Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering
PDF

Słowa kluczowe

pranie pieniędzy
dyrektywa UE
implementacja
środki reakcji karnej

Jak cytować

Golonka, A. (2021). Polskie regulacje karne wobec „szóstej” dyrektywy Anti-Money Laundering. Ius Novum, 15(1), 29–46. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.02/a.golonka

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania są zapisy przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych UE (zwanej VI dyrektywą AML). Jego zasadniczym celem jest ocena stanu zgodności regulacji karnych obowiązujących w naszym kraju z unormowaniami unijnymi. Nabiera ona szczególnego znaczenia w obliczu upływającego w dniu 3.12.2020 r. terminu na implementację jej postanowień. Wnioski wypływające z pogłębionej analizy VI dyrektywy AML pozwalają na ocenę stanu dostosowania przepisów penalizujących pranie pieniędzy obowiązujących w Polsce z przepisami unijnym, a także na wskazanie unormowań wymagających szczególnej uwagi pod kątem ich możliwej nowelizacji. Prowadzą one także do refleksji odnoszących się do problemów związanych z wdrażaniem kolejnych regulacji AML, które charakteryzuje wysoka zmienność, podyktowana specyfiką regulowanej materii.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.02/a.golonka
PDF

Bibliografia

Buchała K., Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995.

Budyn-Kulik M., w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Długosz J., w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarczego. T. 9, red. R. Zawłocki, Warszawa 2011.

Giezek J., „Brudne pieniądze” jako korzyść związana z popełnieniem przestępstwa, w: Rzetelny proces karny. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009.

Gilmore W.C., Brudne pieniądze: metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, Warszawa 1999.

Golonka A., Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Rzeszów 2008.

Golonka A., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2020, nr 4.

Golonka A., Występek finansowania terroryzmu (art. 165a k.k.) w kontekście problemów związanych ze stroną podmiotową tego przestępstwa, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2019, nr (19)3.

Golonka A., Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, z. 3.

Górniok O., Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego (Dz.U. z 1994 r., nr 126, poz. 615) [uwagi wprowadzające], Warszawa 1995.

Grzywacz J., Pranie pieniędzy, Warszawa 2010.

Grzywacz J. (red.), Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 2005.

Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2013. Komentarz do art. 2, teza 35. Dokument LEX.

Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 1998.

Jasiński W., Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Komentarz, Warszawa 2002. Komentarz do art. 1, tezy 1–4. Dokument LEX.

Kaczmarski M., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Warszawa 2016.

Kwiatkowski B., Określoność przestępstwa bazowego i jej wpływ na treść zarzutu prania wartości majątkowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 2 (18).

Ochnio A.H., Glosa do postanowienia SN z dnia 26 sierpnia 2015 r., V KK 20/15 (zakres korzyści pochodzących z przestępstwa lub ich równowartości podlegających obowiązkowemu przepadkowi stosownie do dyspozycji art. 299 § 7 k.k.), OSP 2016, z. 7–8, poz. 69.

Oczkowski T., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. II, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020. Dokument LEX. Komentarz do art. 299. Teza 8.

Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego, Toruń 1993.

Rams M., Specyfika wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2016. Dokument Lex. Rozdział 4.

Wójcik J.W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Kraków 2004.

Wróbel W., w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k., wyd. IV, red. A. Zoll, Warszawa 2016. Komentarz do art. 299, teza 67.

Zawłocki R., w: Kodeks karny. Część szczególna. T. 2, Komentarz do art. 222–316 k.k., red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017, s. 883–884.

Zoll A., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.