Właściwość funkcjonalna sądu do rozstrzygania sporów kompetencyjnych w sprawach karnych w świetle nowelizacji z 19 lipca 2019 roku
PDF

Słowa kluczowe

amendment of the criminal proceedings; disputes of competence; competence of the court; analogy; principle of independence of jurisdiction; criminal proceedings in cases subject to the jurisdiction of military courts; proceedings in minor offences; criminal proceedings nowelizacja procesu karnego
spór kompetencyjny
właściwość sądu
analo-gia
zasada samodzielności jurysdykcyjnej
postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
postępowanie w sprawach o wykroczenia
proces karny

Jak cytować

Łukowiak, B. (2021). Właściwość funkcjonalna sądu do rozstrzygania sporów kompetencyjnych w sprawach karnych w świetle nowelizacji z 19 lipca 2019 roku. Ius Novum, 15(3), 67-80. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.22/b.lukowiak

Abstrakt

W pracy podjęto próbę oceny zmiany przepisów dotyczących rozstrzygania sporów kom-petencyjnych w procesie karnym, wprowadzonej w drodze nowelizacji z 19 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności zaprezentowano dorobek doktryny procesu karnego oraz orzecznictwa sądów karnych ukształtowany jeszcze na gruncie poprzedniego brzmienia art. 38 § 1 Kodeksu postępowania karnego, a następnie poddano analizie celowość zmian wprowadzonych w dro-dze nowelizacji z 19 lipca 2019 roku, jak również samo brzmienie tego przepisu w jego nowym kształcie, wskazując na jego oczywistą wadliwość, a w konsekwencji postulując powrót do poprzedniej wersji tego unormowania. Równocześnie w tekście znajdują się propozycje zasto-sowania określonych zabiegów interpretacyjnych, które de lege lata pozwoliłyby na chociaż częściowe zniwelowanie negatywnych skutków wprowadzenia opisywanej reformy.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.3.2021.22/b.lukowiak
PDF

Bibliografia

Artymiak G., Realizacja prawa do sądu właściwego w sprawach karnych jako gwarancja rzetelnego procesu – zagadnienia wybrane, w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009.

Bratoszewski J., w: Z. Gostyński, R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, wyd. 2, Warszawa 2003.

Grajewski J., w: J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–424 k.p.k., wyd. 2, Warszawa 2010.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., w: P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1–296, wyd. 4, Warszawa 2011.

Jasiński W., w: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego, wyd. 3, Warszawa 2018.

Kalinowski S., Postępowanie karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1963.

Kosonoga J., w: R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1–166, Warszawa 2017.

Kwiatkowski Z., Spory kompetencyjne o właściwość sądów powszechnych, w: P. Hofmański, Z. Kwiatkowski (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego, Warszawa 2015.

Łukowiak B., O (bez)zasadności pozbawienia podmiotu zbiorowego prawa do wniesienia kasacji – uwagi na tle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 9.

Mogilnicki A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1934.Paluszkiewicz H., w: K. Dudka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.

Posnow W., w: Z. Świda (red.), Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2008.

Pulka Z., w: A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, wyd. 2, Warszawa 2008.

Skorupka J., w: J. Skorupka (red.), Proces karny, wyd. 2, Warszawa 2018.

Stachowiak S., Wniosek o ukaranie w ujęciu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 12.

Stefański R.A., Spory o właściwość między sądami karnymi, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 9.

Steinborn S., Stwierdzenie niewłaściwości rzeczowej sądu – art. 35 k.p.k., „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 5.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, wyd. 11, Warszawa 2013.

Ważny A., w: A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego, wyd. 6, Warszawa 2015.

Wąsek-Wiaderek M., Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu, w: P. Hofmański, P. Wiliński (red.), System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego, Warszawa 2014.

Wędrychowska E.L., Składy i właściwość sądu w nowym kodeksie postępowania karnego, w: P. Kruszyński (red.), Nowe uregulowania prawne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Warszawa 1999.