Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej
pdf (English)

Słowa kluczowe

socjologia
kryminalistyka
styczność przestrzenna i psychiczna
interakcje społeczne

Jak cytować

Hołyst, B. (2019). Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej. Ius Novum, 13(3), 17–31. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.28/b.holyst

Abstrakt

Specyfika socjologii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kryminalistyki. Wyznaczenie zakresu przedmiotowego socjologii kryminalistycznej jest niezbędne dla traktowania jej jako odrębnej dyscypliny wiedzy. W tym celu konieczne jest wyodrębnienie w ramach socjologii tego, co może być przydatne w zawodach związanych ze ściganiem karnym oraz z wymiarem sprawiedliwości, a także określenie specyficznych dla socjologii kryminalistycznej celów poznawczych. Wyznaczenie specyfiki przedmiotu socjologii kryminalistycznej obejmuje również analizy wzajemnych związków i odrębności omawianej dyscypliny oraz innych, pokrewnych dyscyplin. Wśród szczegółowych dyscyplin socjologicznych szczególne miejsce zajmuje socjologia prawa i wymiaru sprawiedliwości. Relacja pomiędzy socjologią kryminalistyczną a tą dyscypliną będzie w znacznym stopniu zależała właśnie od tego, jak będzie się ujmowało zakresy obu tych dziedzin. W szerokim ujęciu w obrębie socjologii kryminalistycznej można zlokalizować problematykę socjologiczną przestępstwa i przestępcy, wykonania kary pozbawienia wolności, postępowania karnego i innych postępowań. Można stwierdzić, iż socjologia kryminalistyczna jest nauką multidyscyplinarną w tym sensie, że korzysta z dorobku innych dyscyplin nauki, nie integrując ani nie wchłaniając zdobytej w ich obrębie wiedzy. Tak więc nauka ta tworzy ogólne koncepcje w zakresie podstawowego przedmiotu swoich zainteresowań oraz stymuluje badania szczegółowe tylko w pewnych obszarach, które dla kryminalistyki są szczególnie ważne, chociaż niekoniecznie istotne dla innych nauk.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.3.2019.28/b.holyst
pdf (English)