.

Gawlik Z., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985 r., III CRN 119/85, OSPiKA 1986, No. 9–10.

Goettel M., Majątek odrębny małżonków, Szczytno 1986.

Goettel M., Glosa do uchwały SN z dnia 29 września 1987 r., III CZP 54/87, OSPiKA 1988, No. 5.

Goettel M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985 r., III CRN 119/85, OSPiKA 1988, No. 5.

Ignaczewski J., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2006.

Kitłowski E., Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969.

Nazar M., [in:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006.

Nazar M., Odpłatne nabycie własności do majątku wspólnego małżonków, [in:] E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan (eds), Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, Kluczbork 2008.

Nazar M., [in:] T. Smyczyński (ed.), System Prawa Prywatnego, Vol. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.

Ohanowicz A., Glosa do orzeczenia z dnia 6 lipca 1967 r., III CR 117/67, Państwo i Prawo No. 8–9, 1968.

Olczyk M., Komentarz do zmiany art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej przez Dz.U. z 2004 r. nr 162 poz. 1691, LEX 2005.

Piątowski J.S., [in:] J.S. Piątowski (ed.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, part 1, Ossolineum 1985.

Pietrzykowski J., [in:] K. Pietrzykowski (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005.

Skowrońska-Bocian E., Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, Warszawa 2006.

Skowrońska-Bocian E., [in:] J. Wierciński (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Słyk J., [in:] K. Osajda (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2018.

Sokołowski T., Komentarz do art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [in:] H. Dolecki,

T. Sokołowski (eds), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX 2013.

Stępień-Sporek A., Ryznar M., Nabywanie przedmiotów przez małżonków za środki z różnych mas majątkowych, Państwo i Prawo No. 11, 2010.

Sychowicz M., [in:] K. Piasecki (ed.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 2001.

Szer S., Glosa do uchwały SN z dnia 13 listopada 1962 r., III CO 2/62, OSPiKA 1963, No. 9.

Trzaskowski R., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a stosowanie surogacji w prawie małżeńskim, Palestra No. 7–8, 2010.

Wiśniewski C., Glosa do uchwały z dnia 14 sierpnia 1985 r., III CZP 41/85, Nowe Prawo No. 4, 1988.

Wolter A., Majątek wspólny i majątki odrębne małżonków pod rządem wspólności ustawowej, Nowe Prawo No. 1 and No. 2, 1965.