Regulacje unijne w zakresie szczepień jako środek zwalczania chorób zakaźnych w obliczu pandemii COVID-19/SARS-CoV-2
PDF (English)

Słowa kluczowe

World Health Organization
pandemic
coronavirus
European Union
Treaty on the Functioning of the European Union
cross-border epidemic
cross-border health threat
European Union health policy
vaccination
global alliance for vaccines and vaccination
public health
diseases preventable by vaccination Światowa Organizacja Zdrowia
pandemia
koronawirus
Unia Europejska
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
epidemia transgraniczna
transgraniczne zagrożenie dla zdrowia
polityka zdrowotna Unii Europejskiej
szczepienia
globalny sojusz na rzecz szczepionek i szczepień
zdrowie publiczne
przeciwdziałanie chorobom zwalczanym drogą szczepień

Jak cytować

Sobczak, J. (2020). Regulacje unijne w zakresie szczepień jako środek zwalczania chorób zakaźnych w obliczu pandemii COVID-19/SARS-CoV-2 . Ius Novum, 14(3), 17-37. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.23/j.sobczak

Abstrakt

Pojawienie się koronawirusa dowodzi, że Europa jest w gruncie rzeczy jednym organizmem, a olbrzymia mobilność jej mieszkańców wskazuje, że o ochronie zdrowia należy myśleć w kategoriach całego kontynentu czy nawet globalnie. Słusznie więc polityka zdrowotna w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej została potraktowana w art. 168 jako samodzielna polityka Unii Europejskiej. Oparta jest ona jednak także o dość szczegółowe późniejsze regulacje. W treści tych regulacji zwrócono uwagę na znaczenie szczepień dla ochrony zdrowia publicznego oraz konieczność przekazywania informacji dotyczących chorób zakaźnych. Powołano także sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej w UE. Zauważono, że możliwe jest przyspieszone wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych, w tym także szczepionek, nawet wtedy, gdy brak jest w odniesieniu do nich niektórych danych klinicznych. Uznano, że szczepionki są produktami leczniczymi, które podlegają przepisom i procedurom przyjętym na szczeblu Unii Europejskiej. Wskazano, że ogół społeczeństwa powinien być świadom wartości szczepień, a wobec nieprawdziwych i nieprecyzyjnych informacji konieczne jest prowadzenie kampanii informacyjnych o zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, które są możliwe do uniknięcia dzięki szczepieniom. Zwrócono także uwagę na negatywne skutki ruchów antyszczepionkowych, konstatując, że na skutek ich działań znacząca część populacji w państwach unijnych uchyla się od szczepień.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.23/j.sobczak
PDF (English)

Bibliografia

Bach-Golecka D., Pomiędzy solidarnością a wspólnym rynkiem. Uwagi na tle orzecznictwa ETS dotyczącego usług medycznych, [in:] S. Biernat, S. Dudzik (eds), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009.

Krajewska A., Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej, [in:] J. Barcz (ed.), Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne, aspekty prawne, Warszawa 2010.

Kumala K., Piecha J., Stankiewicz R., Procedura zmian istotnych typu II, [in:] R. Stankiewicz (ed.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Warszawa 2016.

Malczewska M., [in:] K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel (ed.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Vol. II, Warszawa 2012.

Pyrć K., Ludzkie koronawirusy, Postępy Nauk Medycznych XXVIII (4B), Borgis, 2015.

Saganek P., Ochrona zdrowia, [in:] J. Barcz (ed.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Vol. II, 2nd edn, Warszawa 2006.

Saganek P., Dostęp do usług medycznych w innych państwach członkowskich w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 2, 2008.

Sobczak J., Zdrowie publiczne a prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, [in:] M. Urbaniak, R. Staszewski (eds), Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, Poznań 2017.

Sobczak J., Poważne transgraniczne zagrożenie zdrowia w systemie prawa unijnego, [in:] T. Gardocka, A. Fiutak, D. Jagiełło (eds), Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie, Warszawa 2018.

Sobczak J., Prawo a medycyna, Poznań 2018.

Świątkowski A., Karta Praw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.

Świątkowski A., Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006.

Wrześniewska-Wal I., Wspólnotowe regulacje prawne w obszarze zdrowia publicznego, Prawo i Medycyna 4, 2004.