Problematyka dopuszczalności kasacji od orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu niepoczyta
PDF (English)

Słowa kluczowe

criminal proceedings
cassation appeal against a ruling on the discontinuance of proceedings and application of a preventive measure
extension of the objective scope of cassation
admissibility of a cassation appeal against a ruling postępowanie karne
kasacja od postanowienia o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego
rozszerzenie zakresu przedmiotowego kasacji
kasacyjna zaskarżalność postanowienia

Jak cytować

Parapura, D. (2020). Problematyka dopuszczalności kasacji od orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu niepoczyta. Ius Novum, 14(3), 87-106. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.27/d.parapura

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wątpliwości interpretacyjnych, które zrodziły się na gruncie dopuszczalności kasacji od orzeczenia o umorzeniu postępowania i zastosowania środków zabezpieczających, oraz ocena ostatnich zmian legislacyjnych, skutkujących rozszerzeniem zakresu przedmiotowego kasacji o wydawane w tym przedmiocie postanowienia.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.3.2020.27/d.parapura
PDF (English)