Dla recenzentów

Zasady recenzowania opracowań przeznaczonych do publikacji w „Ius Novum”

 1. Wstępnej kwalifikacji artykułów do recenzji dokonują redaktorzy tematyczni.
 2. Decyzję o skierowaniu opracowania do recenzji podejmuje redaktor naczelny, po sprawdzeniu warunków formalnych opracowania, tj. wskazania przez autora jednostki reprezentowanej (afiliacji) i danych koniecznych do korespondencji (adres do doręczeń, adres e-mailowy oraz numer telefonu), załączenia oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładzie do opracowania, załączenia streszczenia w języku polskim oraz słów kluczowych.
 3. W recenzji uwzględnia się rodzaj opracowania (oryginalne, doświadczalne, przeglądowe, kazuistyczne, metodyczne), poziom naukowy, czy praca odpowiada tematowi określonemu w tytule, czy spełnia wymogi pracy naukowej, czy zawiera istotne elementy nowości, prawidłowość terminologiczną, rzetelność wyników i wniosków, układ pracy, objętość, przydatność poznawczą, język oraz wnioski co do przyjęcia bez zmian lub po poprawach albo odrzucenia. Recenzja sporządzana jest w formie karty recenzenta.
 4. Recenzje opracowują recenzenci stali oraz powoływani ad hoc. Są to osoby posiadające znaczny dorobek naukowy w danej dyscyplinie naukowej. Lista recenzentów stałych jest publikowana na stronie internetowej, a w każdym numerze publikowany jest wykaz recenzentów, którzy recenzowali zamieszczone w nim artykuły i glosy.
 5. Recenzje opracowuje dwóch niezależnych recenzentów.
 6. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.
 7. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 8. Recenzenci do publikacji recenzowanego tekstu nie ujawniają informacji o jego recenzowaniu.
 9. Recenzja jest sporządzana na piśmie według wzoru (karta recenzenta) i zawiera stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.
 10. Recenzent przekazuje redakcji recenzję w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem. Jest ona przechowywana w redakcji przez 2 lata.
 11. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek ustosunkować się do nich. Recenzent dokonuje powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 12. W razie negatywnej oceny przez recenzenta poprawionego tekstu, decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny po konsultacji z redaktorem tematycznym.

Lista stałych recenzentów 2018-2019

1. Prof. dr hab. Zbigniew Czarnik, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

2. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, Zakład Prawa Karnego Instytutu Nauk

Prawnych Polskiej Akademii Nauk

4. Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kielcach

5. Prof. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Wydział Prawa i Administracji

WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie

6. Dr Dariusz Kala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja

Kopernika w Toruniu

7. Prof. dr hab. Tomasz Kalisz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Wrocławskiego we Wrocławiu

8. Prof. dr hab. Czesław Kłak, Wydział Prawa i Administracji WSPiA Rzeszowskiej

Szkoły Wyższej w Rzeszowie

9. Prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

10. Prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Opolskiego

11. Dr hab. Jerzy Lachowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. Dr Maria Jeż-Ludwichowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

13. Dr Aneta Łazarska, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

w Warszawie

14. Prof. dr hab. Mirosława Melezini, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

w Białymstoku

15. Prof. dr hab. Marek Mozgawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

16. Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Zielonogórskiego

17. Dr Mateusz Pilich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

18. Dr hab. Piotr Rączka, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

19. Prof. dr hab. Maciej Rogalski, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

w Warszawie

20. Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu

Wrocławskiego we Wrocławiu

21. Dr hab. Andrzej Sakowicz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

22. Prof. dr hab. Jacek Sobczak, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie

23. Prof. dr hab. Sławomir Steinborn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Gdańskiego

24. Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

25. Dr hab. Marek Świerczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

26. Dr hab. Monika Wałachowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

27. Prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Wydział Prawa i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

28. Dr hab. Sławomir Żółtek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

29. Dr Marta Roma Tużnik, Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

30. Dr Eliza Maniewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 

 

 

Recenzenci zagraniczni:

 • prof. Rodrigo Ochoa Figueroa, adwokat, Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Michoacana San Nicolas de Hidalgo, Meksyk
 • prof. Alembert Vera Rivera, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ekwador, adwokat Prezydenta Republiki Ekwador
 • dr Katarzyna Krzysztyniak, adwokat, Republika Czeska
 • dr Miguel Bustos Rubio, Wydział Prawa Uniwersytetu w Salamance

Zasady etyczne dotyczące recenzentów

 Współpraca recenzentów z redakcją

Recenzenci wspierają redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji i autorów w korygowaniu błędów.

 Wzajemna weryfikacja jest istotnym elementem formalnej komunikacji naukowej i leży u podstaw metody naukowej. Elsevier podziela pogląd wielu osób, że wszyscy naukowcy, którzy chcą wnieść swój wkład w publikacje, mają obowiązek rzetelnej recenzji.

Recenzenci, którzy nie mogą recenzować pracy lub wiedzą, że nie będą w stanie złożyć recenzji w uzgodnionym terminie, powinni poinformować o tym Sekretarza Rady Redakcyjnej.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Obiektywność
Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny i rzetelnie.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace należy traktować jako dokumenty poufne. Nie mogą być pokazywane lub omawiane z osobami trzecimi, które nie są upoważnionymi członkami Rady Redakcyjnej.

Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów. Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem.

Potencjalny konflikt interesów

Nieopublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane w badaniach własnych recenzenta bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Informacje uprzywilejowane lub pomysły uzyskane w drodze wzajemnej weryfikacji muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane do osiągania osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę manuskryptów, w których występują konflikty interesów wynikające z powiązań konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacji lub powiązań z autorami, firmami lub instytucjami związanymi z pracami.

Cytowanie innych publikacji

Recenzenci powinni wskazać publikacje, do których autor się nie odniósł, choć jego dzieło by na tym zyskało. Wszelkie wypowiedzi dotyczące obserwacji, źródeł lub argumentów, które były wcześniej omawiane, powinny być poparte odpowiednim cytatem. Recenzenci powinni również poinformować Redakcję o zauważonych istotnych podobieństwach lub częściowym pokrywaniu się tekstu bądź wywodu logicznego (podejrzenie plagiatu).

Recenzenci powinni zidentyfikować istotne opublikowane prace, które nie zostały przytoczone przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że obserwacja, pochodna lub argument zostały wcześniej zgłoszone, powinno towarzyszyć odpowiednie odniesienie. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się rozpatrywanego manuskryptu i wszelkich innych opublikowanych artykułów, o których posiada on osobistą wiedzę.