Gloss on the judgement of the Supreme Court of 28 June 2017, III KK 141/17. Liability for handling stolen goods unintentionally
PDF (Język Polski)

Keywords

handling stolen goods intentionally
handling stolen goods unintentionally
professional entity’s criminal liability
acquisition of things originating from prohibited acts
object of crime
perpetrator of primary crimes paserstwo umyślne
paserstwo nieumyślne
odpowiedzialność karna profesjonalnego podmiotu
nabycie rzeczy pochodzących z czynu zabronionego
przedmiot wykonawczy
sprawca przestępstwa pierwotnego

How to Cite

Różańska-Ungur, P. (2021). Gloss on the judgement of the Supreme Court of 28 June 2017, III KK 141/17. Liability for handling stolen goods unintentionally . Ius Novum, 15(1), 167-184. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.10/p.rozanska-ungur

Abstract

The paper presents the author’s opinion of approval of the judgement of the Supreme Court of 28 June 2017, III KK 141/17. The gloss tries to decode the statutory features of the subjective and objective aspects of an entity involved in the offence of handling stolen goods unintentionally referred to in the legal norm of Article 292 CC , i.e. a common
offence subject to public prosecution ex officio, through the prism of a perpetrator who is an entrepreneur involved in professional trade and who, as such, should be especially diligent in order to recognise that an object he/she buys originates from the commission of a prohibited act.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.1.2021.10/p.rozanska-ungur
PDF (Język Polski)

References

Bojarski T., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019.

Chybiński O., Paserstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1962.

Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Komentarz do art. 292 k.k., w: A . Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna. Komentarz do art. 117–363, t. II i III , System Informacji Prawnej Lex 1999.

Gadecki B., Komentarz do art 292 k.k., w: idem, Kodeks karny. Część szczególna. Art. 252–316, System Informacji Prawnej Legalis 2017.

Gardocki L., Prawo karne, wyd. 21, Warszawa 2019.

Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M., Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1999.

Guzik-Makaruk E., Pływaczewski E.W., Rozdział V. § 24. Paserstwo nieumyślne w Kodeksie karnym z 1997 r., w: R . Zawłocki (red.), Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, System Prawa Karnego, t. 9, Warszawa 2015.

Jamontt J., Rappaport E.S., Kodeks karny rok 1932. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 1932.

Kozieł G., Komentarz do art. 1 pr.prz., w: G. Kozieł (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz, wyd. 1, System Informacji Prawnej Legalis 2019.

Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, wyd. 3, Warszawa 2018.

Kulik M., Komentarz do art. 292 k.k., w: M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, System Informacji Prawnej Lex 2020.

Lachowski J., Strona podmiotowa czynu zabronionego, w: R . Dębski (red.), Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, System Prawa Karnego, t. 3, Warszawa 2017.

Michalski J., Komentarz do art. 292 k.k., w: A . Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316, System Informacji Prawnej Legalis 2010.

Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997.

Mucha D., Paserstwa skarbowe w polskim prawie karnym skarbowym, Opole 2019.

Mucha D., Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1997 roku, Opole 2014.

Oczkowski T., Komentarz do art. 292 k.k., w: R .A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis 2019.

Pazdan M., Osoba fizyczna jako konsument lub przedsiębiorca (Rozdział XIV Osoby fizyczne), w: M. S afjan (red.), Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012, System Informacji Prawnej Legalis 2012.

Plebanek E., Materialne określenia przestępstwa, Oficyna 2009, System Informacji Prawnej Lex 2020.

Świątkiewicz B., Przestępstwo paserstwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1989.

Wilk L., Komentarz do art. 292 k.k., w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny.

Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, System Informacji Prawnej Legalis 2017.

Wojciechowski J., Prawo karne. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.

Wolter W., Studia z zakresu prawa karnego, Kraków 1947.

Żelechowski Ł., Komentarz do art. 43[1] k.c., w: K . Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, System Informacji Prawnej Legalis 2019.