Ius Novum

Aktualny numer

Tom 17 Nr 1 (2023)

Ius Novum (ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku.

Wyświetl wszystkie wydania

IUS NOVUM

Szanowni Państwo,

w 2023 r. pragniemy poświęcić jeden, cały numer jednolitemu zagadnieniu, jakim jest „Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych”. Zachęcamy do zgłaszania artykułów o tej tematyce do końca marca 2023 r. Artykuły dotyczące przedmiotowego zagadnienia, które pozytywnie przejdą proces recenzji, zostaną opublikowane poza kolejnością, w numerze 4/2023.

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2023 r. Kwartalnik IUS NOVUM będzie ponownie wydawany w dwóch równoległych wersjach, tj. polskojęzycznej i anglojęzycznej. W związku z tym Autorzy artykułów złożonych po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2023 r., którzy – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich materiału do druku, będą zobligowani do dostarczenia także artykułu przetłumaczonego na język angielski. W przypadku artykułu oryginalnie przesłanego w języku angielskim wymóg obejmuje odpowiednio dosłanie wersji polskojęzycznej. Dołączenie materiału przetłumaczonego we własnym zakresie będzie warunkiem jego publikacji.

ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271

Kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku.

Ius Novum jest ogólnopolskim czasopismem naukowym prezentującym analityczne opracowania naukowe z dziedziny nauk prawnych głównie z krajów obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje podstawowe gałęzie prawa, przede wszystkim prawo konstytucyjne, prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo finansowe, prawo gospodarcze oraz prawo międzynarodowe.

Celem czasopisma jest stworzenie nowoczesnej płaszczyzny wymiany i ścierania się poglądów środowiska naukowego reprezentującego nauki prawe, poprzez upowszechnianie wyników badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym uwzględniających znaczenie wpływu nauk prawnych na otoczenie społeczno-gospodarcze krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikacji podlegają oryginalne prace naukowe o wysokiej wartości poznawczej dla przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej, mogące zainteresować nie tylko krajowe, lecz przede wszystkim międzynarodowe środowisko naukowe. Na łamach czasopisma przedstawiane są w szczególności nowatorskie analizy dogmatyczne obowiązujących rozwiązań prawnych; prognozy kierunków rozwoju poszczególnych gałęzi prawa; oceny prawne nowych zjawisk społecznych; oceny jakości stanowienia prawa i jego stosowania; sygnalizacje efektywności przyjętych unormowań prawnych; problemy pewności prawa, a także wyniki badań empirycznych o dużej doniosłości społecznej.

Czasopismo pozostaje otwarte nie tylko dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich działających w środowisku międzynarodowej społeczności naukowej. Mile widziani są zarówno samodzielni pracownicy naukowi o uznanym dorobku, jak również młodzi naukowcy, którzy chcą wnieść swój interesujący i nowatorski wkład w dyskurs prawniczy.

Publikowane są opracowania mające formę oryginalnych artykułów opatrzonych aparatem naukowym, a wyjątkowo glos poruszających i rozwiązujących szczególnie istotne problemy naukowe.

 

Program „Rozwój czasopism naukowych"

Czasopismo naukowe „Ius Novum” uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” (projekt nr rej. RCN/SN/0385/2021/1).

Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Termin realizacji projektu:  1.12.2022 r. – 30.11.2024 r.

Informacje na temat programu „Rozwój czasopism naukowych” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych.

 

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych kwartalnikowi Ius Novum przyznano 100 punktów (poz. 30030; nr 200245).

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Erih PLUS
 • BazHum
 • BazEkon
 • Index Copernicus
 • EBSCO
 • DOAJ
 • CEJSH
 • EDS
 • CEEAS
 • CEEOL
 • EZB
 • vLex
 • EuroPub
 • Arianta
 • Google Scholar

Czasopismo w otwartym dostępie opublikowane jest m.in.:

 • w Bibliotece Nauki
 • w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona
 • w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

Treść czasopisma udostępniana jest na licencji CC BY NC SA.