Dla autorów

Informacje dla autorów

  1. W czasopiśmie mogą być publikowane prace dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawnej, a także recenzje oraz sprawozdania z życia naukowego szkół wyższych. Warunkiem opublikowania jest pozytywna opinia recenzenta.
  2. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, ok. 1800 znaków na stronie) wraz z tekstem zapisanym na nośniku elektronicznym lub przesłanym na adres: wydawnictwo@lazarski.edu.pl
  3. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjały imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).
  4. Do artykułu należy dołączyć streszczenie, podając cel artykułu, zastosowaną metodykę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim.
  5. Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja – 12 stron.
  6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
  7. Szczegółowe wskazówki dla autorów opublikowane są na stronie internetowej Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego, pod adresem. http://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza/dla-autorow/. Autorów artykułów obowiązuje składanie bibliografii.
  8. Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać swój adres z numerem telefonu, faksu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.

Zasady etyczne dotyczące autorów

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy.

Ujawnienie i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Ghostwriting/guestautorship
Ghostwriting/guestautorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane. Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guestautorship.

A gdybyś tak został cytowanym autorem? Kuszące? A zatem…

A gdybyś tak został cytowanym autorem? Kuszące? A zatem…

1. Wybierz swój temat. Jest naukowy czy może wolisz pozostać przy własnych luźnych rozważaniach? Dotyczy spraw globalnych, regionalnych czy wyłącznie jednego kraju? Nie wystarczy, że Ty to wiesz. Musisz to jasno w tekście określić.

2. Mając świadomość wagi globalnej widoczności, nie ignoruj tej lokalnej. Niektóre prestiżowe bazy danych kładą nacisk na lokalne i regionalne publikacje, traktując je jak „wschodzące” źródła.

3. Podejmując temat lokalny nie zapomnij o porównawczym wprowadzeniu. Nawet (a może w szczególności), gdy chcesz zdobyć odbiorców na całym świecie, musisz wyjaśnić lokalną specyfikę dla tych, dla których nie jest ona czymś oczywistym.

4. Obserwuj aktualne tendencje w publikacjach. Zorientuj się, które czasopisma naukowe dostarczają najbardziej wartościowe informacje i opinie: to do nich warto skierować swoj tekst z prośbą o publikację.

5. Zauważ, że korzystasz z informacji znalezionych w czasopismach naukowych. Jeśli cytujesz innych autorów, może ich to natchnąć do cytowania Ciebie.

6. Przejrzyj uważnie czasopismo, do którego chcesz zgłosić swoją pracę. Spróbuj ocenić – może z pomocą bibliotekarza? - czy jego cytowalność spełnia Twoje oczekiwania. Przestrzegaj jego wymogów edytorskich, bibliograficznych itd. Staraj się naśladować styl najczęściej publikowanych autorów.

7. Bądź gotów do pracy zespołowej – wiele najbardziej innowacyjnych projektów badawczych jest interdyscyplinarnych, również w obszarze nauk społecznych. Naucz się współpracować ze specjalistami z innych dziedzin, dzielić obowiązkami, zapraszaj do współpracy doświadczonych badaczy i autorów.

8. Przemyśl układ swojego tekstu. Zobacz, jak czasopisma medyczne dzielą artykuły na części i wyobraź sobie swój tekst uporządkowany w ten sposób – nawet jeśli zdecydujesz się zgłosić go do czasopisma, które nie wymaga takiej struktury.

9. Napisz dobry tekst. Po prostu. Twój temat powinien być określony, tezy jasno postawione, stanowisko niepozbawione krytycznego myślenia, wnioski przekonujące.

10. Nie pozwalaj sobie na błędy i niestaranność. Nie licz na to, że redakcja wychwyci Twoje pomyłki – licz na siebie. Czytaj recenzje: czy są one pisane przez ludzi, którzy rozumieją potrzebę odkrywczości w nauce? Oczekuj pytań od wydawcy, bądź gotowy do dalszej pracy nad tekstem – jego udoskonalania i poprawiania.

11. Bądź dokładny przy sporządzaniu przypisów i bibliografii – zawierają bowiem dane, które pojawią się w bazach danych.

12. Zawsze używaj swojego imienia i nazwiska w tej samej formie. Aby uniknąć wątpliwości związanych z afiliacją, zastosuj tę zasadę również do afiliowanej jednostki.

13. Redaktor lub wydawca mogą od Ciebie wymagać pewnych „dodatków”. Przykładowo informacji dotyczących źródeł finansowania, deklaracji dotyczącej konfliktu interesów (właściwie to jego braku), angielskich słów kluczowych czy potwierdzenia udziału w tworzeniu publikacji od pozostałych autorów.

14. Dołącz streszczenie tekstu. I nie pomyl go ze – skądinąd również istotnym – wstępem.

15. Tak to działa w czasopismach, które na Ciebie zasługują. Dokonuj słusznych wyborów, ciesz się i… ciesz się jeszcze bardziej z kolejnych cytowań Twojego tekstu.

16. Niech inni też widzą, że masz się z czego cieszyć!