Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering
PDF

Słowa kluczowe

money laundering
EU directive
implementation
criminal law measures pranie pieniędzy
dyrektywa UE
implementacja
środki reakcji karnej

Jak cytować

Golonka, A. (2021). Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering. Ius Novum, 15(1), 29-46. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.02/a.golonka

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania są zapisy przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych UE (zwanej VI dyrektywą AML). Jego zasadniczym celem jest ocena stanu zgodności regulacji karnych obowiązujących w naszym kraju z unormowaniami unijnymi. Nabiera ona szczególnego znaczenia w obliczu upływającego w dniu 3.12.2020 r. terminu na implementację jej postanowień. Wnioski wypływające z pogłębionej analizy VI dyrektywy AML pozwalają na ocenę stanu dostosowania przepisów penalizujących pranie pieniędzy obowiązujących w Polsce z przepisami unijnym, a także na wskazanie unormowań wymagających szczególnej uwagi pod kątem ich możliwej nowelizacji. Prowadzą one także do refleksji odnoszących się do problemów związanych z wdrażaniem kolejnych regulacji AML, które charakteryzuje wysoka zmienność, podyktowana specyfiką regulowanej materii.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.02/a.golonka
PDF

Bibliografia

Buchała K., Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995.

Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Długosz J., w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarczego. T. 9, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011.

Giezek J., „Brudne pieniądze” jako korzyść związana z popełnieniem przestępstwa, w: Rzetelny proces karny. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009.

Gilmore W.C., Brudne pieniądze: metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, Warszawa 1999.

Golonka A., Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Rzeszów 2008.

Golonka A., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2020, nr 4.

Golonka A., Występek finansowania terroryzmu (art. 165a k.k.) w kontekście problemów związanych ze stroną podmiotową tego przestępstwa, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2019, nr (19)3.

Golonka A., Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, z. 3.

Górniok O., Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego (Dz.U. z 1994 r., nr 126, poz. 615) [uwagi wprowadzające], Warszawa 1995.

Grzywacz J., Pranie pieniędzy, Warszawa 2010.

Grzywacz J. (red.), Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 2005.

Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2013. Komentarz do art. 2, teza 35. Dokument LEX.

Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 1998.

Jasiński W., Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Komentarz, Warszawa 2002. Komentarz do art. 1, tezy 1–4. Dokument LEX.

Kaczmarski M., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Warszawa 2016.

Kwiatkowski B., Określoność przestępstwa bazowego i jej wpływ na treść zarzutu prania wartości majątkowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 2 (18).

Ochnio A.H., Glosa do postanowienia SN z dnia 26 sierpnia 2015 r., V KK 20/15 (zakres korzyści pochodzących z przestępstwa lub ich równowartości podlegających obowiązkowemu przepadkowi stosownie do dyspozycji art. 299 § 7 k.k.), OSP 2016, z. 7–8, poz. 69.

Oczkowski T., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020. Dokument LEX. Komentarz do art. 299. Teza 8.

Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego, Toruń 1993.

Rams M., Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016. Dokument Lex. Rozdział 4.

Wójcik J.W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kraków 2004.

Wróbel W., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k., wyd. IV, red. A. Zoll, Warszawa 2016. Komentarz do art. 299, teza 67.

Zawłocki R., w: Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222–316 k.k., red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017, s. 883–884.

Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.