Nowa procedura doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym
pdf

Słowa kluczowe

doręczenia elektroniczne
informatyzacja administracji
prawo publiczne
komunikacja elektroniczna
administracja

Jak cytować

Cebera, A. (2023). Nowa procedura doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym. Ius Novum, 17(2), 158–180. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1371

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka znowelizowanej procedury doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Podstawowym celem badawczym nie było wyłącznie opisanie de lege lata trybów doręczeń indywidualnych z oznaczeniem ich wzajemnej hierarchii, lecz również wiele zagadnień związanych ze wzajemną relacją kodeksu i ustawy o doręczeniach elektronicznych. Oba akty normatywne wymagają bowiem współstosowania, a w ślad za tym oznaczenia, który z nich, w jakich wariantach sytuacyjnych kwalifikować będziemy jako lex generali. Zadania tego nie ułatwiają bynajmniej okoliczności, iż cech regulacji ramowej dopatrzeć się można w k.p.a., natomiast u.o.d.e. „modelowo” reguluje zasady komunikacji z udziałem podmiotów publicznych. Główną tezą zaprezentowaną w opracowywaniu jest konieczność systemowego interpretowania postanowień te ostatniej. Autorka stoi również na stanowisku, że określenia zakresu wyłączeń od stosowania ustawy nie ukształtowano prawidłowo. Poruszona problematyka nie była dotychczas przedmiotem opracowań artykułowych.

pdf

Bibliografia

Barthwal C.P., E-governance for Good Governance, „The Indian Journal of Political Science” 2003, nr 64 (3/4).

Biskup R., Ganczarz N., Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2008, nr 1.

Błażewski M., Antywartości jako bariery rozwoju e-administracji, w: A. Błaś (red.), Antywartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2016.

Cebera A., Firlus J.G., Jakość techniczno-legislacyjna regulacji kodeksowej na przykładzie przepisów normujących nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych oraz tryb europejskiej współpracy administracyjnej, w: W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.), Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019.

Cebera A., Podwójny reżim prawny doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym jurysdykcyjnym w okresie przejściowym po nowelizacji k.p.a., w druku.

Czaplicki K., Świtała K., w: M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz, Warszawa 2021.

Golęba A., Komentarz do art. 39, w: H. Knysiak-Sudyka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019, Lex/el.

Golęba A., Komentarz do art. 42, w: H. Knysiak-Sudyka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2019, Lex/el.

Kamiński M., w: T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017.

Kamiński M., w: G. Łaszczyca, A. Matan (red.), Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Tom II, Część 3, Warszawa 2021.

Kmieciak Z., Polska kodyfikacja postępowania administracyjnego a technika prawotwórstwa, „Państwo i Prawo” 2020, nr 6.

Kościuk D.J., Realizacja zasady oficjalności doręczeń w postepowaniach administracyjnych po wejściu w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2021, nr 8.

Kurczewska K., Zastosowanie zasad public governance w prawie publicznym jako wyraz zachodzących zmian społecznych i technologicznych, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa 2014.

Łaszczyca G., Przedmiot doręczeń, w: G. Łaszczyca, A. Matan (red.), Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Tom III, Część 3, Warszawa 2021.

Łaszczyca G., Zasada oficjalności doręczeń i zasada jednego doręczenia. Podmioty doręczające, w: G. Łaszczyca, A. Matan (red.), Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Tom III, Część 3, Warszawa 2021.

Marucha-Jaworska M., Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Warszawa 2017.

Pietrasz P., Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, Warszawa 2020.

Pietrasz P., Zasady doręczania pism i wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym, „Samorząd Terytorialny” 2022, nr 5.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, Lex/el. 2022, art. 39 (1).

Sibiga G., „Odwrócona cyfryzacja” w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 16.4.2020 r., „Monitor Prawniczy” 2020, nr 18.

Sibiga G., Jak nie informatyzować administracji, „Rzeczpospolita” 2022, z 17.07.

Sibiga G., Przesunięcie zmian w KPA na 5.10.2021 r. nie rozwiązuje wątpliwości prawnych i dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisów przejściowych, https://legalis.pl/przesuniecie-zmian-w-kpa-na-1-10-2021-r-nie-rozwiazuje-watpliwosciprawnych-i-dalszego-prowadzenia-postepowania-administracyjnego-na-podstawie-przepisow-przejsciowych/ (dostęp: 15.10.2022).

Wilbrandt-Gotowicz M., w: idem (red.), Doręczenia elektroniczne, Komentarz, Warszawa 2021.

Wróbel A., Komentarz do Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Komentarz do art. 39, Lex/el. 2022.

Creative Commons License

Praca jest udostępniana na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported License.