Rezygnacja marszałka województwa z pełnionej funkcji w świetle ustawy o samorządzie województwa
PDF (English)

Słowa kluczowe

marszałek województwa
rezygnacja marszałka województwa z pełnionej funkcji
cofnięcie rezygnacji
przyjęcie rezygnacji

Jak cytować

Kaczmarczyk-Kłak, K. (2020). Rezygnacja marszałka województwa z pełnionej funkcji w świetle ustawy o samorządzie województwa. Ius Novum, 14(2), 174–188. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.20/k.kaczmarczyk-klak

Abstrakt

W artykule analizie poddano instytucję „złożenia rezygnacji” przez marszałka województwa, o której mowa w art. 38 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa. Autorka dokonała wykładni pojęcia „rezygnacja”, wyjaśniając jej istotę i charakter. Zdaniem autorki oświadczenie o zrzeczeniu się pełnionej funkcji może złożyć wyłącznie osoba uprawniona, a więc marszałek województwa, co wyklucza możliwość dokonania tej czynności przez pełnomocnika. Ustawa nie określa formy oświadczenia o rezygnacji, co oznacza, że może ono być złożone zarówno pisemnie, jak i ustnie, a także w formie elektronicznej. Nie jest wykluczone cofnięcie złożonej rezygnacji, pod warunkiem jednak że nie rozpocznie się procedura głosowania, o której mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa. Artykuł analizuje także tryb postępowania w przedmiocie przyjęcia rezygnacji złożonej przez marszałka województwa oraz jej skutki.

https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.2.2020.20/k.kaczmarczyk-klak
PDF (English)