Open court principle in criminal proceedings and its limitation resulting from the declaration of an epidemic
PDF (Język Polski)

Keywords

proceeding openness
open trial/public trial
limitation of openness
constitutional guarantees jawność postępowania
publiczność rozprawy
ograniczenia jawności
gwarancje konstytucyjne

How to Cite

Zimna, M. (2021). Open court principle in criminal proceedings and its limitation resulting from the declaration of an epidemic. Ius Novum, 15(2), 95-112. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.16/m.zimna

Abstract

The subject of the article is to consider the possibility of limiting the principle of public hearing
in criminal proceedings in connection with the announcement of the epidemic in Poland in
2020. The author introduces the subject of openness as the main constitutional procedural
principle, indicates its rank in a criminal trial and describes possible exceptions to it. The
article presents a detailed analysis of the provisions of the Constitution of the Republic of
Poland and the Code of Criminal Procedure as well as the recommendations issued regarding the possibility of limiting the audience of hearings, based on the introduced special solutions
and actions minimizing the risk to public health, in connection with the risk of spreading virus
infections SAR S CoV-2. The content of the article ends with summary containing conclusions
and comments on the recommended restrictions on the public hearing.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.16/m.zimna
PDF (Język Polski)

References

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, t. I , Toruń 1985.

Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007.

Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3.

Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, red. W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013.

Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979.

Kryże A., Niedzielak P., Petryna K., Wirzman T.E., Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2002.

Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010.

Michalski W., Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Warszawa 1976.

Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.

Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999.

Wójcicka B., Jawność postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Łódź 1989.