On the concept of an appellate measure in a criminal proceeding
pdf (English)

Słowa kluczowe

appellate measures
means of indictment of a decision
devolutionist nature
suspending nature
prohibition of reformatio in peius
appellate proceeding
criminal proceeding/trial

Jak cytować

Łukowiak, B. (2023). On the concept of an appellate measure in a criminal proceeding. Ius Novum, 17(3 ENG), 79–94. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1386

Abstrakt

The aim of the paper is to analyse how the term ‘appellate measure’ is interpreted in the Polish doctrine of criminal procedure law and, in particular, to assess the accuracy of the assumption that the possibility of recognising a particular means of indictment of a decision as an appellate measure is determined by its normative features. Based on the analysis of the characteristic features of each means of indictment of a decision, an attempt is made to demonstrate that this assumption may be regarded as incorrect. It is suggested that the previous definition of an appellate measure be revised, and recognise that this concept is purely of a conventional (traditional) nature, which means that the possibility of classifying a particular means of indictment of a decision as an appellate measure should not depend on its nature or similarity to other legal measures considered as means of indictment of a decision.

pdf (English)

Bibliografia

Cichoński, M., Względne podstawy odwoławcze w polskim procesie karnym. Studium z perspektywy dogmatyki oraz ogólnej refleksji nad prawem, Warszawa, 2022.

Daszkiewicz, W., Nowak, T., Stachowiak, S., Proces karny. Część szczególna, Poznań, 1996.

Drajewicz, D., in: Drajewicz, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz. Art. 425–682, Warszawa, 2020.

Dziga, K., ‘Czy możliwe jest merytoryczne rozpoznanie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych’, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2019, No. 2.

Grajewski, J., Steinborn, S., Przebieg procesu karnego, Warszawa, 2012.

Gruszecka, D., ‘Podstawy skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych – uwagi w kontekście »wypełniania luk w systemie środków zaskarżenia«’, Palestra, 2018, No. 9.

Grzegorczyk, T., in: Grzegorczyk, T., Tylman, J., Polskie postępowanie karne, Warszawa, 2009.

Hofmański, P., ‘Orzeczenie sądu kasacyjnego’, in: Płachta, M. (ed.), Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańskie Studia Prawnicze, No. 11, Gdańsk, 2003.

Jasiński, W., in: Boratyńska, K.T., Chojniak, Ł., Jasiński, W., Postępowanie karne, Warszawa, 2018.

Kaftal, A., System środków odwoławczych w polskim procesie karnym (rozważania modelowe), Warszawa, 1972.

Kalinowski, S., Postępowanie karne. Zarys części szczególnej, Warszawa, 1964.

Kozielewicz, W., in: Drajewicz, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 425–682, Warszawa, 2020.

Łukowiak, B., ‘Sprzeciw od wyroku nakazowego a zakres obowiązywania zakazu reformationis in peius’, Studia Prawnicze, 2020, Vol. 221, No. 1.

Marszał, K., Zagrodnik, J., in: Zagrodnik, J. (ed.), Proces karny, Warszawa, 2021.

Nowikowski, I., ‘Sprzeciw wobec decyzji referendarza sądowego w Kodeksie postępowania karnego (kwestie wybrane)’, in: Olszewski, R., Świecki, D., Kasiński, J., Misztal, P., Rydz-Sybilak, K., Małolepszy, A. (eds), Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. urodzin, Warszawa–Łódź, 2019.

Paluszkiewicz, H., in: Dudka, K., Paluszkiewicz, H., Postępowanie karne, Warszawa, 2022.

Paluszkiewicz, H., Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Wzory pism procesowych, Warszawa, 2022.

Piszczek, P., in: Kruszyński, P. (ed.), Wykład prawa karnego procesowego, 4th ed., Białystok, 2012.

Skorupka, J., in: Skorupka, J. (ed.), Proces karny, Warszawa, 2020.

Szczepaniec, M., ‘Skarga nadzwyczajna w praktyce – wybrane zagadnienia’, Prokuratura i Prawo, 2021, No. 9.

Szczucki, K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa, 2020.

Świecki, D., in: Świecki, D. (ed.), Meritum. Postępowanie karne, Warszawa, 2019.

Świecki, D., in: Skorupka, J. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2021.

Waltoś, S., Hofmański, P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa, 2013.

Wiliński, P., in: Wiliński, P. (ed.), Polski proces karny, Warszawa, 2020.