Dla autorów

Informacje dla autorów

  1. W czasopiśmie mogą być publikowane prace dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawnej, a także recenzje oraz sprawozdania z życia naukowego szkół wyższych. Warunkiem opublikowania jest pozytywna opinia recenzenta.
  2. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, ok. 1800 znaków na stronie) wraz z tekstem zapisanym na nośniku elektronicznym lub przesłanym na adres: iusnovum@lazarski.edu.pl
  3. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjały imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).
  4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie, podając cel artykułu, zastosowaną metodykę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim.
  5. Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja – 12 stron.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
  7. Szczegółowe wskazówki dla autorów opublikowane są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego, pod adresem. http://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza/dla-autorow/. Autorów artykułów obowiązuje składanie bibliografii.
  8. Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać swój adres z numerem telefonu, faksu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.

 

Redakcja nie pobiera opłat od autorów za publikację. 

Zasady etyczne dotyczące autorów

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy.Autorstwo powinno odzwierciedlać wkład poszczególnych osób w koncepcję pracy, projekt, realizację lub interpretację.  Osoby, które nie są autorami, ale wniosły znaczący wkład do artykułu, powinny być wymienione w sekcji „podziękowania”. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni, znają i zaakceptowali ostateczną wersję artykułu oraz wyrazili zgodę na przekazanie artykułu do publikacji. Autorzy, którzy publikują wyniki swoich badań, powinni przedstawić zastosowaną metodologię badawczą, obiektywne omówienie wyników oraz ich znaczenie dla celów i praktyki naukowej. Praca powinna zawierać odniesienie do wszystkich wykorzystywanych źródeł. Publikowanie nieprawdy jest nieetyczne.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Konflikt interesów i jego ujawnienie

Autorzy powinni ujawnić wszystkie źródła finansowania swoich projektów, wkład instytucji badawczych, społeczeństw i innych podmiotów, a także wszelkie inne konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki i ich interpretację.

Standardy sprawozdawczości

Autorzy artykułów opartych na własnych badaniach powinni przedstawić szczegóły wykonanej pracy i omówić jej znaczenie. Dane, na których opiera się praca, powinny być szczegółowo przedstawione. Stwierdzenia nieprawdziwe lub celowo niedokładne będą traktowane jako zachowanie nieetyczne i zakazane.

Dostęp do danych i ich przechowywanie

Autorzy powinni dostarczyć nieprzetworzone dane dotyczące pracy przedłożonej do wglądu lub powinni być przygotowani do zapewnienia dostępu do tych danych. Autorzy powinni przechowywać dane przez okres co najmniej jednego roku od daty publikacji.

Wielokrotne lub konkurencyjne publikacje

Ogólnie rzecz biorąc, autorzy nie powinni publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Przekazywanie tej samej pracy więcej niż jednej redakcji jednocześnie jest nieetyczne i zabronione.

Potwierdzanie źródeł

Autorzy muszą potwierdzić i odnieść się do wszystkich publikacji, które miały wpływ na nadesłany utwór i muszą potwierdzić każdy przypadek wykorzystania utworu innych autorów.

Istotne błędy w opublikowanym utworze

W przypadku stwierdzenia istotnych błędów lub nieścisłości w pracy autorzy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie sekretarza Redakcji. W przypadku, gdy artykuł został już opublikowany, autor powinien współpracować z Redakcją w celu wycofania artykułu lub opublikowania stosownej erraty.

Oryginalność i plagiat

Autorzy są zobligowani do zgłaszania do publikacji wyłącznie oryginalnych prac. Powinni też upewnić się, że nazwiska autorów cytowane w utworze i/lub cytowane fragmenty ich utworów są właściwie uznawane lub powoływane.

Guest i ghost authorship

Ghost authorship ma miejsce wtedy, gdy ktoś wnosi znaczący wkład do utworu, ale nie jest wymieniony jako autor lub jego rola w publikacji nie jest uznawana. Guest authorship ma miejsce, gdy wkład kogoś jest bardzo mały lub nieistniejący, ale jego nazwisko jest wymienione wśród autorów.

Oba te zjawiska są przejawem braku uczciwości naukowej i wszystkie takie przypadki będą ujawniane, z powiadomieniem podmiotów składowych (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń redaktorów itp.) Redakcja będzie dokumentować każdy przypadek nierzetelności naukowej, a w szczególności naruszenie zasad etycznych obowiązujących w nauce.

 Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie  ww. praktykom