Liability for illegal tampering with a motor vehicle odometer reading or interference into its proper mileage measurement (Article 306a CC)
PDF (English)

Słowa kluczowe

prawo karne materialne
zmiana wskazania drogomierza
ingerencja w prawidłowość pomiaru drogomierza
wymiana drogomierza

Jak cytować

Dąbrowski, J. (2019). Liability for illegal tampering with a motor vehicle odometer reading or interference into its proper mileage measurement (Article 306a CC). Ius Novum, 13(4), 35–57. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.42/j.a.dabrowski

Abstrakt

W artykule dokonano charakterystyki nowego przestępstwa, polegającego na zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub dokonaniu ingerencji w prawidłowość jego pomiaru (art. 306a k.k.). Według tradycyjnie przyjętego schematu opisano kształtowanie się tej instytucji, przedmiot ochrony przepisu, typy przestępstwa i jego stronę przedmiotową. Określono podmiot oraz znamiona strony podmiotowej. Omówiono także możliwy zbieg przepisów oraz zagrożenie karne. Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za zachowania polegające na bezprawnej manipulacji stanem drogomierza jest uzasadnione, jednak ujęcie normatywne instytucji nie jest doskonałe i nie obejmuje wszystkich zachowań ukierunkowanych na ukrycie rzeczywistego przebiegu pojazdu mechanicznego, co może utrudnić skuteczną walkę z procederem „cofania liczników”. Dostrzeżono w szczególności brak ustawowych podstaw do ukarania za dokonanie, wbrew przepisom ustawy, wymiany drogomierza w celu ukrycia rzeczywistego przebiegu pojazdu mechanicznego. Krytycznie oceniono także odrębne stypizowanie „zlecenia” czynności wymienionych w art. 306a § 1 k.k. jako zaburzające spójność terminologiczną i systematykę kodeksu karnego.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.4.2019.42/j.a.dabrowski
PDF (English)

Bibliografia

Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J., System prawa karnego, Vol. IV, Part 1, Warszawa 1985.

Andrejew I., Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988.

Bachrach A., Reglamentacja prawna bezpieczeństwa ruchu drogowego, Państwo i Prawo No. 5, 1972.

Bachrach A., Przestępstwa i wykroczenia drogowe w nowym prawie polskim, Warszawa 1974.

Bojarski T., Odmiany podstawowych typów przestępstw w prawie polskim, Warszawa 1982.

Buchała K., Przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Bydgoszcz 1997.

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1998.

Doroszewski W. (ed.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.

Dubisz S. (ed.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Vol. T-Ż, Warszawa 2006.

Gardocki L., Uproszczone formy penalizacji, Państwo i Prawo No. 8–9, 1975.

Gardocki L., Typizacja uproszczona, Studia Iuridica No. 10, 1982.

Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2008.

Giezek J. (ed.), Gruszecka D., Kłączyńska N., Łabuda G., Muszyńska A., Razowski T., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2012, 2014.

Grześkowiak A. (ed.), Wiak K. (ed.), Ciepły F., Gałązka M., Hałas R., Hypś S., Szeleszczuk D., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012.

Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1985.

Kochanowski J., Zagadnienia przestępstw drogowych i przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Warszawa 1990.

Konarska-Wrzosek V. (ed.), Lach A., Lachowski J., Oczkowski T., Zgoliński I., Ziółkowska A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

Mącior W., Problemy przestępstw nieumyślnych na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego No. 35, 1968.

Mozgawa M. (ed.), Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.

Radecki W., Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez nietrzeźwych kierowców, Nowe Prawo No. 10–11, 1975.

Radecki W., Przestępstwa narażenia życia i zdrowia człowieka na niebezpieczeństwo w kodeksie karnym PRL z 1969 r., Wrocław 1977.

Rajchel K., Porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Rzeszów 1997.

Rejman G. (ed.), Bieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.

Stefańska B.J., Wypadek mniejszej wagi w polskim prawie karnym, Ius Novum No. 1, 2017.

Stefańska B.J., Zagrożenie karne za podżeganie i pomocnictwo, Prokuratura i Prawo No. 12, 2017.

Stefański R.A., Wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 2012.

Stefański R.A. (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

Szeleszczuk D., Kryminalizacja „cofania liczników” w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego z 5 lipca 2018 r., Prokuratura i Prawo No. 1, 2019.

Szmidt Z., Administracyjnoprawna działalność MO w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1981.

Szwedek E., Glosa do uchwały SN z dnia 25 lutego 1977 r., VII KZP 22/76, OSPiKA No. 1, 1978.

Ważny A., Glosa do wyroku SN z dnia 20 lutego 2008 r., V KK 313/07, Paragraf na Drodze No. 10, 2009.

Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, Vol. I, Gdańsk 1999.

Wierzbicki S., Procedury diagnozowania pojazdów samochodowych zgodnych z normą OBD II. Diagnostyka Vol. 28, 2003.

Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.

Wolter W., Uprzywilejowane typy przestępstw, Państwo i Prawo No. 1–2, 1976.

Zoll A. (ed.), Kodeks karny. Część ogólna, Vol. 1, Komentarz do art. 1–116, Warszawa 2012.