Kosonoga, J. (2015) “Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r.”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(4), pp. 145-153. Available at: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/411 (Accessed: 23April2021).