Od liczby przestępstw niewykrytych do innych statystyk kryminalnych: obserwacje opolskiej policji z wykorzystaniem modeli bayesowskich
pdf (English)

Słowa kluczowe

przestępstwa niewykryte
modelowanie bayesowskie
geografia przestępczo-ści
statystyki kryminalistyczne

Jak cytować

Drozdowski, R., Dewsbury, S., & Tukiendorf, A. (2021). Od liczby przestępstw niewykrytych do innych statystyk kryminalnych: obserwacje opolskiej policji z wykorzystaniem modeli bayesowskich. Ius Novum, 15(4), 136–146. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.33/a.tukiendorf/r.drozdowski/s.dewsbury

Abstrakt

Niewykrywalność przestępstw jest dużym problemem w utrzymaniu porządku publicznego, a analizując doniesienia naukowe na ten temat wydaje się, że go można nawet uznać za „wstydliwy”. Z tego powodu w niniejszej pracy podjęliśmy się oceny niniejszego zjawiska kryminalistycznego, dostosowując nowoczesne metody geostatystyczne. W opracowaniu wykorzystaliśmy wszystkie zgłoszone do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przestęp-stwa popełnione w województwie w okresie pięciu lat 2015–2019 i zbudowaliśmy modele przestrzenno-czasowe wskaźników niewykrytej przestępczości. Ich roczne pięcioletnie stopy wzrostu oparte są na populacji referencyjnej przy użyciu hierarchicznego modelowania bay-esowskiego. Kombinacje tych poziomów porównaliśmy z prawdopodobieństwem liczby wykrytych i niewykrytych przestępstw. Analiza statystyczna została rozszerzona o powierzch-nię kwadratową i surowe wskaźniki zgłoszonych statystyk przestępczości względem popu-lacji referencyjnej. Stwierdziliśmy, że stopień wykrywalności przestępstw jest bezpośrednio związany z liczebnością populacji referencyjnej, co może również sugerować zasadność prze-prowadzenia szczegółowej analizy w zakresie dostosowania odpowiedniej obsady personelu policji w jednostkach administracyjnych. Wyraźny był również wpływ powierzchni jednostek administracyjnych na liczbę niewykrytych przestępstw. Ponadto ogólne wskaźniki zgłaszanej przestępczości oraz wahania w czasie w obrębie samych jednostek terytorialnych implikowały istotniejsze zmiany statystyk kryminalistycznych, niż różnice pomiędzy nimi i zostały ustalone jedynie na podstawie liczby przestępstw niewykrytych. Zastosowanie metod bayesowskich (pomimo statystycznego zaawansowania, jednakże prostej aplikacji komputerowej) pozwala na analizę danych geostatystycznych (niezależnie od rodzaju) i nowe możliwości wniosko-wania naukowego. Przy obecnej technice oprogramowania, wszystkie prezentowane wyniki statystyczne są dość łatwe do osiągnięcia, niemniej wymagają współpracy zainteresowanych profesjonalnych organów policyjnych i statystycznych oraz komplementarnych analiz nauko-wych. Na koniec warto podkreślić, że metody bayesowskie pozwalają na otwarcie zupełnie nowych horyzontów poznawczych w badaniach kryminalistycznych.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.4.2021.33/a.tukiendorf/r.drozdowski/s.dewsbury
pdf (English)

Bibliografia

Bailey T., An Introduction to Spatial and Spatio-Temporal Modelling of Small Area Disease Rates, Short course presented at Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP, Campinas, Brazil, 8–10 April, 2008, School of Engineering, Computing and Mathematics, Exeter 2008, UK.

Baranowski A., Burkhardt A., Czernik E., Hecht H., The CSI-education Effect: Do Potential Criminals Benefit From Forensic TV Series?, International Journal of Law, Crime, and Justice2017, 52.

Congdon P., Applied Bayesian Modelling, Chichester 2003.

Cornish D., Clarke R., The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending, New York 1986.

Crime and Justice News, Most murders go unsolved in many cities, The Crime Report, John Jay College of Criminal Justice, 2017, https://thecrimereport.org/2017/08/16/most-murders--go-unsolved-in-many-cities/.

Crofts P., Researching the Link Between Gambling and Crime, Paper presented at the Evaluation in Crime and Justice: Trends and Methods Conference convened by the Australian Institute of Criminology in conjunction with the Australian Bureau of Statistics and held in Canberra, 24–25 March 2003, University of Technology, Sydney 2003.

Feinstein J., Detection Controlled Estimation, The Journal of Law & Economics 1990, 33 (1).

Gramlich J., Most Violent and Property Crimes in the U.S. Go Unsolved, Pew Research Center, 2017, https://www.pewresearch.org/facttank/2017/03/01/most-violent-and-property-crimes-in-the-u-s-go-unsolved/.

Higgins T., The Crime Costs of California, Journal of Research in Crime and Delinquency 1977, 14.

Hupp J., Crimes Against Older Adults: Perspectives of Student and Police Detectives, A Thesis Sub-mitted to the Faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Gerontological Studies Department of Sociology and Gerontology, Miami University, Oxford 2006, OH, USA.

Jaitman L., Anauati V., The Dark Figure of Crime in Latin America and the Caribbean, Journal of Economics, Race, and Policy 2020, 3.

Kumar M., Borbor J., Urban Crime: A Sociological Study of Johat Town, IOSR Journal of Huma-nities and Social Science 2018, 23 (4).

McCall C., More Than Half of Crimes on Scotland’s Railways Go Undetected. The Scotsman, 2019, https://www.scotsman.com/news/transport/more-halfcrimes-scotlands-railways-go--undetected-1414683.

Neutze J., Grundmann D., Scherner G. et al., Undetected and Detected Child Sexual Abuse and Child Pornography Offenders, International Journal of Law and Psychiatry 2012, 35 (3).

Spiegelhalter D., Thomas A., Best N., Lunn D., WinBUGS Version 1.4.3, Medical Research Coun-cil-Biostatistics Unit, Cambridge 2004, UK.

Sweeten G., Scaling Criminal Offending, Journal of Quantitative Criminology 2012, 28 (3).