Admissibility of reopening cassation and reopening proceedings concluded with a decision dismissing the extraordinary appeal measure
pdf (English)

Słowa kluczowe

cassation appeal
reopening of the proceedings
annulment of a court decision

Jak cytować

Hudzik, M. (2023). Admissibility of reopening cassation and reopening proceedings concluded with a decision dismissing the extraordinary appeal measure. Ius Novum, 17(3 ENG), 57–78. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1385

Abstrakt

The article is aimed at examining the admissibility of reopening cassation and reopening proceedings concluded with a decision to dismiss the extraordinary appeal measure. To this end, the article explores provisions on proceedings reopening (Articles 540 and 542 § 3 CCP), with particular focus on the term ‘court proceedings concluded with a final decision’ used by the legislator, and juxtaposes this with provisions on cassation appeal (concerning terms used in Article 521 of the Code of Criminal Procedure – ‘a final decision concluding court proceedings’ and ‘a final court decision concluding the proceedings’, and on prohibition of the so-called super-cassation, which has not been transferred to the institution of reopening of the proceedings). The author also analyses Supreme Court practice over the last twenty-odd years and reflects on historical changes to criminal procedure at the turn of the 21th century with regard to the institutions of annulment of court decisions and reopening of the proceedings.

pdf (English)

Bibliografia

Biłyj, M., Murzynowski, A., Wznowienie postępowania karnego w PRL w świetle prawa i praktyki, Warszawa, 1980.

Doda, Z., Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym (węzłowe zagadnienia), Warszawa, 1972.

Gostyński, Z., in: Bratoszewski, J. et al., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 1998, LEX/el., 2023.

Grajewski, J., Steinborn, S., in: Paprzycki, L.K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2015, LEX/el., 2022.

Grzegorczyk, T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2003.

Grzeszczyk, W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2014, LEX/el. 2022.

Hofmański, P., Sadzik, E., Zgryzek, K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Vol. III, Warszawa, 2012, Legalis, 2022.

Kalinowski, P., ‘Derogacja przez Trybunał Konstytucyjny podstawy normatywnej orzeczenia sądu karnego jako przesłanka wznowienia postępowania – uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego’, in: Hofmański, P. (ed.), Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa, 2014.

Kalinowski, S., Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym, Warszawa, 1954.

Kosonoga, J., ‘Prawomocne orzeczenie kończące postępowanie sądowe w rozumieniu art. 540 § 1 k.p.k.’, in: Kosonoga, J. (ed.), Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2017, Warszawa, 2018.

Matras, J., in: Dudka, K. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el. 2022.

Sakowicz, A., in: Sakowicz, A. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Legalis, 2020.

Samochowiec, J., ‘Przedmiot wznowienia postępowania z mocy art. 474 k.p.k.’, Problemy Prawa Karnego, 1978, No. 4.

Szumiło-Kulczycka, D., ‘Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania sądowego’, in: Gaberle, A., Waltoś, S. (eds), Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, Warszawa, 2000.

Śliwiński, S., Wznowienie postępowania ka rnego w prawie Polski na tle porównawczym, Warszawa, 1957.

Świecki, D. in: Świecki, D. (ed.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el. 2023.

Wędrychowska, E., OSP, 1999, No. 11.

Zabłocki, S. in: Bratoszewski, J., Gardocki, L., Gostyński, Z., Przyjemski, S., Stefański, R., Zabłocki, S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa, 2004, Vol. III.

Zabłocki, S., Nowela k.p.k. z dnia 20 lipca 2000 r. Komentarz, Warszawa, 2000, LEX/el. 2022.