Przysposobienie osoby pełnoletniej – postulaty de lege ferenda
pdf

Słowa kluczowe

przysposobienie
przysposobienie osoby pełnoletniej
przysposabiający
przysposobiony

Jak cytować

Rzewuska, M. (2022). Przysposobienie osoby pełnoletniej – postulaty de lege ferenda. Ius Novum, 16(3), 45–62. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.25/m.rzewuska

Abstrakt

Publikacja poświęcona została problematyce przysposobienia osoby pełnoletniej. Na gruncie
obowiązującego prawa polskiego dopuszczalne jest przysposobienie jedynie małoletniego.
W opracowaniu rozważono zasadność wprowadzenia do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
regulacji dopuszczających adopcję osób pełnoletnich. Zwrócono uwagę, że tego rodzaju
rozwiązania obowiązywały we wcześniejszym polskim prawodawstwie. Przybliżono zgłoszone
w tym zakresie propozycje Rzecznika Praw Obywatelskich. Próbując opowiedzieć się
za zasadnością postulatu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego norm prawnych
dopuszczających możliwość przysposobienia pełnoletniego, odniesiono się również do wybranych
obcych systemów prawnych, gwarantujących tego rodzaju możliwość.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.3.2022.25/m.rzewuska
pdf

Bibliografia

Ausness R.C., Planned Parenthood: Adult Adoption and the Right od Adoptees to Inherit, 41

ACTEC L.J. 241, 2016, https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article-

=1590&context=law_facpub (dostęp: 16.02.2022).

Chaput Foy A., Adult Adoption and the Elder Population, Marquette Elder’s Advisor 2016, Tom 8,

https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=elders

(dostęp 18.02.2022).

Ciepła H., w: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. V, LexisNexis

Ciszewski J., Nowe prawo adopcyjne w Republice Federalnej Niemiec, „Palestra” 1978, nr 2 (242).

Diakow J., Adult Adoption Restrictions in British Columbia, 2006, https://bccla.org/wp-content/

uploads/ 2006/04/2006-BCCLA-Adult-adoption.pdf (dostęp: 14.02.2022).

Dolecki H., w: H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.

Wyd. II, LEX 2013.

Gajda J., w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa

Haak H., Haak-Trzuskawska A., Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki

między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 617–127 KRO oraz związanych

z nimi regulacji KPC (art. 453–458, 579–589), Warszawa 2019.

Holewińska-Łapińska E., w: System Prawa Prywatnego. Tom 12, T. Smyczyński (red.), Warszawa

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/minister-sprawiedliwosci-negatywnie-o-mozliwosciadopcji-

osob-doroslych-w-wyjatkowych-sytuacjach (dostęp: 28.02.2022).

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%

C5%9B ci%20ws.%20adopcji%20os%C3%B3b%20doros%C5%82ych,%2010%20

grudnia%202019.pdf (dostęp: 4.02. 2022).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kodeks-Napoleona;3945722.html (dostęp: 4.02.2022).

Ignatowicz J., w: J.St. Piątowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. Część 1, Ossolineum

Ignatowicz J., Prawo rodzinne, Warszawa 2001.

Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987.

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego (prawo z r. 1825). Objaśniony motywami do prawa i jurysprudencyą.

Zebrał J. Walewski, Księga I, Warszawa 1872, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/

Content/78267/PA d_16854.pdf (dostęp: 4.02.2022).

Kodex Napoleona z przypisami. Xiąg trzy, Warszawa 1810, https://www.bibliotekacyfrowa.pl/

dlibra/pu blication/3661/edition/6697/content (dostęp: 4.02.2022).

Lauterbach W., w: O. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, München 2012.

Mehrotra V., Morck R., Shim J., Wiwattanakantang Y., Adoptive Expectations: Rising Sons in Japanese

Family Firms, 2009, https://www.feem.it/m/events_pages/2009111015181052009_22_10_

Yupana_ Wiwattanakantang.pdf (dostęp: 14.02.2022).

Mohnert A., Materiell-rechtliche Voraussetzungen des Eltern-Kind-Verhältnisses im Rahmen einer

Adoption, https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2365-1083-2018-4-477.pdf?download_

full_pdf=1 (dostęp: 22.07.2022).

Nogal A., Czas na przywrócenie adopcji dorosłych, „Rzeczpospolita” 2015, 17.08, https://www.

rp.pl/publicystyka/art11513981-nogal-czas-na-przywrocenie-adopcji-doroslych (dostęp:

02.2022).

Prucnal-Wójcik M., w: K. Osajda (red. serii), M. Domański, J. Słyk (red. tomu), Kodeks rodzinny

i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2022.

Rainer F., Grenzen der Adoption, Frankfurt am Main 1978.

Schmeilzl B., Adoption of an Adult in Germany, 7.02.2019, https://www.crosschannellawyers.

co.uk/adoption-of-an-adult-in-germany/ (dostęp: 14.02.2022).

Stelmachowski A., w: KM. Grudziński, J. Ignatowicz (red.), odeks rodzinny. Komentarz. Praca

zbiorowa, Warszawa 1959.

Stelmachowski A., Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1957.

Suchodolska M., Chcę być waszym dorosłym dzieckiem. W Polsce adopcja osoby pełnoletniej jest

niemożliwa. Nawet niepełnosprawnej, „Dziennik Gazeta Prawna” 2019, 15.11, https://prawo.

gazetaprawna.pl/artykuly/1439732,adopcja-osob-pelnoletnich-niepelnosprawnych-wpolsce.

html (dostęp: 14.02.2022).

Wadlington W., Adoption of Adults a Family Law Anomaly, „Cornell Law Review” 1969, t. 54,

https://core.ac.uk/download/pdf/216746852.pdf (dostęp: 19.02.2022).

Walaszek B., Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym

prywatnym i procesowym. Dokonanie i skutki, Warszawa 1966.

Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1987.