Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych
PDF (English)

Słowa kluczowe

stosowanie kar
powaga rzeczy osądzonej
nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego
sankcja
obowiązek

Jak cytować

Majczak, P. (2020). Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych. Ius Novum, 14(1), 112–131. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.07/p.majczak

Abstrakt

Ze względu na represyjny charakter i dolegliwość administracyjnych kar pieniężnych, ustawodawca zdecydował się na unormowanie zasad ogólnych ich wymierzania. Regulacje ramowe w tym zakresie zostały wprowadzone do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Są one stosowane jedynie wówczas, gdy przepisy odrębne nie zawierają szczególnych rozwiązań. Rodzi to doniosły problem praktyczny, dotyczący relacji między przepisami ogólnymi Działu IVa k.p.a. a unormowaniami ustaw szczególnych. Celem artykułu jest nakreślenie genezy wprowadzenia przepisów ogólnych z zakresu administracyjnych kar pieniężnych, zwrócenie uwagi na najistotniejsze aspekty stosowania nowych regulacji z wykorzystaniem przykładów dotyczących kary za zajęcie pasa drogowego, a także przedstawienie propozycji rozwiązania konfliktu w relacjach między stosowaniem wobec kar administracyjnych ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Niejasny sposób redakcji przepisów rodzi ryzyko, że dojdzie do rozbieżności orzeczniczych dużych rozmiarów, co spowoduje konieczność podjęcia uchwały abstrakcyjnej w tym zakresie przez NSA. W artykule zastosowano analityczno-dogmatyczną oraz empiryczno-prawną metodę badawczą.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.1.2020.07/p.majczak
PDF (English)