Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim
PDF

Słowa kluczowe

means of appeal
obligation to have counsel for the defence
attorney
solicitor
counsel for the defence
representation
agents for litigation
appeal against a district court’s sentence środki zaskarżenia
przymus adwokacko-radcowski
adwokat
radca prawny
obrońca
reprezentacja
pełnomocnicy procesowi
apelacja od wyroku sądu okręgowego

Jak cytować

Gajda, K. (2021). Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowskim. Ius Novum, 15(3), 81-104. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.23/k.gajda

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie pojęcia przymusu adwokacko-radcowskiego, dokonanie jego charakterystyki na tle doktryny i orzecznictwa, określenie funkcji oraz uzasad-nienia w polskim procesie karnym. Ponadto w artykule opisuję instytucje objęte przymusem adwokacko-radcowskim zarówno w ustawie karnoprocesowej, jak i ustawach szczególnych. W tekście przedstawiono problemy dotyczące przymusu adwokacko-radcowskiego, zwróconoszczególną uwagę na możliwość sporządzenia pism procesowych objętych przymusem przez adwokata lub radcę prawnego we własnej sprawie, a także wskazano na propozycje zmian legislacyjnych w przedmiotowym unormowaniu karnoprocesowym.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.23/k.gajda
PDF

Bibliografia

Drajewicz D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz. Art. 425–682, Legalis 2020.

Dudka K., Skarga subsydiarna oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym, w: Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Prof. Tadeuszowi Nowakowi, red. S. Stachowiak, Poznań 2002.

Gaberle A., Leksykon polskiej procedury karnej, Gdańsk 2004.

Gajowniczek-Pruszyńska K., Karlik P., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do ustawy z 19.7.2019 r., Legalis.

Glosy do postanowienia SN z 3.02.2003 r., II KZ 61/02, OSP 2004, nr 1, poz. 6: Kurzępa B.; Zbrojewska M., „Palestra” 2004, nr 1–2, s. 247.

Grajewski J., Steinborn S., w: L.K. Paprzycki (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II, Komen-tarz do art. 425–673 k.p.k., Warszawa 2013.Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.

Janczukowicz K., Przymus adwokacki w sprawie w której stroną jest adwokat albo radca prawny, LEX 2016.

Kalinowski P., Jak odwoływać się od wyroku sądu karnego, Warszawa 1988.

Kozielewicz W., w: D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz. Art. 425–682, Legalis 2020.

Matras J., w: K. Dudka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz,Warszawa 2018.

Misztal P., Przymus adwokacko-radcowski w nowym modelu postępowania karnego, w: T. Gardocka, M. Jakubik, Sytuacja procesowa uczestników postępowania karnego po 1 lipca 2015 roku, War-szawa 2015.

Misztal P., Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym,Warszawa 2020.

Nita-Światłowska B., Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postę-powaniu karnym (cz.1), „Palestra” 2017, nr 1–2.

Rogacka-Rzewnicka M., Kasacja w polskim procesie karnym, Warszawa 2001.

Rybka M., Obrona z urzędu a przymus adwokacko-radcowski. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 8.

Sakowicz A. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz2020, Legalis.

Stefański R.A., Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.

Stefański R.A., Przymus adwokacko-radcowski w procesie karnym, „Ius Novum” 2007, nr 1.

Steinborn S., Węzłowe problemy subsydiarnego oskarżyciela posiłkowego, „Prokuratura i Prawo”2001, nr 12.

Szołucha S., w: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 2020, Legalis.

Świecki D., Apelacja w postępowaniu karnym, Warszawa 2012.

Świecki D., w: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Świecki D., w: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz,2020, Legalis.

Waltoś S., Zarys systemu, Warszawa 2002.

Zagrodnik J., Instytucja skargi subsydiarnej w procesie karnym, Warszawa 2005.

Zembrzuski T., Skarga kasacyjna. Dopuszczalność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011.