Wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – próba oceny przyjętych rozwiązań normatywnych
pdf

Słowa kluczowe

DVB-T2
odbiornik cyfrowy
telewizja cyfrowa
zasady poprawnej legislacji
zasada określoności prawa

Jak cytować

Borski, M. (2023). Wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – próba oceny przyjętych rozwiązań normatywnych . Ius Novum, 17(1), 54–75. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski

Abstrakt

Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianąstandardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej została uchwalona przez Sejm 24 lutego 2022 r., a już miesiąc później, 23 marca 2022 r., została znowelizowana, bowiem konieczne stało się doprecyzowanie absolutnie fundamentalnej z punktu widzenia tej ustawy kwestii kręgu osób uprawnionych do uzyskania wsparcia ze strony państwa. Treścią artykułu będzie ustalenie treści kompletu normatywnego, poprzez dokonanie takiej wykładni przepisów wskazanej ustawy, która uwzględnia wszystkie powiązania funkcjonalne badanych norm i jest oparta na wszystkich dostępnych źródłach informacji. Jednocześnie podczas analizy regulacji ustawowych autor dokona refleksji pod kątem ich zgodności z wyinterpretowaną przez Trybunał Konstytucyjny z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą określoności prawa.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski
pdf

Bibliografia

Borski M., Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami, Sosnowiec 2018.

Borski M., Przywora B., Postępowanie z projektem pilnym jako przykład szczególnego trybu usta-wodawczego w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 4(135), s. 11–26.

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pani-janina-kupila-telewizor-rzad-mial-zwrocic-jej-250-zl-jednego-nie-przewidziala/nrmjncv (dostęp: 25.06.2022).https://dane.gov.pl/pl/dataset/2766,wnioski-o-dofinansowanie-do-zakupu-odbiornika-cyfr/resource/39247/table?page=1&per_page=20&q=&sort= (dostęp: 24.06.2022).

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aktualizacja-krajowego-planu-dzialan-zmiany-przeznaczenia-pasma-700-mhz-w-polsce (dostęp: 9.06.2022). https://www.komputerswiat.pl/poradniki/telewizory/sygnal-dvb-t2-w-polsce-od-marca-2022-r-co-to-oznacza-dla-posiadaczy-telewizorow/p5g463k (dostęp: 16.06.2022).

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12354770/12842189/12842192/dokument545631.pdf (dostęp: 17.06.2022). https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12354770/12842189/12842192/dokument545627.pdf (dostęp: 17.06.2022).

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12354770/12842189/12842192/dokument545625.pdf (dostęp: 17.06.2022). https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12354770/12842189/12842192/dokument545629.pdf (dostęp: 17.06.2022).

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12354770/12842189/12842192/dokument545633.pdf (dostęp: 17.06.2022).https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12354770/12842189/12842192/dokument545634.pdf (dostęp: 17.06.2022). https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354770 (dostęp: 16.06.2022).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357652/katalog/12861886#12861886 (dostęp: 16.06.2022).

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2089 (dostęp: 17.06.2022).

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2089 (dostęp: 16.06.2022).

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1989 (dostęp: 16.06.2022).

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3649,pojecie.html (dostęp: 9.06.2022).

Koksanowicz G., Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.

Report A from CEPT to the European Commission in response to the Mandate. To develop harmonised technical conditions for the 694–790 MHz (‘700 MHz’) frequency band in the EU for the provision of wireless broadband and other uses in support of EU spectrum policy objectives.

Report approved on 28 November 2014 by the ECC.Report B from CEPT to the European Commission in response to the Mandate. To develop harmonised technical conditions for the 694–790 MHz (‘700 MHz’) frequency band in the EU for the provision of wireless broadband and other uses in support of EU spectrum policy objectives.

Report approved on 01 March 2016 by the ECC.Strategia Regulacyjna na lata 2017–2022 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, https://www.gov.pl/web/krrit/strategie-krrit (dostęp: 16.06.2022).

Strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017–2021, https://uke.gov.pl/akt/stra-tegia-prezesa-uke-w-latach-2017-2021,10.html (dostęp: 16.06.2022).

Wronkowska S., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: M. Zubik (red.) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.

Zalasiński T., Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008.