Precedent as the transposition of a normative act
PDF (English)

Jak cytować

Kotowski, A. (2017). Precedent as the transposition of a normative act. Ius Novum, 11(4), 24–46. Pobrano z https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/974