Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2021 r., I OPS 2/21
pdf

Słowa kluczowe

alimenty
fundusz alimentacyjny
pomoc społeczna

Jak cytować

Sierpowska, I. (2022). Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2021 r., I OPS 2/21. Ius Novum, 16(3), 188–201. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.33/i.sierpowska

Abstrakt

Przedmiotem glosy jest uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której Sąd odniósł
się do zasad ustalania dochodu w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej. Uznając
możliwość pomniejszenia przychodu jedynie o alimenty świadczone osobie uprawnionej na
podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, NSA stwierdził jednoznacznie, że
z uprzywilejowanego sposobu ustalania dochodu nie mogą korzystać dłużnicy alimentacyjni
spłacający zobowiązania na rzecz funduszu alimentacyjnego. Glosa przedstawia argumenty
aprobujące tezy zawarte w uchwale oraz ich aksjologiczne uzasadnienie. Ponadto zawiera
rozwinięcie zagadnień pośrednio poruszanych przez skład orzekający, dotyczących alimentów
zaległych oraz kwot faktycznie przekazywanych w ramach alimentacji. Problematyka ta ma
istotne znaczenie dla ustalania sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o wsparcie w ramach
systemu pomocy społecznej oraz ponoszącej odpłatność za świadczenia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.33/i.sierpowska
pdf

Bibliografia

Andrzejewski M., Świadczenia socjalne a obowiązki alimentacyjne członków rodziny w świetle zasady

pomocniczości, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 11.

Bieżuński M., Bieżuński P., Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, Warszawa 2009.

Domańska A., Zasada demokratycznego państwa prawnego, w: D. Górecki (red.), Polskie prawo

konstytucyjne, Warszawa 2008.

Juryk A., Działania zmierzające do poprawy wykonywania przez dłużnika obowiązku alimentacyjnego

na rzecz dziecka, „Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2.

Kasprzak M., Nowicka J, Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy, Warszawa 2021.

Korcz-Maciejko A., w: A. Brzeźna, M. Gajda-Durlik, A. Korcz-Maciejko, Ustawa o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis, komentarz do art. 9.

Kowalska P., Zasada pomocniczości jako gwarancja realizacji świadczeń alimentacyjnych, „Rynek –

Społeczeństwo – Kultura” 2017, nr specjalny 26, s. 67, http://kwartalnikrsk.pl/assets/

rsk-specjalny-2017-kowalska-zasada-pomocniczosci-jako-gwarancja-realizacji-alimentow.

pdf (dostęp 18.03.2022).

Kublin N., Egzekucja należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”

, nr 12, Legalis.

Łyszkowski M., Solidarność – solidaryzm – pomocniczość. Wybrane aspekty, „Acta Universitatis

Wratislaviensis” 2005, Przegląd Prawa i Administracji, nr LXVII.

Maciejko W., w: W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa

Mazurczak-Jasińska E., Ustawa o pomoc uprawnionym do alimentów, „Acta Universitatis Wratislaviensis”

, nr 3082, PRAWO CCCVII.

Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Wrocław 2013.

Nitecki S., Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe. Procedury i tryb przyznawania,

Wrocław 2009.

Regulska A., Pomocniczość jako zasada przyznawania świadczeń z systemu pomocy społecznej. Perspektywa

pedagogiczna, „Studia Ełckie” 2020, nr 4.

Stopka K., Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Warszawa 2009.

Tomaszewska E., Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz, LEX/el. 2019,

komentarz do art. 27.

Wasilewska M., Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Gdańsk 2008.

Wilczek-Karczewska M., Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, w: G. Jędrejek (red.), Prawo

rodzinne. Meritum, Warszawa 2015.

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.

Ziętara J., Decyzja administracyjna przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego jako tytuł

wykonawczy realizowany tylko w egzekucji sądowej, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016,

nr 10, Legalis.