Publiczność rozprawy w postępowaniu karnym a jej ograniczenia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii
PDF

Słowa kluczowe

jawność postępowania
publiczność rozprawy
ograniczenia jawności
gwarancje konstytucyjne

Jak cytować

Zimna, M. (2021). Publiczność rozprawy w postępowaniu karnym a jej ograniczenia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Ius Novum, 15(2), 95–112. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.16/m.zimna

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest rozważanie nad możliwością ograniczenia zasady publiczności rozprawy w postępowaniu karnym, w związku z ogłoszeniem w 2020 r. stanu epidemii w Polsce. Autorka przybliża tematykę jawności jako konstytucyjnej naczelnej zasady procesowej, wskazuje jej rangę w procesie karnym oraz opisuje możliwe wyjątki od niej.
W artykule podjęto szczegółową analizę przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania karnego oraz wydanych zaleceń co do możliwości ograniczenia publiczności rozpraw, opartych na wprowadzonych szczególnych rozwiązaniach i działaniach minimalizujących ryzyko dla zdrowia publicznego, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SAR S CoV-2. Treść artykułu kończy podsumowanie zawierające wnioski i uwagi w zakresie rekomendowanych ograniczeń jawności rozprawy.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.16/m.zimna
PDF

Bibliografia

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012.

Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, t. I , Toruń 1985.

Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2008.

Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2007.

Jarzęcka-Siwik E., Ograniczenie dostępu do informacji publicznej o przebiegu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 3.

Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, red. W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa 2013.

Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979.

Kryże A., Niedzielak P., Petryna K., Wirzman T.E., Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2002.

Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010.

Michalski W., Wychowawcza funkcja sądu w postępowaniu karnym, Warszawa 1976.

Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.

Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1999.

Wójcicka B., Jawność postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Łódź 1989.