Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20
PDF

Słowa kluczowe

plan generalny lotniska
lotnisko użytku publicznego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zawieszenie postępowania o wydanie warunków zabudowy

Jak cytować

Kasprzyk, P. (2021). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20. Ius Novum, 15(2), 141–151. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.18/p.kasprzyk

Abstrakt

Glosa dotyczy skutków prawnych zatwierdzenia planu generalnego lotniska użytku publicznego. Chodzi o konieczność zawieszenia postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji znajdującej się na obszarze objętym planem generalnym, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z planem generalnym. Aprobując stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w glosie przedstawiono także postulaty zmian w przepisach ustawy Prawo lotnicze dotyczących planów generalnych lotnisk, a także w powiązanych z nimi przepisach dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody lotnicze. Argumentacja Autora opiera się na rozróżnieniu możliwych instrumentów prawnych, przewidzianych w przepisach prawa lotniczego, dla zabezpieczenia rozwoju infrastruktury lotniczej.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.18/p.kasprzyk
PDF

Bibliografia

Doskocz M., Kasprzyk P., Rozszerzenie kompetencji Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na lotniska użytku publicznego, „Przegląd Komunikacyjny” 2018, nr 1.

Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu. Komentarz, Warszawa 2013.

Kraśnicka I., Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2019.

Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.

Prawo lotnicze. Komentarz, red. M. Żylicz, Warszawa 2016.