Dla recenzentów

Zasady recenzowania opracowań przeznaczonych do publikacji w „Ius Novum”

 1. Wstępnej kwalifikacji artykułów do recenzji dokonują redaktorzy tematyczni.
 2. Decyzję o skierowaniu opracowania do recenzji podejmuje redaktor naczelny, po sprawdzeniu warunków formalnych opracowania, tj. wskazania przez autora jednostki reprezentowanej (afiliacji) i danych koniecznych do korespondencji (adres do doręczeń, adres e-mailowy oraz numer telefonu), załączenia oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładzie do opracowania, załączenia streszczenia w języku polskim oraz słów kluczowych.
 3. W recenzji uwzględnia się rodzaj opracowania (oryginalne, doświadczalne, przeglądowe, kazuistyczne, metodyczne), poziom naukowy, czy praca odpowiada tematowi określonemu w tytule, czy spełnia wymogi pracy naukowej, czy zawiera istotne elementy nowości, prawidłowość terminologiczną, rzetelność wyników i wniosków, układ pracy, objętość, przydatność poznawczą, język oraz wnioski co do przyjęcia bez zmian lub po poprawach albo odrzucenia. Recenzja sporządzana jest w formie karty recenzenta.
 4. Recenzje opracowują recenzenci stali oraz powoływani ad hoc. Są to osoby posiadające znaczny dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej. Lista recenzentów stałych jest publikowana na stronie internetowej, a w każdym numerze publikowany jest wykaz recenzentów, którzy recenzowali zamieszczone w nim artykuły i glosy.
 5. Recenzje opracowuje dwóch niezależnych recenzentów.
 6. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.
 7. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzenci do publikacji recenzowanego tekstu nie ujawniają informacji o jego recenzowaniu.
 9. Recenzja jest sporządzana na piśmie według wzoru (karta recenzenta) i zawiera stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 10. Recenzent przekazuje redakcji recenzję w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem. Jest ona przechowywana w redakcji przez 2 lata.
 11. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek ustosunkować się do nich. Recenzent dokonuje powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 12. W razie negatywnej oceny przez recenzenta poprawionego tekstu, decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny po konsultacji z redaktorem tematycznym.

Lista stałych recenzentów 2018-2019

1. Prof. dr hab. Zbigniew Czarnik, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

2. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk

Prawnych Polskiej Akademii Nauk

4. Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kielcach

5. Prof. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Wydział Prawa i Administracji

WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie

6. Dr Dariusz Kala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja

Kopernika w Toruniu

7. Prof. dr hab. Tomasz Kalisz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Wrocławskiego we Wrocławiu

8. Prof. dr hab. Czesław Kłak, Wydział Prawa i Administracji WSPiA Rzeszowskiej

Szkoły Wyższej w Rzeszowie

9. Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

10. Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Opolskiego

11. Dr hab. Jerzy Lachowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. Dr Maria Jeż-Ludwichowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

13. Dr Aneta Łazarska, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

w Warszawie

14. Prof. dr hab. Mirosława Melezini, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

w Białymstoku

15. Prof. dr hab. Marek Mozgawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

16. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Zielonogórskiego

17. Dr Mateusz Pilich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

18. Dr hab. Piotr Rączka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

19. Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

w Warszawie

20. Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Wrocławskiego we Wrocławiu

21. Dr hab. Andrzej Sakowicz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

22. Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie

23. Prof. dr hab. Sławomir Steinborn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Gdańskiego

24. Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

25. Dr hab. Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

26. Dr hab. Monika Wałachowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

27. Prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Wydział Prawa i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

28. Dr hab. Sławomir Żółtek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

29. Dr Marta Roma Tużnik, Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

30. Dr Eliza Maniewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

 

 

Recenzenci zagraniczni:

 • prof. Rodrigo Ochoa Figueroa, adwokat, Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Meksyk
 • prof. Alembert Vera Rivera, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ekwador, adwokat Prezydenta Republiki Ekwador
 • dr Katarzyna Krzysztyniak, adwokat, Republika Czeska
 • dr Miguel Bustos Rubio, Wydział Prawa Uniwersytetu w Salamance

Zasady etyczne dotyczące recenzentów

Poufność
Wszystkie recenzowane prace są traktowane jak dokumenty poufne.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny i rzetelnie.

Ujawnienie i konflikt interesów
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem.