Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r. III KK 141/17. Odpowiedzialność za paserstwo nieumyślne
PDF

Słowa kluczowe

handling stolen goods intentionally
handling stolen goods unintentionally
professional entity’s criminal liability
acquisition of things originating from prohibited acts
object of crime
perpetrator of primary crimes paserstwo umyślne
paserstwo nieumyślne
odpowiedzialność karna profesjonalnego podmiotu
nabycie rzeczy pochodzących z czynu zabronionego
przedmiot wykonawczy
sprawca przestępstwa pierwotnego

Jak cytować

Różańska-Ungur, P. (2021). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r. III KK 141/17. Odpowiedzialność za paserstwo nieumyślne . Ius Novum, 15(1), 167-184. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.10/p.rozanska-ungur

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi aprobujące odniesienie się autora do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r., III KK 141/17. Przedmiotem niniejszej glosy jest próba rozkodowania ustawowych przesłanek charakteryzujących stronę podmiotową i stronę przedmiotową podmiotu dopuszczającego się przestępstwa paserstwa niemyślnego, opisanego w normie prawnej z art. 292 k.k., tj. przestępstwa powszechnego o charakterze publicznoskargowym ściganego z urzędu, przez pryzmat sprawcy będącego przedsiębiorcą trudniącym się handlem konkretnymi rzeczami w sposób profesjonalny, który jako taki winien dochować należytej staranności, aby zorientować się, że dana nabywana przez niego rzecz pochodzi z czynu zabronionego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.10/p.rozanska-ungur
PDF

Bibliografia

Bojarski T., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.

Chybiński O., Paserstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1962.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 292 k.k., w: A . Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna. Komentarz do art. 117–363, t. II i III , System Informacji Prawnej Lex 1999.

Gadecki B., Komentarz do art 292 k.k., w: idem, Kodeks karny. Część szczególna. Art. 252–316, System Informacji Prawnej Legalis 2017.

Gardocki L., Prawo karne, wyd. 21, Warszawa 2019.

Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1999.

Guzik-Makaruk E., Pływaczewski E.W., Rozdział V. § 24. Paserstwo nieumyślne w Kodeksie karnym z 1997 r., w: R . Zawłocki (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, System Prawa Karnego, t. 9, Warszawa 2015.

Jamontt J., Rappaport E.S., Kodeks karny rok 1932. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 1932.

Kozieł G., Komentarz do art. 1 pr.prz., w: G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz, wyd. 1, System Informacji Prawnej Legalis 2019.

Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, wyd. 3, Warszawa 2018.

Kulik M., Komentarz do art. 292 k.k., w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, System Informacji Prawnej Lex 2020.

Lachowski J., Strona podmiotowa czynu zabronionego, w: R . Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, System Prawa Karnego, t. 3, Warszawa 2017.

Michalski J., Komentarz do art. 292 k.k., w: A . Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316, System Informacji Prawnej Legalis 2010.

Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997.

Mucha D., Paserstwa skarbowe w polskim prawie karnym skarbowym, Opole 2019.

Mucha D., Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 roku, Opole 2014.

Oczkowski T., Komentarz do art. 292 k.k., w: R .A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis 2019.

Pazdan M., Osoba fizyczna jako konsument lub przedsiębiorca (Rozdział XIV Osoby fizyczne), w: M. S afjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012, System Informacji Prawnej Legalis 2012.

Plebanek E., Materialne określenia przestępstwa, Oficyna 2009, System Informacji Prawnej Lex 2020.

Świątkiewicz B., Przestępstwo paserstwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1989.

Wilk L., Komentarz do art. 292 k.k., w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny.

Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, System Informacji Prawnej Legalis 2017.

Wojciechowski J., Prawo karne. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.

Wolter W., Studia z zakresu prawa karnego, Kraków 1947.

Żelechowski Ł., Komentarz do art. 43[1] k.c., w: K . Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis 2019.